Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GLASBENA ŠOLA CELJE
Sedež ali naslov: SLOMŠKOV TRG 10
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5083630000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka o šolski dokumentaciji

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci vpisani v glasbeno šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izobraževanje in za izvajanje z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno): Zbirke podatkov o učencu,napredovanju,izdanih spričevalih se hranijo trajno,preostali podatki iz zbirk podatkovpa se hranijo 1.leto po končanem šolanju učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): neobvezno
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * prijavnica za vpis * vpisni list * matični list * matična knjiga * prijavnica k izpitu * zapisnik izpitov * šolska kronika * letni delovni načrt šole * letno organizacijsko poročilo * dnevnik individualnega pouka * dnevnik skupinskega pouka * glasbena beležka * dnevniki dela
 • Uporabniki zbirke: - poobaščeni delavci Glasbene šole Celje - pooblaščeni delavci MŠŠ -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklepanje prostorov , zaklepanje za to posebej primernih kovinskih omar, video nadzor, alarmni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): brez povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti( ur.l.št. 40-06), 12.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač , nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: *osebni podatki:ime in priimek,enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izibrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost,delovno mesto,delovni čas,zavarovalna doba,dejavnost delodajalca *podatki o delovnem času: a.) možno število ur( s polnim ali krajšim delovnim časom) b.) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c.) skupaj neopravljene ure d.) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odstonosti z nadomestilom plače , ure strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje , ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo e.) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f.) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme ZZZS: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom g.) neopravljene ure brez nadomestila plače h.) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa * podatki o plačah a.) izplačane plače : za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b.) neto plače : za delo s polnim ali krajšim delov.časom, za nadurno delo c.) nadomestilo neto plače v breme organizacije : za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d.) nadomestila neto plače v breme drugih e.) prejemki delavca: solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade , regres,drugo * delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a.) število ur dela , za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b.) število ur dela , za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem poposebnem statusu zavarovanca c.) odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Glasbene šole Celje ( ravnatelj, tajnica) Pooblaščeni delavci JZ Desetka Celje ( računovodja in knjigovodja plač) v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov( Ur.l. št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklepanje prostorov, zaklepanje za to posebej primernih kovinskih omar, video nadzor, alarmni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uživalcih iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Neobvezno
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost , da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * podatki o zavarovancu: a.) ime in priimek b.) enotna matična številka občana c.) spol d.) datum rojstva e.) stalno prebivališče in naslov ( kraj, občina ) f. ) poklic g.) šolska izobrazba h.) podlaga zavarovanja i.) sektor ( družbeni, zadružni, mešani, zasebni) * datum priznanja pravice * datum začetka uveljavljanja pravice *vrsta pravice, ki se uveljavlja * datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Glasbene šole Celje ( tajnica) Pooblaščeni delavci JZ Desetka Celje ( računovodja in knjigovodja plač) v skladu z Zakonom o varstvu podatkov (Ur.l. št.86/04) Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni , vodotesni in ognjevarni omari, video nadzor, alarmni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Neobvezno
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: *osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana,davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca * podatki o poškodovanem delavcu: a.) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b.) koliko ur je delal tistega dne c.)ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat d.) narava poškodbe e.) poškodovani del telesa f.) ali je bila poškodba smrtna g.) podlaga zavarovanja * podatki o poškodbi pri delu: a.) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b.) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c.) koliko oseb se je skupaj poškodovalo d.) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod e.) ali se je podobna nesreča zgodila će prej na istem delovnem mestu f.) vir nesreče g.) vrzok nesreče h.) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen i.) uporaba osebnih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Glasbene šole Celje (tajnica) Pooblaščeni delavci JZ Desetka Celje ( računovodja in knjigovodja plač) v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.L.št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari, video nadzor, alarmni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka osebnih podatkov o učencih vpisanih v glasbeno šolo, in starših, če gre za mladoletne otroke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o glasbenih šolah ( Ur.l. 29/00, 60/06 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci vpisani v glasbeno šolo in njihovi starši
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe glasbenega izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Zbirke podatkov o učencu, napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hranijo trajno, preostali podatki iz zbirk podatkov pa se hranijo eno leto po končanem šolanju učenca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ime vrtca oziroma šole , ki jo obiskuje, ter oddelek, razred oz letnik, v katerega je vključen *podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka osebe, ki ji je mogoče posredovati nujna sporočila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Glasbene šole Celje Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport Pooblaščeni delavci JZ Desetka Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklepanje prostorov, zaklepanje za to posebej primernih kovinskih omar, video nadzor, alarmni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka osebnih podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o glasbenih šolah ( Ur.L.štev. 29/00, 60/06 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci vpisani v glasbeno šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe glasbenega izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Zbirke podatkov o učencu,napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah trajno, preostali podatki iz zbirk pa eno leto po končanem šolanju učenca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ime vrtca oziroma šole, ki jo obiskuje, ter oddelek, razred oz. letnik , v katerega je vključen * podatke o starših : ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka osebe, ki ji je mogoče posredovati nujna sporočila * napredovanje učenca * izdana spričevala
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Glasbene šole Celje Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklepanje prostorov, zaklepanje za to posebej primernih kovinskih omar, video nadzor, alarmni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka osebnih podatkov o kadrovski evidenci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci , ki so v delovnem razmerju v Glasbeni šoli Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - potrebe statističnih raziskovanj in druge uradne namene - zaradi uveljavljanja pravic posameznikov , na katere se ti podatki nanašajo Pravna podlaga namena izhaja iz Zakona o evidencah na področju dela
 • Rok hrambe (neobvezno): - podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): - ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime,priimek, dekliški priimek, spol,datum rojstva,kraj in država rojstva, prebivališče,državljanstvo - zakonski stan -davčna številka -telefon -podatki o osebni izkaznici - podatki o delovni knjižici -delovno mesto, na katerega je razporejen - poklic - vrsta končane šole, šolska izobrazba, smer - strokovni izpit - delovni čas -invalidnost - zdravniški pregled - datum vstopa v delovno organizacijo - delovna doba - podatki o sorodnikih, če so zavarovani po osebi, ki je v delovnem razmerju v Glasbeni šoli - funkcionalna znanja - zavarovalna doba - razlog prenehanja delovnega razmerja - napredovanje v plačilni razred in naziv
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Glasbene šole Celje -pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo - pooblaščeni delavci JZ Desetka , finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - zaklepanje prostorov, kjer se hranijo zbirke podatkov - alarmni sistem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam