Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VZGOJNI ZAVOD KRANJ
Sedež ali naslov: ŠEMPETERSKA ULICA 003
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5049873000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, študenti in dijaki na delovni praksi, delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela ter morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge, opis del in nalog z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkusa znanja za varno opravljanje dela, morebitno dodatno izobraževanje s področja varstva pri delu, zapisnik o preizkusih znanja delavcev.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Kranj, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu, potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni ravnatelja zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O USPOSABLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, poklic, izobrazba, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, datum zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Kranj, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA IZVAJALCEV DEL PO DELOVRŠNIH POGODBAH IN POGODBAH O AVTORSKEM DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba, pogodba o avtorskem delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah in pogodbah o avtorskem delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zaključenem poslu – predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, poklic, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel – predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Kranj, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe in pogodbe o avtorskem delu se hranijo v zaklenjenih omarah v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, EMŠO, državljanstvo, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, invalidnost, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela, podatki iz ocene tveganja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Kranj, pooblaščeni zdravnik Vzgojnega zavoda Kranj, ZZZS, ZPIZ Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni ravnatelja, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač..
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek delavca, kraj in država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, invalidnost, delna upokojitev, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in drugi osebni prejemki, plača za tekoči mesec, izplačan v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, nadomestila plač, ki ne bremenijo delodajalca, izredno plačilo, podatki o drugih stroških dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost (prispevki v breme delodajalca in prispevki v breme zavarovanca).
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Kranj, ZPIZ Slovenije, ZZZS, Ministrstvo za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač..
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek delavca, število ur, skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom, opravljen ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejme nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Kranj, ZPIZ Slovenije, ZZZS, Ministrstvo za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek delavca, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Kranj, ZPIZ Slovenije, ZZZS, Ministrstvo za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni ravnatelja in v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. ZBIRKA PODATKOV O OTROCIH/MLADOSTNIKIH SPREJETIH V ZAVOD IN NJIHOVIH STARŠIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci/mladostnik, sprejeti v Vzgojni center Kranj, starši oziroma skrbniki otrok/mladostnikov, sprejetih v zavod
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vzgoje, izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, za potrebe zdravstveno-raziskovalnega dela in pri izdelav statističnih analiz – osebni podatki se ne smejo uporabljati tako, da identiteta otroka ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o otrocih/mladostnikih: ime in priimek, spol, datum, kraj, država rojstva, EMŠO, davčna številka, prebivališče, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom, predhodno pridobljena izobrazba, podatki o splošnem učnem uspehu, podatki o dokončanju izobraževanja. Podatki o starših: ime in priimek, naslov bivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je otrok v zavodu, zaposlitev staršev (naziv delodajalca).
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Pooblaščeni delavci Vzgojnega zavoda Kranj, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi otroka v zaklenjeni omari v pisarni vzgojiteljev v stanovanjskih skupinah in v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam