Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADACTA, PROGRAMSKA OPREMA, D.O.O.
Sedež ali naslov: Verovškova ulica 55 a
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5314054000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7.člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljalcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ter dijaki in študentje na praksi/študentskem delu, štipendisti podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: osebno ime (ime in priimek), priimek ob rojstvu, datum rojstva, EMŠO, spol, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, davčna številka, davčna uprava, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj poštna številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj poštna številka), naslov prebivališča, s katerega se zaposleni vozi na delo in iz dela, naslov delavca za pošiljanje pošte, izobrazba, podatek o morebitnem dodatnem izobraževanju, kontakti podatki zaposlenega (službena telefonska številka, če jo zaposleni ima, privatna telefonska številka), interna identifikacijska številka zaposlenega, interna številka kartice za plačevanje kosila v restavraciji, številka pristopne kartice v poslovne prostore delodajalca, lokacija delovnega mesta delavca v poslovnih prostorih, podatek ali je delavec invalid, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), številka TRR računa ter naziv banke pri kateri je TRR odprt, kontakt v nujnih primerih, podatek o delovni dobi pri prejšnjih delodajalcih, podatek o dodeljenem letnem dopustu, o osebnem vozilu delavca (vrsta vozila, barva vozila, registrska tablica) za dodelitev službenega parkirnega prostora. b) Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: naziv delovnega mesta, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo, trajanje poskusnega dela, d) Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi e) Podatki o družinskih članih delavca (otroci): ime, priimek, datum rojstva (za namen novoletnega obdarovanja/dodelitev dodatnega letnega dopusta) f) Podatki o vzdrževanih članih delavca: ime in priimek, davčna številka, leto rojstva, sorodstveno razmerje, čas vzdrževanje (za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine). g) Podatki o opravljenih zdravniških pregledih: datum opravljanja, datum naslednjega opravljanja. h) Podatki o opravljenem izobraževanju varstva pri delu in požarne varnosti: datum opravljanja, datum naslednjega opravljanja. i) Podatki o stroških dela: osnovna bruto plača, plačna skupina, tarifni razred, ocena kvartalne delovne uspešnosti zaposlenega, variabilni del stimulacije, znesek povračila stroška prevoza na delo in iz dela j) Podatki o štipendiranju: mesečni znesek štipendije, obdobje štipendiranja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstvo zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari v prostorih kadrovske službe. Vstop v nadstropje je zavarovan s kontrolo pristopa, prostori kadrovske službe se dodatno zaklepajo s ključem. Poslovna stavba je pod videonadzorom in je tehnično in fizično varovana (vstop v poslovno stavbo je varovan z varnostnikom oz. receptorjem in z videonadzorom). Dostop do prostorov kadrovske službe imajo le pooblaščeni delavci v kadrovski službi. Ob odsotnosti pooblaščenih oseb so prostori kadrovske službe stalno zaklenjeni. Podatki se vodijo v elektronski zbirki podatkov (Navision). Dostop do elektronske zbirke podatkov ali do dela zbirke podatkov imajo pooblaščene osebe. Obseg pravic je določen na podlagi pooblastila/uporabniškega imena zaposlenega. Pravice pristopa se redno preverjajo. Sistem identifikacije uporabniškega imena omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca fotografij zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljalcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ter dijaki in študentje na praksi/študentskem delu, štipendisti podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki - fotografije zaposlenih, pridobljene na podlagi izrecnega pisnega soglasja posameznega zaposlenega, se uporabljajo za olajšanje interne komunikacije med zaposlenimi v celotni "ADACTA Groupi" in se ne posredujejo tretjim osebam.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Fotografije zaposlenih.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni v okviru "Adacta Group".
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki - fotografije se zbirajo in hranijo v elektronski obliki na strežniku podjetja. Dostop do elektronske zbirke podatkov ali do dela zbirke podatkov imajo pooblaščene osebe. Obseg pravic je določen na podlagi pooblastila/uporabniškega imena zaposlenega. Pravice pristopa se redno preverjajo. Sistem identifikacije uporabniškega imena omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Fotografije zaposlenih z osnovnimi podatki (ime, priimek, kraj delovnega mesta, kontaktni podatki zaposlenega) so vidne vsem zaposlenim v internem imeniku podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o dodatnih kompetencah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljalcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ter dijaki in študentje na praksi/študentskem delu, štipendisti podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, Koda tečaja/izpita, naziv tečaja/izpita, datum opravljanja tečaja/izpita, veljavnost tečaja/izpita.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se zbirajo in hranijo na strežniku podjetja. Dostop do elektronske zbirke podatkov ali do dela zbirke podatkov imajo pooblaščene osebe. Obseg pravic je določen na podlagi pooblastila/uporabniškega imena zaposlenega. Pravice pristopa se redno preverjajo. Sistem identifikacije uporabniškega imena omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam