Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIAMANT PLUS D.O.O.
Sedež ali naslov: Stara c. 20, Prelog
Poštna številka: 1230
Kraj: DOMŽALE
Matična številka: 1488830000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL št. 40/06), 13., 14. in 15. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za prijavo zaposlitve in izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za obračun plač, za izračun letnega dopusta, za napotitev na zdravniški pregled, za prijavo po
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ·podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, priimek ob rojstvu, vrsta stanu, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, oddaljenost prihoda na delo, telefon, mobilni telefon, e-pošta, izobrazba, poklic, vrsta šole, stopnja strokovne in šolske izobrazbe, zavarovanje družinskih članov, evidenca otrok do 15 let, uveljavljanje davčne olajšave, delovna doba, invalidnost, delna upokojitev, vrste kršitev in izrečeni ukrepi, spremembe in razporeditve zaposlenih; zaščitna delovna sredstva, velikost delovne obleke; ·podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog sklenitve pogodbe za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, naziv delovnega mesta, podatki za obračun plač, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj dela, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo; ·podatki o delovni sposobnosti zaposlenega, ki izhaja iz zdravstvenih pregledov pri pooblaščenem zdravniku, dodatna izobraževanja v času zaposlitve; ·podatki o družinskih članih zaposlenega delavca: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, podatki o šolanju; ·podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum in vzrok prenehanja.
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) -sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki se hranijo v personalnih mapah in se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPDSV (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač, obračunavanju dohodnine, obračunih odtegljajev, za uveljavljanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja – M -4 / M- 8 uveljavljanje pravic iz zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ·podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), datum nastopa dela, delovna doba, možno število ur (polni ali krajši delovni čas), številko osebnega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; ·podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač ki bremenijo delodajalca, bruto nadomestila plač v breme drugih, bruto izplačila na podlagi uspešnosti, bonitete; neto izplačila: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom; podatki o delovnem času: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, ·podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, odtegljaji delavca; ·podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, davek na izplačane plače;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) -sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki se hranijo v personalnih mapah in se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam