Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JADRAN TRGOVSKO PODJETJE D.D., SEŽANA
Sedež ali naslov: Partizanska cesta 69
Poštna številka: 6210
Kraj: SEŽANA
Matična številka: 5108128000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.list RS,št.40/06), 13.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja te rza potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,spol,datum in kraj rosjtva, državljanstvo, enotna matična številka občana,davčna številka, stalno in začasno prebivališče, zakonski stan, vzdrževani družinski člani, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki za pokojninsko zavarovanje, delovna doba, zavarovalna doba, prostovoljno zdravstveno zavarovanje,podatki o delovnem času, razporeditev na del.mesto, določitev in evidenca o letnih dopustih, zdravniški pregledi, izobraževanje, delovne knjižice, matična knjiga delavca
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije - Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št.86/04) oziroma drugi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah se izven delovnega časa zaklepa. Delovne knjižice so shranjene v ognjevarni omari, prostor, v kateri se le-ta hrani je zaklenjen tudi med delovnim časom. Izven delovnega časa je objekt zavarovan z alarmnim sistemom. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniške zbirke podatkov ter diskete in zloženke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, neopravljene ure, z akatere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejme nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v prostoru arhiva družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, b)podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: -plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; -izredno izplačilo: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačilo iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača:/za mesec poročanja, za nadomestila plač in za izredno izplačilo; c)podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č)podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; -plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaklenjeni v vodotesni ognjavarni omari v prostoru arhiva družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam