Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ROTO PODJETJE ZA PREDELAVO IN TRŽENJE D.O.O.
Sedež ali naslov: GORIČKA ULICA 150
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5343852000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime, priimek, stalno ali začasno prebivališče – enotna matična številka občana, davčna številka, datum, občina in država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, telefonska številka, - poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, - oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), datum sklenitve, datum nastopa dela, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, kraj opravljanja dela – podatki o delovnem dovoljenju delavca tujca: vrsta delovnega dovoljenja, - ali je delavec invalid, ime drugega delodajalca, kategorija invalidnosti – datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: - pooblaščeni delavci družbe – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V kadrovski službi družbe ima vsak zaposleni svojo osebno mapo, v kateri se shranjujejo vsi podatki. Mape so shranjene v kovinski ognjenovarni omari. Vsi ti podatki se beležijo v računalniški program kadrovske evidence in so dostopni le z zaščitenim geslom pooblaščenega uporabnika. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime, priimek, mesec, leto – delovno mesto, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), - datum prenehanja delovnega razmerja, - skupno število opravljenih ur s polnim oziroma s krajšim delovnim časom, opravljene ure v času nadurnega dela, ure dopusta, ure bolniške, neopravljene ure drugih upravičenih izostankov, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, ure za prejemanje nadomestila plače drugih organov, ure neopravičenih izostankov iz delovnega razmerja, ure s povečanjem zavarovalne dobe.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: - pooblaščeni delavci družbe – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih v družbi je shranjena v zbirnih mapah kadrovske službe, le-te so shranjene v kovinski ognjenovarni omari. Evidenca podatkov se beleži v računalniški program in je dostopna le z zaščitenim geslom pooblaščenega uporabnika. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O OSEBNIH DOHODKIH-STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime, priimek, davčna številka, EMŠO, naslov zaposlenega, transakcijski račun, mesec, leto, - delovno mesto, oblika delovnega razmerja(določen ali nedoločen čas),- datum sklenitve delovnega razmerja, delovni čas – datum prenehanja delovnega razmerja, - skupno število opravljenih ur s polnim oziroma s krajšim delovnim časom, opravljene ure v času nadurnega dela, ure dopusta, ure bolniške, ure drugih upravičenih in neupravičenih izostankov iz delovnega razmerja. – brutto plača za delo s polnim delovnim časom, brutto nadomestila plač, brutto izplačila delovne uspešnosti, netto plača, izredno plačilo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna izplačila namenjena socialni varnosti delavcev, solidarna pomoč, stroški izobraževanja delavca, odpravnina, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, odtegljaji od plač, plačani prispevki v breme delodajalca in zavarovanca.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: - pooblaščeni delavci družbe – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o osebnih dohodkih-stroških dela zaposlenega je v družbi je shranjena računovodski službi v zbirnih mapah, le-te so shranjene v kovinski ognjenovarni omari. Evidenca podatkov se beleži v računalniški program in je dostopna le z zaščitenim geslom pooblaščenega uporabnika. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O VARSTVU PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Zakon o varstvu pred požarom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca osebnih podatkov tistih zaposlenih, ki so opravili usposabljanje s področja varstva pri delu ter varstva pred požarom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, katere izhajajo iz varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo po izteku zapadlosti preizkusa še pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime, priimek, kraj rojstva in datum rojstva, delovno mesto, opis delovnega mesta, - datum preizkusa, rezultat preizkusa, datum zapadlosti preizkusa
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: - pooblaščeni delavci družbe – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o varstvu pri delu je v družbi shranjena v kadrovski službi v zbirnih mapah, le-te so shranjene v kovinski ognjenovarni omari. Evidenca podatkov se beleži v računalniški program in je dostopna le z zaščitenim geslom pooblaščenega uporabnika. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca osebnih podatkov tistih zaposlenih, ki so bili napoteni na zdravniški pregled.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, katere izhajajo iz varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo po izteku zapadlosti preizkusa še pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime, priimek, kraj rojstva in datum rojstva, EMŠO, kraj, občina, izobrazba, poklic, delovno mesto, datum pregleda, datum preteka pregleda, rok, posebne zdravstvene zahteve – podatki iz ocene tveganja: kratek opis delovnega procesa, priprava dela, tedenski delovni čas, delo v izmenah, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, izvedeni ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: - pooblaščeni delavci družbe – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o zdravniških pregledih je v družbi shranjena v kadrovski službi v zbirnih mapah, le-te so shranjene v kovinski ognjenovarni omari. Evidenca podatkov se beleži v računalniški program in je dostopna le z zaščitenim geslom pooblaščenega uporabnika. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca osebnih podatkov tistih zaposlenih, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen podatkov je urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, katere izhajajo iz poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime, priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca – podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delala tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, - kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vir nesreče, vzrok nesreče, - uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: - pooblaščeni delavci družbe – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o poškodbah pri delu je v družbi shranjena v kadrovski službi v zbirnih mapah, le-te so shranjene v kovinski ognjenovarni omari. Evidenca podatkov se beleži v računalniški program in je dostopna le z zaščitenim geslom pooblaščenega uporabnika. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA POSNETKOV VIDEONADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004) Sklep direktorja družbe o uvedbi video nadzora v družbi Pravilnik o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Stranke - kupci prodajnih artiklov in koristniki uslug Poslovni partnerji Drugi obiskovalci upravnih in proizvodnih prostorov družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varnosti pri delu in varnosti ljudi ter premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih največ eno leto po nastanku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika) Datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom, v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili "Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi ROTO d.o.o., Podjetje za predelavo in trženje, Černelavci, Gorička 150, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil "Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)", Uradni list RS št. 86/2004. V poslovnih prostorih družbe so nameščene alarmne naprave proti vlomne in proti požarne naprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca strank in naročnikov storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev strank in naročnikov storitev Sklenjene pogodbe med družbo in strankami kot naročniki storitev Obligacijski zakonik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Civilne osebe kot naročniki storitev ali kupci izdelkov in materiala
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Realizacija naročil in dogovorjenih poslov za posamezne stranke, usklajevanje časovnih rokov izvedbe naročil s strankami, izstavitev računov za opravljene storitve, usklajevanje tehničnih in drugih posebnosti pri izvedbi naročil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo dokler naročila strank niso izvršena ter do izteka garancijskih rokov in se po tem uničijo. V spornih primerih se osebni podatki hranijo do končanja spornega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, številka stacionarnega telefona, številka GSM telefona, elektronski naslov, davčna številka, številka osebnega računa, številka fax aparata.
 • Uporabniki zbirke: Osebni uporabniki iz te zbirke se praviloma ne posredujejo drugim uporabnikom, v skladu s pogodbenimi določili podizvajalcem naročenih del ali storitev, v spornih primerih pooblaščenemu odvetniku, sodnemu izvedencu, pristojnemu sodišču, preiskovalnim organom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili \"Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi ROTO d.o.o., Podjetje za predelavo in trženje, Černelavci, Gorička 150, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil \"Zakona o vartsvu osebnih podatkov ( ZVOP 1 )\", Uradni list RS št.86/2004. V poslovnih prostorih družbe so nameščene alarmne in proti vlomne in proti požarne naprave ter video nadzorni sistem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št.86/2004) Sklep direktorja družbe o uvedbi video nadzora v družbi Pravilnik o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposelni delavci v družbi Stranke-kupci prodajnih artiklov in koristniki uslug Poslovni partnerji Drugi obiskovalci upravnih in proizvodnih prostorov družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varnosti pri delu in varnosti ljudi ter premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih najuveč eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika) Datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom, v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili \"Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi ROTO d.o.o., Podjetje za predelavo in trženje, Černelavci, Gorička 150, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil \"Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP - 1)\", Uradni list RS št. 86/2004. V poslovnih prostorih družbe so nameščene alarmne proti vlomne in proti požarne naprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam