Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: WIENER STADTISCHE ZAVAROVALNICA
Sedež ali naslov: Masarykova cesta 14
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1983652000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zavarovalcev, ki so sklenili življenjska zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci, ki so sklenili zavarovalno pogodbo. Zavarovanci,plačniki, upravičenci in vinkulanti po zavarovalni pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe in za potrebe nadaljnjega sklepanja zavarovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - zavarovalec: ime in priimek, datum rojstva, spol, delo, ki ga opravlja, stalno prebivališče, davčna številka, EMŠO, podatki o identifikacijskem dokumentu, če gre za pravno osebo - vsi podatki o pravni osebi, vključno z identifikacijskimi podatki.- zavarovanec: ime in priimek, spol, datum rojstva, stalno prebivališče, davčna številka, EMŠO, podatki o identifikacijskem dokumentu, delo, ki ga opravlja, podatki o zdravstvenem stanju - upravičenec: ime in priimek, sorodstveno razmerje, rojstni datum, oziroma naziv in sedež pravne osebe - vinkulant: ime in priimek ter datum rojstva, oziroma naziv in sedež pravne osebe - ime zavarovalnice, številka zavarovalne police oz. ponudbe, številka potrdila o vinkulaciji, trajanje zavarovanja, zavarovalno kritje, št. kreditne pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - uprava družbe, pooblaščeni delavci družbe, delavci odseka kontrole in obdelave osebnih zavarovanj, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizični arhiv-zaklenjen. Baze podatkov: navzven - požarni zid, znotraj – gesla za dostop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje urejeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o škodnih dogodkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe - oškodovanci ter povzročitelji škodnih dogodkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Reševanje odškodninskih zahtevkov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek, davčna številka, podatki o državljanstvu, stalno ali začasno prebivališče v škodnem dogodku udeleženih oseb (oškodovanci, povzročitelji, upravičenci) in prič, pooblaščencev ter zakonitih zastopnikov; - datum in kraj rojstva, davčna številka, poklic, podatki o zaposlitvi in delu zavarovanca, podatki o kraju ter času zdravljenja in osebah (ime in priimek), ki so pri tem sodelovale, ter podatki o drugih sklenjenih življenjskih in nezgodnih zavarovanj (pri škodah iz naslova osebnih zavarovanj); - ime in priimek kontaktne osebe (pri oškodovancu), telefonska številka kontaktne osebe; - zavarovalne police; - opis škodnega dogodka (vrsta, kraj, čas in potek škodnega dogodka); - natančen opis poškodb z vsemi identifikacijskimi znaki poškodovanega predmeta, cenilni zapisnik, fotografije, računi, izvedeniška mnenja, podatki o sanaciji škode (pri poškodovanih stvareh) oz. o telesnih poškodbah, zdravstvenem stanju, predhodnih poškodbah, poteku in trajanju zdravljenja, izvedeniška mnenja, ostala medicinska dokumentacija, stroški zdravljenja in ortopedskih pripomočkov, stopnji invalidnosti, zaposlitvi in dohodkih oškodovanca, izpiski iz matičnih knjig (pri poškodbah oseb); - poklic zavarovanca; - policijski zapisniki, kazniva dejanja, kazenske ovadbe, obtožni predlogi in obtožnice, predlogi za prekršek, prekrški in sodbe v zvezi s škodnim dogodkom; - višina izplačane odškodnine ali zavarovalnine, podatki o banki in številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe, pooblaščeni delavci družbe, delavci pooblaščenega svetovalca za področje zavarovalno pravnih zadev, delavci oddelka premoženjskih škod, delavci oddelka škod osebnih zavarovanj, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Škodni spisi v fizični obliki: aktivni spisi so izven delovnega časa zaklenjeni v omarah pisarn, poslovni prostori so ves čas elektronsko varovani. Zaključeni škodni spisi se hranijo v centralnem arhivu zavarovalnice. Elektronski nosilci podatkov: Navzven so varovani s požarnim zidom, dostop do podatkov možen samo s pomočjo gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje urejeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o zavarovalcih s področja premoženjskih zavarovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki premoženja - nepremičnin in premičnin, pravne in fizične osebe, zavarovalci in zavarovanci po zavarovalni pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe, ter za potrebe nadaljnjega sklepanja zavarovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zavarovalca, EMŠO, davčna št., za pravne osebe: davčna in matična št. oz. registrska številka iz evidence pristojne davčne uprave (za samostojne podjetnike), številka zavarovalne police, trajnje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje, informacija o vinkulaciji,
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe, pooblaščeni delavci družbe, delavci kontrole in obdelave premoženjskih zavarovanj, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizični arhiv -zaklenjen. Baze podatkov: navzven - požarni zid, znotraj – gesla za dostop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje urejeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, pripravniki), • tujci, ki opravljajo določeno dejavnost pri upravljavcu in imajo ustrezno dovoljenje, • nekdanji zaposl
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR in kolektivnih pogodbah (Kolektivna pogodba za gospodarstvo, kolektivna pogodba za zavarovalstvo)
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osnovni podatki: matična številka, spol, status osebe, priimek delavca, ime delavca, emšo, datum rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, narodnost, priimek ob rojstvu, ime očeta, ime matere, vrsta stanu, datum spremembe stanu, št matična številka, šifra davčnega urada, davčna številka, znanstveni naziv, strokovni naziv, organizacijska enota, delovno mesto, kraj opravljanja dela, neposredni vodja, nadrejene organizacijske enote, šifra organizacijske enote, naziv organizacijske enote, lokacija, interna telefonska številka, oznaka delovnega prostora, olajšava, dohodnina tujci, • drugi podatki: podatki o otrocih, podatki o dopustu, podatki o vrstah delovnega razmerja, podatki o prenehanju zaposlitve, podatki o premestitvah, podatki o izobrazbi, podatki o izobraževanjih, podatki o dodatnih znanjih delavca, podatki o funkcionalnem usposabljanju delavcev, podatki o bivališču delavca, podatki za klic v sili, podatki o predhodnih zaposlitvah, podatki o delovni dobi, podatki o dodatni delovni dobi, podatki o predhodni delovni dobi, podatki o starosti delavca in skupni delovni dobi, podatki o funkcijah in članstvih delavca, podatki o kršitvah in disciplinskih ukrepih, podatki o porodniškem dopustu, podatki o ugodnostih – bonitetah, podatki o licencah, podatki o bančnem računu, podatki o zadolžitvi sredstev, podatki o pooblastilih delavcev, podatki o pristojnostih, podatki o pripravnikih, podatki o poskusnem delu, podatki o izbiri člana izpitne komisije, podatki o procesnih aktivnostih in sekcijah, podatki o odločbah oz. sklepih, ki se nanašajo na delavca, podatki, ki se nanašajo na tuje delavce
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, • ZZZS, • Inšpektorat za delo, • Center za socialno delo, • Agencija za zavarovalni nadzor, • Slovensko zavarovalno združenje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki na sedežu podružnice in v poslovalnicah so varovani na sledeči način: • Priročni arhiv kadrovske službe (s personalnimi mapami delavcev, priročnim arhivom prijav in odjav delavcev in vzdrževanih družinskih članov v različna zavarovanja, delavskimi knjižicami ter mapami delavcev s posebnimi pooblastili) se nahaja v prostorih kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, v delovnem času so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Ostali zaposleni lahko vstopajo v prostor le v delovnem času. Dostop do dokumentacije je omejen, podatki pa se varujejo v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Prostori so požarno varovani. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o študentih na praksi oz. študentih, ki delajo preko študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti na praksi, študenti, ki delajo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pogodbe (študenti na praksi), izvajanje plačila preko študentskih napotnic, ev.interna obdelava, razne statistike, za druge v zakonu določene namene in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, rojstva, stalno/začasno prebivališče, kraj dela, šolska izobrazba, podatki o fakulteti, datum pričetka/prenehanja dela, zdravniška potrdila/spričevala (v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu), višina urne postavke.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni študentski servis, na podlagi zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala pripadajoča dokumentacija se izven del. časa zaklepajo. Ti podatki oz. vsa dokumentacija, ki se nanaša na te podatke, se nahaja v posebni protivlomni in protipožarni omari, ki je zaklenjena tudi med delovnim časom, odpre se le po potrebi. Ključ se nahaja v posebnem predalu v tajništvu ter v sefu. Zbirka se vodi po posameznih kategorijah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, razen tistih, katerim smo po zakonu dolžni posredovati podatke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi, • ime, priimek, znesek, specifikacija
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: • ZZZS (ob prvem nastopu dela), • pooblaščeni zdravnik medicine, športa in dela, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o zdravstvenih pregledih delavcev se nahaja v zaklenjenih omarah v tajništvu. Dostop je varovan s ključem. Stavba je tehnično in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo pooblaščeni zaposleni in uprava družbe. •
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zdravniških pregledih zaposlenih, kandidatov v postopku zaposlitve in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi, • ime, priimek, znesek, specifikacija
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS (ob prvem nastopu dela), • pooblaščeni zdravnik medicine, športa in dela, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o zdravstvenih pregledih delavcev v obliki seznamov se nahaja v zaklenjenih omarah v tajništvu. Dostop je varovan s ključem. Stavba je tehnično in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v upravi (ostali zaposleni le v prisotnosti zaposlenih v splošni službi). Dostop do podatkov ima uprava družbe. • Vsa ostala zadevna pisna dokumentacija se nahaja v personalnih mapah v zaklenjenih omarah v prostorih tajništva oz.kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu. • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd. po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov, delovno mesto, datum seminarja, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni zdravnik medicine dela, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Tekoča pisna dokumentacija o usposabljanjih za varno delo (v obliki potrdila o opravljenem preizkusu v personalnih mapah) se nahaja v zaklenjenih omarah v tajništvu oz. kadrovski službi. Dostop je varovan s ključem. Stavba je tehnično in fizično varovana. Dostop do prostorov ima uprava - ostali zaposleni le v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi). Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov (ulica, kraj, poštna številka, pošta) telefon, vrsta in stopnja izobrazbe, izobraževalna ustanova, znanje jezika, podatki o opravljenih preizkusih znanj in delovnih izkušnjah (odvisno od razpisa).
 • Uporabniki zbirke: • Zavod RS za zaposlovanje, kadrovska služba, uprava, vodje oddelkov, • agencija za iskanje kadrov, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o iskalcih zaposlitve se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Dostop je varovan s ključem. Stavba je tehnično in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi in uprava (ostali zaposleni le v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi). Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi in uprava. • Elektronska dokumentacija o iskalcih zaposlitve se nahaja na delovni postaji zaposlenega v tajništvu oz. kadrovski službi v prostorih tajništva oz. kadrovske službe. Dostop je varovan s ključem. Stavba je tehnično in fizično varovana. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • letno poročanje za pokojninsko zavarovanje ZPIZ, • mesečno in letno poročanje DURS-u za dohodnino, • letno poročanje ZZZS za zdravstveno zavarovanje, • statistična poročanja, mesečna poročanja o plačah, • plačilo in knjiženje stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o plačah: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, kontaktni naslov za vročanje, številka TRR, znesek izplačila, • podatki RIS (matični podatki): matična številka, priimek, ime, naslov, rojen, EMŠO, davčna številka, službeni telefon, domači telefon, e-mail, spol, IPN (številka kartice, aktivnost), zaposlitev, turnus, izračun plače, podskupina, začetek aktivnosti v RIS-u, konec aktivnosti v RIS-u, nadrejeni, skrbnik, stroškovno mesto, organizacija, bon, posebne/ številčne/ dodatne lastnosti (lastnost, vrednost, od-do), registracijska/ pristopna skupina/ enostavna pristopna kontrola (šifra, opis, od-do), preračun VP (VP, VP – opis, izračunani znesek, SM, opombe, podpis), pregled ur in dopusta (mesec, leto, prenos v mesec, delovne ure, mesečni plan, ure v dobro, opis seštevka, vrednost, VP, opis, vrednost). • podatki RIS (izplačila): VP opis (mesečni plan, redno delo, letni dopust, izredni dopust, državni praznik, nadurno delo-delovnik, nadurno delo_nedelja/praznik, bolezen (do 30 dni), bolezen (nad 30 dni 90%), nega otroka, službena odsotnost, študijski dopust, poškodba pri delu (do 30dni/ nad30 dni), poškodba izven dela (do 30 dni), poškodba izven dela, poškodba po 3. osebi (do 30 dni), darovanje krvi, nadomestila po 170. členu ZDR, neplačan odsotnost, dodatek po zakonu, spremstvo, poškodba po 3. osebi , redno delo brez prehrane, izredni neplačan dopust, očetovski dopust, porodniški dopust, delo na domu, službeni izhod, bolezen / nerazporejeno, bolezen, poškodba izven dela , spremstvo , poškodba po 3. osebi, izredni dopust_DPP, prenos v mesec, delovne ure, ure v dobro. • podatki za obračun variabilnega dela plače: matična številka, priimek, ime, realizacija plana v odstotkih • podatki z mesečnega potnega naloga : priimek in ime, naslov stalnega bivališča, reg. št. osebnega vozila, ime in priimek nadrejenega; destinacija, namen, od-do;
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: • ZPIZ, • ZZZS, • Davčna uprava RS, • Centri za socialno delo, pogodbeno podjetje zadolženo za obračun plač• Banke, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija o obračunu plač se nahaja v zaklenjenih omarah v pisarni računovodstva. Dostop je varovan s ključem. Stavba je tehnično in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo delavci računovodstva in uprava (ostali zaposleni le v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi). Dostop do podatkov ima vodja računovodstva in uprava. • Elektronska zbirka podatkov za potrebe obračuna variabilnega dela plače (Excel) se nahaja na računalnikih direktorjev, tajnštva in vodje računovodstva. Dostop je varovan s ključem. Prostori se zaklepajo. Stavba je tehnično in fizično varovana. Dostop do podatkov je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema. • Pisna dokumentacija o obračunu potnih nalogov (pregled o višini izplačila materialnih stroškov na osnovi potnih nalogov za posamezni mesec) se nahaja v zaklenjenih omarah v pisarni računovodstva. Dostop je varovan s ključem. Dostop do prostora imajo zaposleni v računovodstvu (ostali zaposleni le v prisotnosti zaposlenih v računovodstvu). Dostop do podatkov ima kadrovska služba oz.tajništvo, računovodstvo in uprava. • Kopija pisne dokumentacije o obračunu potnih nalogov (pregled o višini izplačila materialnih stroškov na osnovi potnih nalogov za posamezni mesec) se nahaja v zaklenjenih omarah v pisarni računovodstva. Dostop do prostora in podatkov kot predhodno opisano. • Elektronska zbirka podatkov (Excelova tabela) o obračunu potnih nalogov (pregled o višini izplačila materialnih stroškov na osnovi potnih nalogov za posamezni mesec) se nahaja na računalniku v računovodstvu. Dostop do podatkov je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema. • Pisna zbirka nalogov o plačilih plač in razčlenjenih računov za uporabo službenih telefonov se nahaja v zaklenjeni omari v pisarni računovodskega oddelka. • Pisna zbirka nalogov za izvršitev plačila se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih računovodstva. Dostop do podatkov imajo zaposleni v računovodstvu, ki sodelujejo pri plačilnem prometu in uprava družbe. • Zbirka tekočih plačil (razčlenjeni računi za uporabo službenih telefonov, dokumentacija o obračunu potnih nalogov, nalogi za izvršitev plačila) se nahaja v zaklenjeni omari v oddelku računovodstva. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku računovodstva, uprava. • Zbirka zaključenih plačil (razčlenjeni računi za uporabo službenih telefonov, dokumentacija o obračunu potnih nalogov, nalogi za izvršitev plačila) se nahaja v zaklenjeni omari v oddelku računovodstva. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku računovodstva (ostali zaposleni le v prisotnosti zaposlenih v oddelku računovodstva). Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku računovodstva in uprava. • Zbirka zaključenih plačil (razčlenjeni računi za uporabo službenih telefonov, dokumentacija o obračunu potnih nalogov, nalogi za izvršitev plačila, podatki o danih posojilih) se nahaja v zaklenjeni omari računovodstva. Dostop do podatkov imajo zaposleni v računovodski službi in uprava.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o nagrajencih in sodelujočih v nagradnih igrah Odpri/Zapri zbirko podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah, ki jih pripravi Wiener Städtische zavarovalnica samostojno ali v sodelovanju s tretjimi pravnimi osebami (mediji, prireditve, ipd.).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sodelujoči: • izvedba nagradne igre, • obveščanje posameznikov po elektronski pošti, • obveščanje posameznikov preko mobilnega telefona, • obveščanje posameznikov po običajni pošti, • obveščanje naročnikov preko SMS/MMS sporočil, • obveščanje o rezultatih žrebanja in o prejemnikih nagrad na spletni strani, • izločanje podvojenih vnosov v nagradno igro (imeli smo pogoj da vsak sodeluje enkrat), • statistične obdelave priprave analiz, • telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje, • trženjske raziskave, • pošiljanje oglasnega gradiva, vabil, • informiranje o novih izdelkih. • nagrajenci: • prijava dohodnine davčnemu uradu, • dokazovanje istovetnosti (EMŠO).
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • sodelujoči: ime in priimek, telefonska številka, e-pošta, podatki o glasovanju, datum rojstva, potek zavarovanja, oddani vsebinski prispevki (besedila, ideje, pesmi, šale, skice, itd.) ali drug odgovor na nagradno igro; • nagrajenci: ime in priimek, uporabniško ime, geslo, telefonska številka, e-pošta, naslov, davčna številka, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: uprava in prodajni oddelek družbe• Davčna uprava RS, • zunanji izvajalec nagradnih iger, • zunanji izvajalec spletnega promocijskega materiala, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka kuponov se nahaja v zaklenjenih omarah v tajništvu. Dostop je varovan s ključem. Prostori se zaklepajo. Stavba je tehnično in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni na sedežu družbe. Dostop do podatkov ima uprava. •Zapisnik o nagradni igri v pisni obliki se hrani v omarah v tajništvu. Dostop je varovan s ključem. Prostori se zaklepajo. Stavba je tehnično in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni na sedežu družbe. Dostop do podatkov imajo zaposleni v službi prodaje in uprava. • Zbirka lističev sodelujočih v nagradnih igrah se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih tajništva. Dostopi kot predhodno navedeno.sotnosti navedenih). • Elektronska zbirka podatkov (excel) o nagrajencih se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški omari. Prostor je zaklenjen. Dostop do strežnika imajo zaposleni v IT oddelku in uprava. Dostop do podatkov imajo zaposleni v prodaji in uprava. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o prispeli in oddani priporočeni pošti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki posredujejo priporočeno pošto, priporočeno pošto s povratnico ali paket na naslov upravljavca, • posamezniki, katerim upravljavec pošilja priporočeno pošto, priporočeno pošto s povratnico ali paket.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidenca prispele in poslane (priporočene) pošte
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek oz. naziv podjetja, poštna številka, pošta, naslov, datum pošiljanja pošte, številka posamezne pošte, podpis naslovnika, datum vročitve pošte, podatki o plačilu, opombe.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki so pooblaščeni za obdelavo zavarovanj in pošte• Pošta Slovenije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov v aplikaciji »Prejeta pošta« se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški omari. Stavba je tehnično in fizično varovana. Dostop do prostora imajo pooblaščeni IT delavci in ostali zaposleni v skladu s Politiko varovanja fizičnega dostopa. Dostop do podatkov imajo zaposleni, ki so pooblaščeni za obdelavo pošte. Dostop do podatkov je varovan z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Knjiga "popis oddanih pošiljk" se nahaja v zaklenjeni omari na hodniku pred tajništvom. Dostop do prostora imajo zaposleni v poslovalnici. Dostop do podatkov - pooblaščeni za obdelavo pošte.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil, • uveljavljanje dopusta, koriščenje doprinosa • nadzor nad bolniškim staležem.
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, davčna številka, število dni (ur) rednega dopusta, (število dni (ur) izrednega dopusta, redno delo, boleznine, neplačana odsotnost, številka kartice, oddelek, podatki o številu opravljenih ur (prenos v mesec, delovne ure, mesečni plan, ure v dobro), število izhodov, vrsta izhoda, čas trajanja izhoda, čas prihoda, čas odhoda, skupno število opravljenih ur
 • Uporabniki zbirke: uprava, vodje oddelkov, zaposleni• na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska evidenca prisotnosti v aplikaciji RIS se nahaja na strežniku v zaklenjeni strežniški omari. Stavba je tehnično in fizično varovana. Dostop do prostora imajo zaposleni v podružnici in pooblaščeni delavci za IT v skladu s Politiko varovanja fizičnega dostopa. Dostop do podatkov imajo zaposleni v tajništvu, računovodstvu in uprava, vodja oddelka (podatki o zaposlenih v posameznem oddelku) in vsak zaposleni (podatke, ki se nanašajo nanj). Dostop do podatkov je varovan z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. Dostop do podatkov ima tudi pooblaščeni predtavnik sistema RIS - Četrta pot. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. Pisna evidenca prisotnosti se hrani v zaklenjeni omari v tajništvu. Dostop do podatkov ima uprava.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine za življenjska zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovanci, upravičenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka zavarovane osebe, za katero se ugotavlja zavarovalno kritje in odškodnina; prehodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice zavarovaca in oškodovanca; dohodki zavarovanca in oškodovanca; upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje invalidnosti zavarovanca in oškodovanca; stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripomočke zavarovanca in oškodovanca; podatki v zavarovalni pogodbi (EMŠO, davčna št., ime in priimek, naslov, zavarovalne vsote, premija); delo, ki ga opravlja zavarovanec; podatki o zaposlitvi; zdravstveno stanje; predhodne poškodbe in bolezni; trajanje in način zdravljenja; posledice poškodb in bolezni; stopnja invalidnosti; zdravila in ortopedski pripomočki; športne aktivnosti; višina in teža; izbrani osebni zdravnik; medicinska dokumentacija v zvezi z poškodbami in boleznimi; prekvalifikacija; podatki o upokojitvi; podatki za obračun zavarovalnine; izplačana zavarovalnina
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov; nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, v zaklenjeni strežniški omari, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, v zaklenjenih omarah. dostop do podatkov imajo pooblaščeni sodelavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji blaga in/ali storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - kraj izdaje računa, - datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka (ID za DDV), - postavke računa s količino, cenami in zneski, - specifikacija obračunanega DDV z osnovami, - skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, do njih zastopajo pooblaščeni sodelavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o zastopnikih in posrednikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zastopniki, posredniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbenega razmerja, izvajanje sklepanj zavarovanj
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • prebivališče • telefonska številka • datum rojstva • davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, dostopni pooblaščenim sodelavcem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov o sodnih postopkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Obligacijski zakonik, Zakon o pravdenm postopku
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: tožene in tožeče stranke, osumljenci in obdolženci v kazenskih postopkih in postopkih prekrškov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sprožitev in vodenje sodnih in drugih uradnih postopkov, posredovanje podatkov po odredbi sodišča ali policije, vložitev kazenske ovadbe
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • prebivališče • rojstni podatki • EMŠO • davčna številka • podatki o zaposlitvi • podatki o premoženju • podatki o bančnem računu
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, dostopni samo pooblaščenim sodelavcem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe / stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveznost pregleda stranke po 8. čl. ZPPDFT
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava iz 9. točke 3. člena tega zakona sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - firma, naslov, sedež in matična številka, če je bila dodeljena, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost; - namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke;- datum in čas izvedbe transakcije; - znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; - namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena;- način izvedbe transakcije; - podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; - razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma v primeru iz točke b drugega odstavka 19. člena tega zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; - naziv druge osebe civilnega prava iz 9. točke 3. člena tega zakona ter osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka člana
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznikai; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, dostopni pooblaščenim sodelavcem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca sporočenih podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe / stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveznost sporočanja transakcij po 38. čl. ZPPDFT
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava iz 9. točke 3. člena tega zakona sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - firma, naslov, sedež in matična številka, če je bila dodeljena, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost; - namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke;- datum in čas izvedbe transakcije; - znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; - namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena;- način izvedbe transakcije; - podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; - razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma v primeru iz točke b drugega odstavka 19. člena tega zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; - naziv druge osebe civilnega prava iz 9. točke 3. člena tega zakona ter osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka člana
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, dostopni pooblaščenim sodelavcem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Zbirka podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine za premoženjska zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovanci, upravičenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno): shranjujejo se deset let po koncu obdelave škodnega dogodka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka zavarovane osebe, za katero se ugotavlja zavarovalno kritje in odškodnina, 2. prehodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice zavarovanca in oškodovanca, 3. dohodki zavarovanca in oškodovanca, 4. upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje invalidnosti zavarovanca in oškodovanca, 5. stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripomočke zavarovanca in oškodovanca. OŠKODOVANEC - Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, št. pošte, kraj, ulica in hišna številka, poklic, delo, ki ga opravlja, zaposlitev, tel. številka, e-pošta. - Predhodne poškodbe in zdravstveno stanje oškodovanca, vrsta telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice, stroški za zdravstveno/medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripomočke, podatki o dohodkih oškodovanca in upokojitvi (redne ali invalidska), prekvalifikacija in stopnje invalidnosti oškodovanca, stroški za popravilo poškodovanega predmeta, višina materialne in nematerialne škode, ostali stroški in podatki za obračun zavarovalnine, izplačana zavarovalnina. UPRAVIČENEC: - Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, tel. št., št. pošte, kraj, ulica in hišna številka, e-pošta, upravičenca iz zavarovanja, način izplačila zavarovalnine
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, dostop s strani pooblaščenih zaposlenih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca podatkov o uporabi službenega mobilnega telefona, službenega avtomobila oz. drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni/uporabniki sredstev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidence danih sredstev v uporabo in obdelava njihovih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja pogodbe o zaposlitvi oz. izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, telefonska številka, znesek, mesečna poraba, vrsta vozila, registrska številka vozila, stroški voznega parka
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, dostopni pooblaščenim zaposlenim
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za sklenitev delovnega razmerja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zbiranje kandidatov za sklenitev delovnega razmerja po razpisu prostega delovnega mesta, izbiranje primernih kandidatov za sklenitev delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): do 12 mesecev po objavi razpisa prostega delovnega mesta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - naslov stalnega prebivališča, - EMŠO, - kraj rojstva, - spol, - telefonska številka, - poklic, - izobrazba, - dodatna znanja, - delovne izkušnje, - dosedanje zaposlitve, - hobiji, - fotokopije prilog, - ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, dostopni pooblaščenim osebam družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca o dostopu nadzornih organov do podatkov, informacij in dokumentacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe / stranke / pooblaščene uradne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: dostop nadzornih organov iz 85. člena. čl. ZPPDFT do podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega odstavka 76. člena tega zakona
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. naziv nadzornega organa; 2. osebno ime pooblaščene uradne osebe nadzornega organa, ki je vpogled opravila; 3. datum in ura vpogleda v podatke.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, dostopni pooblaščenim zaposlenim
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca podatkov o zavarovalcih nezgodnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci, zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe, upniki, če so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in reševanje zavarovalnih primerov, • statistične obdelave, • vodenje postopkov v zvezi s tožbami za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, dekliški priimek, osebni dokument (vrsta, številka, datum izdaje, organ izdaje), EMŠO, poklic, vrsta zaposlitve, delodajalec, bruto plača zaposlenega (kolektivno zavarovanje), sorodstveno razmerje (v primeru kolektivnega zavarovanje, če se zavarujejo tudi družinski člani zaposlenih), stalno prebivališče zavarovalca, kontaktni naslov, državljanstvo, telefon, ali je davčni zavezanec ali ne, davčna številka zavarovalca, ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje, premija, podatki o TRR in banki, kjer je odprt račun, začetek zavarovanje, trajanje zavarovanja, vrsta zavarovanja, podatki o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, obstoječe police zavarovanca • podatki o vinkulacijskih in zastavnih upnikih: ime, priimek, naslov, datum rojstva. • podatki o plačniku: ime in priimek plačnika, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država, številka plačilnega računa plačnika, vrsta plačila, periodična obremenitev, datum podpisa, podpis; • podatki o zavarovalcu: ime in priimek, davčna številka, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj; Podatki o plačniku, TRR, BANKA, zavaravolac (če ta ni plačnik, davčna zavarovalca)
 • Uporabniki zbirke: Slovensko zavarovalno združenje (varuh pravic s področja zavarovalništva) na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • DURS, • banke (v primeru plačevanja premije prek direktne obremenitve), • podjetja (pravne osebe) v primeru, ko je sklenitelj zavarovanja pravna oseba (npr. kolektivno nezgodno zavarovanje), • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, dostopni pooblaščenim zaposlenim
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca podatkov o zavarovalnih primerih, presoji zavarovalnega kritja in višini zavarovalnine nezgodnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe, • upniki, če so fizične osebe, • druge udeležene osebe in priče.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • reševanje zavarovalnih primerov iz nezgodnega zavarovanja, • izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek imetnika računa, oz. upravičenca, naslov stalnega bivališča, številka police, davčna številka, številka transakcijskega računa, višina izplačila, • datum zavarovalnega primera, datum prijave, vzrok poškodbe. V škodnem spisu se zbira vsa medicinska dokumentacija in vsi podatki o zavarovalnem primeru (policijski zapisnik, zapisniki o delovnih nesrečah, poročila s kraja nezgode...).
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • sodišča, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih, dostopni pooblaščenim zaposlenim
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam