Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: A2S ZAVAROVANJE ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: MARIBORSKA CESTA 140
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 2028654000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, emšo, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic in izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja in datum prenehanja, dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ ter druge institucije, zunanje računovodstvo podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZPIZ, Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti o plači zaposlenega delavca
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, identifikacijska številka delavca, spol, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, kategorija dela, tarifni razred, število ur delovne obveznosti, kraj, občina, stalno ali začasno prebivališče, številka tekočega računa, olajšave za vzdrževane družinske člane; podatki o delovnem času: mesečni fond ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj redno delo (delo po času, redni letni dopust, izredni dopust, državni prazniki), nadomestila v breme organizacije-boleznine, poškodbe, nadomestila v breme ZZZS, nadomestila v breme ZPIZ, porodniški dopust; podatki o plačah: izplačane plače, izplačilo 13. plače, izplačilo regresa, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, izplačilo pogodb o delu in avtorskih honorarjev, drugi prejemki iz delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, zunanje računovodstvo podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci v A2S Zavarovanje d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, davčna številka, davčna izpostava, naslov stalnega bivališča, banka in osebni bančni račun
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih in otrocih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani zaposlenih ter otroci zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun plač, izplačil nagrad otrokom zaposlenih, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, stalno prebivališče, datum rojstva, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o študentih za občasna dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo občasna dela v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje občasnih del študentov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, št. osebnega dokumenta, davčna številka, stalno oz. začasno prebivališče, št. osebnega računa študenta, kraj dela, izobraževalna ustanova študenta, status študenta, vrsta dela, datum začetka in datum prenehanja opravljanja dela, št. opravljenih ur, vrednost opravljenega dela
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi, pooblaščeni delavci podjetja, zunanje računovodstvo podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam