Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZLATARNA CELJE DRUŽBA ZA PROIZVODNJO IN PROMET S PLEMENITIMI KOVINAMI D.D.
Sedež ali naslov: KERSNIKOVA ULICA 19
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5048192000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zlatarni Celje d. d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe podjetja, izvajanje Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum nezgode, delovno področje, opis nezgode oziroma poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, Inšpektorat za delo, osebni zdravnik, pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno, ki se izven delovnega časa zaklepajo v omaro.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, Pravilnik o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zlatarni Celje d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe podjetja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Zakonom o varstvu pred požarom, za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, poklic, delovno mesto, datum opravljenega preizkusa znanja.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat za delo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zavod za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, zunanji pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno, ki se izven delovnega časa zaklepa v omaro.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vstopov in izstopov v uradne službene oziroma poslovne prostore v delovnem času

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zahteva zavarovalnice
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, ki vstopajo v uradne službene oziroma poslovne prostore podjetja v delovnem času.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola vstopov in izstopov v uradne službene oziroma poslovne prostore zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, podjetje, urad prihoda in odhoda, ime in priimek osebe/zaposlenega, h kateri je obiskovalec/poslovni partner prišel.
 • Uporabniki zbirke: Ni uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika. Po preteku 1 leta se podatki uničijo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o raziskovalcih, vpisanih pri ARRS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in opravljajo dela na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja raziskovalno-razvojne dejavnosti v podjetju v skladu z Zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas obstoja raziskovalne skupine znotraj podjetja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, državljanstvo, spol, EMŠO, davčna številka, naslov, izobrazba, naziv izobraževalnega zavoda, leto pridobitve izobrazbe, pridobljeni strokovni naziv, naziv raziskovalne skupine, v katero je posameznik uvrščen, datum pričetka zaposlitve, delež zaposlitve za raziskovalno/razvojno dejavnost glede na polno zaposlitev, raziskovalni naziv in naziv delovnega mesta, datum prijave v evidenco, datum odjave iz evidence.
 • Uporabniki zbirke: Agencija RS za raziskovalno in razvojno dejavnost (SICRIS).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno. Dokumentacija je shranjena v posebni omari, ki se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini, Pravilnik o vsebini, načinu in rokih obveščanja DURS.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki opravljajo delo v Zlatarni Celje d. d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za izvajanje Zakona o DDV.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, fakulteta/šola, davčna številka, številka osebnega dokumenta, članska številka, naziv študentskega servisa, katerega član je dijak oziroma študent, kraj dela, vrsta dela, naslov, status člana študentskega servisa, datum začetka in zaključka dela, višina nakazil(a).
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročna zbirka v mapak se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Računalniška zbirka, ki se delno hrani v e-sistemih posameznih študentskih servisov, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca pristopnikov k dodatnemu nezgodnemu zavarovanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi osebne pisne privolitve oziroma soglasja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zlatarni Celje, ki so izrazili soglasje k pristopu v dodatno nezgodno zavarovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za nakazila zavarovalnih premij, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno oziroma dokler je oseba zaposlena v družbi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, znesek zavarovalne premije.
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročna zbirka v mapah se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Računalniška zbirka, ki se vodi v posebnem programu za kadrovsko evidenco, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema v PE Plaza Hotel Ljubljana

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zahteva zavarovalnice.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi, ki vstopajo oziroma izstopajo iz hotela, dvigala, terase, garaže, ter delovni prostori, kjer se rokuje z blagajno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzor dostopa v hotel ter znotraj posameznih prostorov se izvaja zaradi varovanja ljudi in premoženja, ki so lahko zaradi svoje narave dela ogroženi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa oziroma izstopa iz poslovnih prostorov; posnetek prostora z zaposlenimi, lokacija, datum in čas.
 • Uporabniki zbirke: Ni uporabnika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videonadzorni sistem se nahaja v posebni ognjevarni omari in v ločenem prostoru, do katerega lahko dostopa samo odgovorna oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca pogodbenih izvajalcev dela, avtorskega dela ali storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki s podjetjem Zlatarna Celje sklenejo pogodbo o izvajanju dela, avtorskega dela ali storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe oziroma izvajanje Zakona o DDV, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, za FURS, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let, davčni podatki 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, številka TRR, banka, pri kateri je TRR odprt, status po odločbi davčnega organa, znesek.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročna zbirka se hrani v zaklenjeni omari, računalniška je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika računalnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema v prodajnih enotah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki vstopajo oziroma izstopajo v posamezne prodajne enote, ter delovni prostor/prodajalna, kjer se s stranko v medsebojni prodajni interakciji fizično rokuje z izdelki iz plemenitih kovin.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja ljudi in premoženja, ki so lahko zaradi narave svojega dela ogroženi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa oziroma izstopa v prodajni prostor, posnetek prodajalne z zaposlenimi, lokacija, datum in čas.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za to zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko. Dostop do nje je zavarovan z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenc o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Zlatarna Celje d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična raziskovanja, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se v skladu z zakonom hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, dopolnilno delo, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje. 2. podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo. 3. podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja, način prenehanja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno - v matični knjigi ter računalniško v posebnem programu. Ročna zbirka v matični knjigi in personalnih mapah se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Računalniška zbirka je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o stroških dela zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Zlatarna Celje d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi oziroma obračunavanje ter nakazila osebnih dohodkov zaposlenih, statistična raziskovanja, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se v skladu z zakonom hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delavcu: poleg podatkov iz zbirke Evidence o zaposlenih delavcih še številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo osebni prejemki. 2. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačilo za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo. 3. Podatke o drugih stroških dela: povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. 4. Podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško v posebnem programu. Računalniška zbirka je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika. Ročna zbirka se izven delovnega časa zaklepa v omaro.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o izrabi delovnega časa zaposlenih v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi oziroma obračun ter predpripravo obračuna osebnega dohodka zaposlenega.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se v skladu z zakonom hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se delno vodi ročno, delno računalniško. Računalniške zbirke so varovane z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika. Ročne zbirke se izven delovnega časa zaklepajo v omaro.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca gostov PE Plaza Hotel Ljubljana

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o policiji
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki prenočijo v hotelu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Zakona o policiji in Zakona o prijavi prebivališča ter za potrebe PE Plaza Hotel. Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da identiteta naročnika ni znana.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni podatki, številka osebnega dokumenta, število nočitev, znesek plačila, vrsta oz. način plačila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko, dostop do nje je zavarovan z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika računalnika. Delno se zbirka osebnih podatkov vodi ročno in zaklepa v posebno omaro.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Na podlagi Pravilnika o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča se dnevno poroča policiji.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o lastnikih Zlatih kartic

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obdelava osebnih podatkov se vrši na podlagi osebnih pisnih privolitev posameznikov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o lastnikih Zlatih kartic Zlatarne Celje d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo Zlatih kartic, ki nudijo posebne nakupne pogoje, za določanje bonitetnega razreda, za pregled koriščenja bonitete brezplačnega čiščenja nakita, pošiljanje rojstnodnevnih čestitk ter izvajanje marketinških dejavnosti - povabila na različne prireditve in dogodke Zlatarne Celje ter v njene prodajalne zaradi predstavitev novih kolekcij, spremljanje nakupov ter nudenje različnih ugodnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, naslov, kraj in poštna številka, telefonska številka, naslov elektronske pošte, datum rojstva, datum nakupa, znesek nakupa, seznam kupljenih artiklov, seznam opravljenih storitev in servisov v servisnem oddelku ZC.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz navedene zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško, ki je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika računalnika. Ročna zbirka se hrani v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zahteva Zavarovalnice.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi, ki vstopajo oziroma izstopajo iz službenih oziroma poslovnih prostorov ter posamezni delovni prostori, kjer se fizično rokuje s plemenitimi kovinami in njih izdelki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzor dostopa v poslovne prostore ter znotraj delovnih prostorov se izvaja zaradi varovanja ljudi in premoženja, ki so lahko zaradi svoje narave dela ogroženi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki oziroma videoposnetki se hranijo 14 dni oziroma do zasedenosti diska, na katerega se podatki beležijo. Snemalna naprava deluje na reciklični sistem - prepisovanje novih podatkov na obstoječe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa oziroma izstopa iz službenih oziroma poslovnih prostorov; posnetek delovnega prostora (lokacija), datum in čas.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videonadzorni sistem, ki shranjuje podatke, se nahaja v posebnem prostoru in posebni ognjevarni omari, do katerega lahko dostopa samo odgovorna oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca korisnikov kuponov ugodnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna pisna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Korisniki kuponov ugodnosti, objavljenih v posameznih številkah revije Prestige.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen trženjske obdelave ter različne marketinške namene: pisno obveščanje o novih modelih, kolekcijah in ostalih akcijah ter novostih, povabila na modne revije, razstave, medijske dogodke, otvoritve novih prodajaln.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronska pošta, kupljeni izdelek, znesek nakupa.
 • Uporabniki zbirke: Ni uporabnika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročna zbirka se zaklepa v omaro. Računalniška zbirka je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca kupcev investicijskega zlata

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih, Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za trgovce s plemenitimi kovinami in dragimi kamni ter izdelke iz njih, ki jih je izdal Urad RS za preprečevanje pranja denarja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki v Zlatarni Celje d.d. kupijo investicijsko zlato
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Zakona o davku na dodatno vrednost, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, Pravilnika o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih, Smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za trgovce s plemenitimi kovinami in dragimi kamni ter izdelke iz njih, ki jih je izdal Urad RS za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, mobilna številka, elektronski naslov, vrsta in količina nakupa, vrsta in številka osebnega dokumenta, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se delno vodi ročno in vodi elektronsko. Ročna zbirka se izven delovnega časa zaklepa, dostop do elektronske zbirke je zavarovan z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika računalnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca oseb, ki Zlatarni Celje prodajajo zlato (investicijsko zlato, lomljeno zlato, dentalne zlitine)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri organizatorjih, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih, Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za trgovce s plemenitimi kovinami in dragimi kamni ter izdelki iz njih, ki jih je izdal Urad RS za preprečevanje pranja denarja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki Zlatarni Celje d.d. prodajo investicijsko zlato, lomljeno zlato in dentalne zlitine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, Pravilnika o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih, Smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za trgovce s plemenitimi kovinami in dragimi kamni ter izdelke iz njih, ki jih je izdal Urad RS za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, mobilna številka, elektronski naslov, davčna številka, vrsta in količina nakupa, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se delno vodi ročno in elektronsko. Ročna zbirka se izven delovnega časa zaklepa, dostop do elektronske zbirke je zavarovan z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika računalnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o članih sindikata

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Zlatarna Celje d. d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun članarine, nakazilo članarine sindikatu, uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja za člane sindikatov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, znesek članarine.
 • Uporabniki zbirke: SKEI, Sindikat kovinske in elektro industrije, Območna enota Celje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško, ki je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika računalnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zlatarni Celje d. d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe podjetja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, stopnja izobrazbe, poklic, naziv delovnega mesta, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto oziroma omejitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zdravnik za področje varnosti in zdravja pri delu, zunanji pogodbeni izvajalec za področje varstva pri delu, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno, ki se izven delovnega časa zaklepa v omaro.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca podatkov o glasovalcih za Obraz Lencie

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna pisna privolitev glasovalcev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki na spletni strani podjetja glasujejo za Obraz Lencia.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sodelovanje v glasovalni akciji ter za namen pisnega obveščanja o novih modelih, kolekcijah in ostalih akcijah ter novostih, za namen osebnih povabil na modne revije, razstave nakita, medijske dogodke ter otvoritve novih prodajaln.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Zunanji izvajalec vzdrževanja spletnih strani.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca podatkov o sodelujočih v nagradni igri "Diamantno poročno potovanje"

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna pisna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci poročnih prstanov, ki se odločijo za sodelovanje v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sodelovanje v nagradni igri ter za namen pisnega obveščanja o novih modelih, kolekcijah in ostalih akcijah ter novostih, za namen osebnih povabil na modne revije, razstave nakita, medijske dogodke ter otvoritve novih prodajaln.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, datum in kraj poroke, telefonska številka, elektronska pošta.
 • Uporabniki zbirke: Ni uporabnika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročna zbirka se zaklepa v omaro. Računalniška zbirka je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca naročnikov storitve Zlati korak

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna pisna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitve Zlati korak.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Na podlagi določb 122. člena ZDDV-1 ter za namen neposrednega trženja: pisno obveščanje o novih modelih, kolekcijah in ostalih akcijah ter novostih, za namen osebnih povabil na modne revije, razstave nakita, medijske dogodke ter otvoritve novih prodajaln.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, vrsta in številka osebnega dokumenta, davčna številka, številka TRR in banka, elektronska pošta, telefonska številka, mobilna številka, vrednost transakcije, opis zlata (oblika, količina, čistost), številka in datum računa, referenčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročna zbirka se zaklepa v omaro. Računalniška zbirka je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca kupcev spletne prodaje programa Aurodent

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki kupujejo v spletni trgovini programa Aurodent.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, e-pošta, telefon, vrsta blaga, znesek plačila, vrsta oziroma način plačila.
 • Uporabniki zbirke: Ni uporabnika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko, dostop do nje je zavarovan z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika računalnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca kupcev spletne prodaje programa nakit

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost in osebna pisna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki kupujejo v spletni trgovini programa nakit.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost in v trženjske namene: za namen pisnega obveščanja o novih modelih, kolekcijah in ostalih akcijah ter novostih, za namen osebnih povabil na modne revije, razstave nakita, medijske dogodke ter otvoritve novih prodajaln.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, e-pošta, telefon, vrsta blaga, znesek plačila, vrsta oziroma način plačila.
 • Uporabniki zbirke: Ni uporabnika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko, dostop do nje je zavarovan z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika računalnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam