Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GKN DRIVELINE SLOVENIJA D.O.O.
Sedež ali naslov: Rudniška cesta 20
Poštna številka: 3214
Kraj: ZREČE
Matična številka: 5691087000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI UPRAVLJALCA ZBIRKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije - INŠPEKCIJSKE SLUŽBE Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna - podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče/oblika nesreče, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci GKN Driveline Slovenija d.o.o., Rudniška cesta 20, Zreče - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v fasciklih v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije Za potrebe urejanja pravic delavcev Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, mešani, zasebni); - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci GKN Driveline Slovenija d.o.o., Rudniška cesta 20, Zreče - Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje - Pooblaščeni zdravnik GKN Driveline Slovenija d.o.o., Rudniška cesta 20, Zreče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v personalni mapi v jekleni omari z protipožarno zaščito
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači in izrabi delovnega časa zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI UPRAVLJALCA ZBIRKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas(ur tedensko), zavarovalna doba - podatki o delovnem času: skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi s stavke, - skupaj neopravljene ure - skupaj neopravljene ure z nadomestilom v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnina jubilejne nagrade, regres, potni stroški, sugestije, nagrade, osebna delovna uspešnost delavca.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci GKN Driveline Slovenija d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v fasciklih v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca pregledovanja posnetkov - video nadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI UPRAVLJALCA ZBIRKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za varnost ljudi in premoženja - za nadzor proizvodnega procesa - za zagotavljanje kakovosti izdelkov odjemalcem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Evidecna zapisov o pregledih: kdo je pregledal, datum pregleda, vzrok, številka kamere, ugotovitve pregleda, podpis pooblaščenca - video posnetek oseb: ura, datum, kamera
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za identifikacijo in avtorizacijo uporabnikov. Pisarne so varovane z alarmno javljalno napravo - požar ali vlom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI UPRAVLJALCA ZBIRKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije - INŠPEKCIJSKE SLUŽBE Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, spol, stan, državljanstvo, delovna knjižica, diploma in potrdilo o izobrazbi, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), številka transakcijskega računa, invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovno mesto, družinski člani (ime in priimek, stalno oziroma začasno prebivališče, EMŠO družinskega člana, davčna števika), slika zaposlenega.elektronski naslov zaposlenega, potrdilo o nekaznovanju.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci GKN Driveline Slovenija d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v personalni mapi v jekleni omari s protipožarno zaščito
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zapisi razgovora po vrnitvi iz bolniškega staleža

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, Pravilnik o notranji organizaciji, pravicah in obveznostih delavcev v delovnem razmerju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci upravljavca zbirke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, ime in priimek nadrejenega
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci GKN Driveline Slovenija, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v jekleni omari s protipožarno zaščito v kadrovsko splošni službi, Hramba v zaklenjeni kovinski omarici v pisarni Vodij proizvodnih enot (kopija)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o štipendistih in študentih oz. dijakih na obvezni šolski praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTIPENDISTI UPRAVLJALCA ZBIRKE IN ŠTUDENTI OZ. DIJAKI NA OBVEZNI ŠOLSKI PRAKSI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo - davčna številka in številka transakcijskega računa - šolsko spričevalo, potrdilo o šolanju oz. vpisu
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci GKN Driveline Slovenija, d.o.o. drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v fasciklih v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o družinskih članih delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DRUŽINSKI ČLANI ZAPOSLENIH DELAVCEV UPRAVLJALCA ZBIRKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije Za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Za potrebe statističnh analiz - identiteta ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, spol, državljanstvo, - rojstni list, - potrdilo o vpisu v šolo - potrdilo o skupnem gospodinjstvu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci GKN Driveline Slovenija, d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v personalni mapi v jekleni omari z protipožarno zaščito
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zapisnik o opravljenem preizkusu o alkoholiziranosti po izdihanem zraku

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o preverjanju alkoholiziranosti delavcev na delu, Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o notranji organizaciji, pravicah in obveznostih delavcev v delovnem razmerju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci upravljavca zbirke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 leti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek preiskovanca, ime in priimek odreditelja, ime in priimek prisotnih, matične številke vključenih v proces
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci GKN Driveline Slovenija d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v jeklini omari s protipožarno zaščito v kadrovsko splošni službi Hramba v zaklenjeni kovinski omarici v pisarni Vodij proizvodnih enot (kopija)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne/
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam