Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LINDE VILIČAR TRGOVINA IN SVETOVANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: BUKOV?LAK 065
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5904480000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih in bivših delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.list SFRJ št.17/90, Ur.list RS-stari št.10/91, Url.list št.13/93 ter 66/93 ter 65/00-ZZPPZ-12.člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in bivši delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatke rabimo za urejanje pravic in obveznosti do delavcev iz delovnega razmerja, zaradi uveljavljanja pravic iz sistema pokojninskega in socialnega zavarovanja, za zagotavljanje statističnega spremljanja in inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, ime očeta, datum rojstva, EMŠO, davčno številko, kraj rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, ulica oz.hišna številka, pošta. šifra občine, izobrazba, kategorija invalidnosti, delovna doba do vstopa v firmo, delnovna doba v firmi, vsi podatki, ki so razvidni iz delovne knjige (izobrazba, prejšnji delodajalci), vsi podatki, ki so razvidni iz pogodbe o delu (datum sklenitve in obojestranske pravice in obveznosti, število tedenskih ur, primeri prenehanja delovnega razmerja).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci firme Linde viličar d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Minstrstvo za delo, družino in soc.zadeve, Statistični urad RS in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov RS, št.86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsak delavec ima svojo personalno mapo, ki je zaklenjena v tajništvu podjetja. Dostop do računalniške baze podatkov je varovan z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega 3.odstavaka 5.člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah in stroških dela zaposlenih in bivših delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti Url.list RS.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja. Nato uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, ter potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo , točen naslov stalni oz. začasni, šifra občine, sifra države, izobrazba, invalidnost, status delavca, delovna doba prej in sedaj, stopnja izobrazbe, višina točk za OD, številka TRR, naziv banke, podatke o kreditih, in ostalih odtegljajev, ki jih želi imeti, vrednost plačil za drugi steber in pogodbo o njenem plačilu, v katerem so razvidni tudi zapustniki v primeru smrti, višina, trajanje pogodbe. Nadalje so razvidni podatki o rednem in izrednem delu v urah, razni dodatki -popoldanski, nočni nadurni, stimulacije, regres, jubilejne, podatki o vzdrževanih družinskih članih, razne socialne pomoči, prevozi na delo, prehrana in dnevnice, odpravnine, trinajsta izplačila, podatki o zakonsko določenih prispevkih in davkih delavca prisp.ZPIZ,zdrav.zavarovanje, starševski prispevki, prisp.za zaposlovanje, akontacije davka , davek na izplačane plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci firme Linde viličar d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družin in socialne zadeve, Statistični urad RS, morebitna inšpekcijska kontrola in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o osebnih podatkih (Uradni list RS 86/04) oziroma drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omenjeni podatki so hranjeni v redniku in zaklenjeni v omari računovodstva. Dostop do teh podatkov imajo le pooblaščeni delavci. V računalniku so ti podatki dostopni le z geslom. Vsi postopki o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP-ja.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca iz področja varstva pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, podatki o stalnem in začasnem prebivališču, kraj dela, poklic, šolska izobarzba, stopanja usposobljenosti, delovno mesto, ocena tveganja na delovnem mestu, delovne omejitve, podatki, ki so razvidni iz zdravstvenih spričeval oz. zdravniško spričevalo, , datumska evidenca zdravniških pregledov, podatki o usposabljanju za varno delo, program in vrsta usposabljanja, testi, zapisi o izobraževanju v zvezi z nezgodami pa še: narava nezgode, vrsta poškodbe, poškovani del telesa, podatki kdaj in se je zgodila nezgoda, vri in vrzo nezgode, uporaba osebnih varnostnih ukrepov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci firme Linde viličar d.o.o. in vsi ki imajo zakonsko podlago za pridobitev podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ti podatki se hranijo v redniku, ki je zaklenjem v omari in dostopen le pooblaščencem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.čleba ZVOP-ja.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam