Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Sedež ali naslov: Vetrinjska 2
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5231698000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osebnih dohodkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki posameznika v podjetju, naslov, tekoči račun, žiro račun, ocenitev delovnega mesta, ocenitev uspešnosti, nagrade, opravljene delovne ure, bolniške in druge odsotnosti, dodatki (delovna doba, pogoji dela), odtegljaji, refundacije, materialni stroški, bonitete, prispevki in davki, izplačila.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v podjetju ter štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, davčna številka, prebivališče, delovno mesto, zaposlitev, delovna doba, izobrazba, izobraževanje, zdravstveno zavarovanje, invalidnost, dopusti, družinski člani, štipendija.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca osebnih dohodkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki posameznika v podjetju, naslov, tekoči račun, žiro račun, ocenitev delovnega mesta, ocenitev uspešnosti, nagrade, opravljene delovne ure, bolniške in druge odsotnosti, dodatki (delovna doba,pogoji dela), odtegljaji, refundacije, materialni stroški, bonitete, prispevki in davki, izplačila.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca odjemalcev električne energije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odjemalci električne energije - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naslov fizične osebe - odjemalci električne energije, identifikacijski podatki odjemalca, identifikacijski podatki plačnika računov, priključna moč, poraba električne enerije po obdobjih, izdani računi, plačila, trajniki, opomini.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih v podjetju in družinski člani štipendistov podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti za uveljavljanje olajšav na področju dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, Davčna številka, naslov stalnega bivališča.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec kadrovske službe podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Shranjeno v računalniku in posebni mapi, katera je v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščenega delavca kadrovske službe v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o upokojencih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojeni zaposleni podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi ohranjanja stikov z upokojenci.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, rojstni datum, datum upokojitve, lokacija upokojitve, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, status upokojenca, datum spremembe statusa.
 • Uporabniki zbirke: Poblaščeni delavec kadrovske službe v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Shranjeno v računalniku, v posebni mapi, katera je zaklenjena v omari pisarne pooblaščenega delavca kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev, ki izvirajo iz delovnega razmerja. Uveljaljanje pravic iz naslova zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, spol, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, izobraževanje in usposabljanje, ali je delavec invalid, ali je delavec delno upokojen, fotografija posameznega zaposlenega, ki je sestavni del službene izkaznice zaposlenega. Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa,kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci kadrovske službe podjetja. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS. Zavod za zdravstveno zavarovanje RS. Zavod RS za zaposlovanje. Statistični urad RS. Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve. Drugi uporabniki v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca štipendistoc

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz Pogodbe o štipendiranju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčana številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega bivališča, transakcijski račun štipendista, izobraževalna ustanova, katero obiskuje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec kadrovske službe v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v računalniku in posebni mapi v zaklenjeni v omari v pisarni kadrovskega delavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): navedeni podatki povezani z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz naslova izplačane plače, Urejanje pravic zaposlenih iz naslova pokojninskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega bivališča, izobrazba, eventualna invalidnost delavca, stopnja eventualne invalidnosti delavca, številka transakcijskega računa delavca, podatki o plačah in nadomestilih plače, ki bremenijo družbo kot delodajalca, podatki o drugih stroških dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznega delavca,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci računovodske in kadrovske službe v podjetju, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni računovodskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodene v računalniku avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodske in kadrovske službe v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova delovnega razmerja, Uveljavljanje pravic iz naslova pokojninskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, Skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega, Opravljene ure v času nadurnega dela, Neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev družbe, kot delodajalca, Neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plač iz sredstev drugih organizacij, Neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo, Delovni čas, Gibljiv delovni čas
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v tajništvih sektorjev in vodje splošnih oddelkov OE in SE v podjetju, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni računovodskega delavca v podjetju, dostop v bazo podatkov vodene v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova pogodbe o štipendiranju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, Davčna številka, datum rojstva, stalno prebivaliče, začasno bivališče, transakcijski račun štipendista, izobraževalna ustanova, na kateri se izobražuje štipendist,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec kadrovske službe v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v računalniku in v posebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščenega kadrovskega delavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz naslova izplačane plače, Urejanje pravic in obveznosti zaposlenih iz naslova pokojninskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega bivališča, državljanstvo, izobrazba, eventualna invalidnost delavca, stopnja eventualne invalidnosti delavca, številka transakcijskega računa delavca, podatki o plačah in nadomestilih plače, ki bremenijo družbo kot delodajalca, podatki o drugih stroških dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznega delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci računovodske in kadrovske službe v podjetju, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni računovodskega delavca podjetja, dostop v bazo podatkov vodeno v računalniku je avtoriziran. dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodske in kadrovske službe v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih podjetja in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika, glas) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se posnetki hranijo v zaklenjeni omari v recepciji družbe in je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 26.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih podjetja in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika, ki ni zaposlen v podjetju, registrska številka avtomobila, obiskani zaposleni podjetja, čas prihoda in odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v recepciji družbe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 26.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca izvajalcev del po pogodbi o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in izvajalci, ki opravljajo za družbo ELEKTRO MARIBOR d.d. dela po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova sklenjenih pogodb o delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, Davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega bivališča, transakcijski račun izvajalca, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec kadrovske službe v družbi in pooblaščeni delavec računovodske službe v družbi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V posebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščenega kadrovskega delavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca in delodajalca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče, začasno prebivališče, delovno mesto, številka delovnega dovoljenja, datum veljavnosti delovnega dovoljenja, delovna oprema, eventualna invalidnost, datum zaposlitve, delovno mesto, opis delovnega mesta, izpostavljenost tveganjem, zmožnosti delavca v obliki mnenj, osebna varovalna oprema, predlagani ukrepi na področju varstva in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec službe za varnost in zdravje pri delu v družbi, Pooblaščeni zdravnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravstvena spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih zdravniških pregledih se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni službe za varnost in zdravje pri delu. Dostop do baze podatkov vodene v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca iz delniške knjige

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delniškega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, število delnic, država prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci za dostop do delniške knjige.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v računalniku. Dostop do podatkov je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci na podlagi pogodb o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova varstva in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, datum pričetka dela, datum morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi, delovno mesto, opis del in nalog, zapisnik o preizkusih znanja zaposlenih, opis del in nalog z vidika varstva in zdravja pri delu, podatki o eventualnem prerazporejanju delavca, podatki o morebitni dodatni izvedbi izobraževanja, podatki o preizkusu znanja z varnosti in zdravja pri delu, zapisnik o preizkusih znanja delavcev, program in čas usposabljanja z varstva in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec službe varstva in zdravja pri delu, Izvajalci usposabljanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi znanja s področja varstva in zdravja pri delu in potrdila o opravljenih usposabljanjih s tega področja se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni službe za varnost in zdravje pri delu. Dostop v bazo podatkov ,vodene v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni potrebe po navedenem zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca uporabnikov distribucijskega omrežja električne energije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Energetski zakon (EZ), podzakonski predpisi, ki so izdani na podlagi energetskega zakona.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki distribucijskega omrežja priključeni na distribucijsko omrežje električne energije družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Po pooblastilu družbe SODO d.o.o. izvajanje nalog gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Računi za porabljeno električno energijo in uporabo distribucijskega omrežja električne energije, opomini, obvestila o ustavitvi distribucije najmanj 10 let. Ostali dokumenti trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št.: 94/2007 - UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma naziv uporabnika distribucijskega omrežja električne energije, naslov uporabnika distribucijskega omrežja električne energije, davčna številka uporabnika distribucijskega omrežja električne energije, dobavitelj/kupec električne energije, številka merilnega mesta električne energije, številka odjemnega mesta električne energije, naziv in naslov merilnega mesta električne energije, številka števca električne energije, priključna moč, odjemna skupina, poraba električne energije, proizvedena električna energija, izdani računi za porabljeno električno energijo in uporabo distribucijskega omrežja električne energije, prejeta plačila za dobavljeno električno energijo in uporabo distribucijskega omrežja električne energije, izdani opomini, ki se nanašajo na plačilo porabljene električne energije in uporabo distribucijskega omrežja električne energije, izdana obvestila o ustavitvi distribucije električne energije, ustavitve distribucije električne energije, način prejemanja računa za porabljeno električno energijo in uporabo distribucijskega omrežja (papirna oblika, elektronska oblika), elektronski naslov odjemalca električne energije oziroma uporabnika distribucijskega omrežja električne energije, številka transakcijskega računa uporabnika distribucijskega omrežja električne energije oziroma odjemalca električne energije, telefonska številka uporabnika distribucijskega omrežja električne energije oziroma odjemalca električne energije, digitalno potrdilo odjemalca električne energije, telefonska številka uporabnika distribucijskega omrežja električne energije oziroma odjemalca električne energije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., družba Informatika d.d., Javna agencija RS za energijo, dobavitelji električne energije, Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o., center za podpore, Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo RS za notranje zadeve, RTV Slovenija v skladu z določili Zakona o radioteleviziji Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah na lokacijah v Mariboru, Murski Soboti, Ptuju, Gornji Radgoni in v Slovenski Bistrici. Dostop do osebnih podatkov v bazah podatkov je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v družbi ELEKTRO MARIBOR d.d. Pristopi in ukrepi za zavarovanje osebnihpodatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava z registrom zavezencev za DDV. Povezava z registrom proračunskih porabnikov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o merilnih podatkih uporabnikov distribucijskega omrežja električne energije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Energetski zakon (EZ) in na podalgi določil EZ izdani podzakonski predpisi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki omrežja priključeni na distribucijsko omrežje električne energije družbe ELEKTRO MARIBOR d.d., ki so vključeni v sistem naprednega merjenja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Po pooblastilu SODO d.o.o. za izvajanje nalog gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno razen četrt urnih merilnih podatkov, ki se hranijo pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št.: 94/2007 – UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv in številka merilnega mesta električne energije, naslov merilnega mesta električne energije, dobavitelj/kupec električne energije za merilno mesto električne energije, bilančna uvrstitev merilnega mesta električne energije, nameščena merilna in komunikacijska oprema na merilnem mestu električne energije (tip, tovarniška številka), način priključitve proizvodne naprave, telefonska številka uporabnika elektrodistribucijskega omrežja preko katere se daljinsko zajemajo merilni podatki in dogodki na merilnem mestu električne energije, geslo za daljinski dostop do merilnih podatkov v števcu električne energije, avtentifikacijski podatki za dostop do merilnih podatkov, merilni podatki (četrturni, urni, dnevni in mesečni merilni podatki), dogodki zabeleženi v električnem števcu (vdor v števec, prekoračitev priključne moči, prekinitve napajanja z električno energijo), elektronski naslov uporabnika distribucijskega omrežja električne energije ali njegovega pooblaščenca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v službi za števčne meritve Elektro Maribor d.d., Javna agencija RS za energijo,Dobavitelji električne energije, Borzen, organizator trga z električno energijo d.o.o, Center za podpore, Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari pooblaščenih delavcev družbe. Dostop do osebnih podatkov v relacijskih bazah je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Pristopi in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.03.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam