Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBALNE LEKARNE KOPER
Sedež ali naslov: Kidričeva ulica 2
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper-Capodistria
Matična številka: 5053781000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O OSEBNI KARTICI PACIENTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vzpostavitev in vodenje zbirke: osebna privolitev posameznika brez podlage v zakonu na podlagi 2. odstavka 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007) kadar nosilec javnih pooblastil ne izvršuje nalog kot nosilec javnega pooblastila.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci lekarne, ki pristanejo na izvajanja storitve svetovanja o uporabi zdravil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje svetovanja o uporabi zdravil, ki v želji po zagotovitvi varne in učinkovite uporabe zdravil obsega osebno kartico zdravil pacienta s seznamom zdravil in prehranskih dopolnil, ki jih je pacient jemal oziroma, ki jih trenutno jemlje in hrambe podatkov o pacientu, spremljanje in dokumentiranje seznama zaužitih zdravil in prehranskih dopolnil, v primeru neželenih učinkov oziroma nezdružljivosti predpisanih zdravil in prehranskih dopolnil pa tudi obvestilo pacientovega zdravnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas trajanja svetovanja o uporabi zdravil in še 5 let po koncu svetovanja na podlagi splošnega zastaralnega roka iz 346. člena Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 97/2007).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o pacientu: ime in priimek, datum rojstva, naslov podatki o farmacevtu: ime in priimek, lekarna, pregled zdravil na recept in zdravil brez recepta, ki jih pacient uživa: lastniško ime zdravila, jakost, pakiranje, ime zdravilne učinkovine (INN), odmerjanje, obdobje uporabe, namen uporabe, opomba pregled prehranskih dopolnil, ki jih pacient uživa: ime prehranskega dopolnila, jakost, proizvajalec ostali izdelki, ki jih pacient jemlje in jih izpostavi pri pregledu OKZ
 • Uporabniki zbirke: vodja lekarne, farmacevt I, II, II in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisne zbirke privolitev posameznikov za pristop v program svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih poslovnih enot. Prostori poslovnih enot so tehnično varovani (alarmni sistem, videonadzor). Dostop do zbirk imajo vodja lekarne, farmacevti I, II in III. Pisne zbirke obrazcev za izvajanje programa svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih poslovnih enot. Prostori poslovnih enot so tehnično varovani (alarmni sistem, videonadzor). Dostop do zbirk imajo vodja lekarne, farmacevti I, II in III. Elektronska zbirka o osebni kartici zdravil pacienta se hrani na zaščitenem strežniku v poslovni enoti, strežnik se praviloma nahaja v zaklenjeni omari. Ti podatki se preko virtualnega omrežja prenašajo na upravo upravljavca osebnih podatkov in se hranijo v zaklenjeni sistemski sobi. Strežnik se nahaja v zaklenjeni omari. Dostop do sistemske sobe je mogoč s ključem. Dostop do sistemske sobe imajo pooblaščene osebe. Podatki se obdobno ob izstavitvi zahtevkov v elektronski obliki posredujejo zdravstvenim zavarovalnicam. Dostop do podatkov imajo zaposleni v upravi. Poslovna stavba je tehnično (alarmni sistem, videonadzor) varovana. Podatki se dnevno kopirajo na rezervno lokacijo na dislocirani enoti, kjer se hranijo na diskovnem polju. Diskovno polje se nahaja v zaklenjeni omari. Dostop do te sobe imajo samo pooblaščene osebe. Vsi podatki so dostopni samo z administratorskim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistične namene, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna uspoosobljenost, delovne naloge, delovni čas, izmensko delo, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, status invalida ali upokojenca, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni , zaklenjeni kovinski omari; dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci kadrovske službe in tajništva. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami tar javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06), 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, matična številka delavca, vrsta zaposlitve, datum vstopa v delovno razmerje, organizacijska enota, podatki o številu ur, opravljene ure v času nadurnega dela, ure izhoda med delovnim časom, ure dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ZPIZ, ZZZS, Statistični urad, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04) oziroma drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč preko avtorizacije. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, šifra delavca, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, davčne olajšave, dejavnost organizacije (šifra); Podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure za krvodajalstvo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, delovna uspešnost, za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila plače v breme drugih; prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, pokojninski načrt, drugo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ZZZS, ZPIZ, banke, sodišča, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se vodi v računovodstvu v papirni obliki in elektronski obliki. Dostop do podatkov imajo za to pooblaščeni delavci. Evidenca je varovana po sistemu gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci podatkov se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca - posnetki videonadzornega sistema v lekarni Koper, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper-Capodistria

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in posnetki oseb, ki vstopajo in izstopajo v lekarno oziroma se gibljejo v prostorih lekarne
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izključno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz lekarne
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnih lekarn Koper
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se začasno shranjujejo na trdem disku v računalniku za video nadzor. Dostop do posnetkov imajo le pooblaščene osebe Obalnih lekarn Koper na podlagi gesla
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka receptov izdanih zdravil

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila, predpisana na recept
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, reg. št., podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja in njena številka, številka izbranega zdravnika, naziv in količina predpisanega zdravila na recept
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d. v. z., AdriaticSlovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo zbirke v papirni obliki, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do zbirke imajo samo pooblaščeni delavci. Zbirka v elektronski obliki je zaščitena s pgp datoteko
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka izdanih zdravil

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila, predpisana na recept
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, reg. št., podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja in njena številka, številka izbranega zdravnika, datum izdaje zdravila, naziv izdanega zdravila in količina izdanega zdravila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnih lekarn Koper
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do zbirke imajo samo pooblaščeni delavci. Zbirka v elektronski obliki je zaščitena z geslom za dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca - posnetki videonadzornega sistema v lekarni Piran, Tartinijev trg 4, 6330 Piran

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in posnetki oseb, ki vstopajo in izstopajo v lekarno oziroma se gibljejo v prostorih lekarne
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izključno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz lekarne
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnih lekarn Koper
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se začasno shranjujejo na trdem disku v računalniku za video nadzor. Dostop do posnetkov imajo le pooblaščene osebe Obalnih lekarn Koper na podlagi gesla
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca - posnetki videonadzornega sistema v lekarniški podružnici Ankaran

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in posnetki oseb, ki vstopajo in izstopajo v lekarno oziroma se gibljejo v prostorih lekarne
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izključno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz lekarne
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnih lekarn Koper
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se začasno shranjujejo na trdem disku v računalniku za video nadzor. Dostop do posnetkov imajo le pooblaščene osebe Obalnih lekarn Koper na podlagi gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA - POSNETKI VIDEONADZORNEGA SISTEMA V LEKARNI SEMEDELA, PAHORJEVA ULICA 63, 6000 KOPER-CAPODISTRIA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in posnetki oseb, ki vstopajo in izstopajo v lekarno oziroma se gibljejo v prostorih lekarne.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izključno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz lekarne.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnih lekarn Koper .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se začasno shranjujejo na trdem disku v računalniku za video nadzor. Dostop do posnetkov imajo le pooblaščene osebe Obalnih lekarn Koper na podlagi gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA - POSNETKI VIDEONADZORNEGA SISTEMA V LEKARNI IZOLA, ULICA OKTOBRSKE REVOLUCIJE 11, 6310 IZOLA - ISOLA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in posnetki oseb, ki vstopajo in izstopajo v lekarno oziroma se gibljejo v prostorih lekarne.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izključno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja .
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz lekarne.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnih lekarn Koper .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se začasno shranjujejo na trdem disku v računalniku za video nadzor. Dostop do posnetkov imajo le pooblaščene osebe Obalnih lekarn Koper na podlagi gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA - POSNETKI VIDEONADZORNEGA SISTEMA V LEKARNI LUCIJA, CESTA SOLINARJEV 1, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in posnetki oseb, ki vstopajo in izstopajo v lekarno oziroma se gibljejo v prostorih lekarne.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izključno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja .
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz lekarne.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnih lekarn Koper .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se začasno shranjujejo na trdem disku v računalniku za video nadzor. Dostop do posnetkov imajo le pooblaščene osebe Obalnih lekarn Koper na podlagi gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA - POSNETKI VIDEONADZORNEGA SISTEMA V LEKARNIŠKI PODRUŽNICI HRPELJE, REŠKA CESTA 18 , 6240 KOZINA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in posnetki oseb, ki vstopajo in izstopajo v lekarno oziroma se gibljejo v prostorih lekarne.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izključno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja .
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz lekarne.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Obalnih lekarn Koper .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se začasno shranjujejo na trdem disku v računalniku za video nadzor. Dostop do posnetkov imajo le pooblaščene osebe Obalnih lekarn Koper na podlagi gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV ZA KOGNITIVNO FARMACEVTOVO STORITEV PREGLED UPORABE ZDRAVIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev pacienta po Zakonu o pacientovih pravicah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci lekarn
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Glavni poudarek pri storitvi Pregled uporabe zdravil je pregled zdravljenja z zdravili s stališča pacientovega razumevanja zdravljenja z zdravili in uporabe zdravil. S tem želimo izboljšati pacientovo seznanjenost z zdravili, izboljšati način uporabe zdravil, izboljšati sodelovanje pri zdravljenju z zdravili ter odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili. Posredno se preko uresničevanja navedenih ciljev prispeva k izboljšanju kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja, zmanjšanju obremenitve zdravstvenega sistema ter zmanjšanju količine odpadnih zdravil.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta po zadnji obdelavi oziroma po zadnji spremembi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o pacientu: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefon, privolitvena izjava • podatki o pacientovem zdravniku: ime in priimek, naziv ambulante • podatki o farmacevtu: ime in priimek, naziv lekarne • pregled dosedanje terapije z zdravili, izdanimi na recept in brez recepta, ter drugimi izdelki za ohranjanje in varovanje zdravja; prepoznane težave pri zdravljenju z zdravili in podani nasveti magistra farmacije
 • Uporabniki zbirke: • magistri farmacije • zdravniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke privolitev posameznikov za pristop v program svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Pisne zbirke obrazcev o izvajanju programa svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Standardnem operacijskem postopku za izvajanje farmacevtove kognitivne storitve Pregled uporabe zdravil, in internem pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam