Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BALAVTO TRGOVINA IN TRANSPORT D.O.O. AJDOVŠČINA
Sedež ali naslov: TOVARNIŠKA CESTA 005
Poštna številka: 5270
Kraj: AJDOVŠČINA
Matična številka: 5862582000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENEGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, obračunavanje dohodnine, obračuni odtegljajev, uveljavljanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, - podatki o delovnem času: a)možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b)opravljene ure, c)skupaj neopravljene ure, d)neopravljene ure-nadomestila v breme družbe, e)neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f)neopravljene ure brez nadomestila plače, g)ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa – podatki o plačah: a)izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička, c)neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, d)nadomestilo neto plače v breme organizacije, e)nadomestilo neto plače v breme drugih, f)neto plače iz dobička, g)prejemki delavca: odpravnina, jubilejne nagrade, regres, drugo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi zavezujočimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari, varovani pred požarom in vdorom vode, v prostoru arhivu upravljavca, oziroma v bazi podatkov vodenih v računalniku, ki je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidenca plač. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O DIJAKIH IN ŠTUDENTIH, KI OPRAVLJAJO OBVEZNO PRAKTIČNO DELO IN DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo obvezno praktično delo in delo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje praktičnega dela in delo preko študentskega servisa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, šolska izobrazba, podatki o šoli, ki jo obiskuje oseba, podatki o delovni sposobnosti zaposlenih, ki izhajajo oz zdravstvenih pregledov pri pooblaščenem zdravniku, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), datum pričetka in prenehanja dela.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Študentski servis in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe oziroma v bazi podatkov vodenih v računalniku, ki je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, delovne naloge, zavarovalna doba, status-invalid, upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Pooblaščeni zdravnik medicine dela - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v mapah in registratorjih v zaklenjenih omarah, varnimi pred požarom in vdorom vode v arhivu upravljavca, dostop v bazo, vodenih v računalniku je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam