Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Planjava 4
Naziv ali firma: DHL, Ekspres (Slovenija), d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1236
Kraj: Trzin
Matična številka: 5385504
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o videoposnetkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, stranke, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), brez ostalih identifikacij
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno na sedežu podjetja, v času obstoja se hranijo video posnetki v zaklenjeni omari v prostorih kuriske baze v podjetju, monitor na recepciji in v pisarni kurirske baze. V poslovni enoti na letališču Brnik se hranijo v času obstoja podsnetki na serverju. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci: receptor, referent za vnos podatkov, kadrovik in oseba zadolžena za varnost družbe.Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 29.11.2005
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče; kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delavni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o., ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni kadrovskega delavca/ke, ter v železni ognjevarni omari v prostoru za arhivo, za vse delavce/ke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni dealvci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 29.11.2005
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz naslov plač in nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka,stalno prebivališče, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba; podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj dejansko opravljene ure, skupaj neopravlje ure z nadomestilom plače v breme delodajalca: ure letnega dopusta, ure izrednega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih: vojaške vaje, udeležba na sodišču, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, ure očetovskega dopusta, neopravljene ure brez nadomestila neopravičeni izostanki, izredni neplačani dopust, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme delodajalca: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni finančno računovodski servis družbe, drugi porabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni kadrovskega delavca/ke, ter v železni ognjevarni omari v prostoru za arhivo, za vse delavce/ke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni dealvci, ki vodijo kadrovske evidence ter pooblaščeni delavci finančno računovodskega servisa družbe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 29.11.2005
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti, delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja; datum priznanje pravice: datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice (v primeru začasne odločbe)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni kadrovskega delavca/ke, ter v železni ognjevarni omari v prostoru za arhivo, za vse delavce/ke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence ter pooblaščeni delavci servisa za varstvo in zdravje pri delu družbe.Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 29.11.2005
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o vstopih in izstopih v prostore družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, stranke, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, čas prihoda, razlog vstopa v prostore družbe in čas odhoda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno na recepciji družbe ter recepciji poslovne enote na Brniku, v računalniški aplikaciji z kodiranim dostopom. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 29.11.2005
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškdobah pri delu za zaposlene delavce

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče,delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas (v urah na teden); podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti do stanovanja, do kraja dela, na redni poti od kraja dela domo, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni dealvci družbe, pooblaščeni servis družbe za varstvo in zdravje pri delu, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni železni omari v pisarni kadrovskega delavca/ke, ter v železni ognjevarni omari v prostoru za arhivo, za vse delavce/ke, katerim je prenehalo delovno razmerje v podjetju. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavc, ki vodijo kadrovske evidence ter pooblaščeni delavci servisa za varstvo in zdravje pri delu družbe.Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 29.11.2005
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam