Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HRIB, D.O.O.
Sedež ali naslov: Večje Brdo 8
Poštna številka: 3224
Kraj: Dobje pri Planini
Matična številka: 5510201000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, izjava zaposlenega delavca
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka,davčna številka, številka transakcijskega računa, rojstni datum, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mest, delovni čas, oblika delovnega razmerja, skupna delovna doba, delovna doba do vstopa v družbo, zakonski stan, narodnost, državljanstvo, poitrebni pogoji strokovnosti za opravljanje dela, datum vstopa in izstopa v /iz družbe, podatki o višini letnega dopusta, o koriščenju vseh dopustov, prisotnost na delu, delo na dan praznika, nedelje, prostih dni, vključitev v nezgodno kolektivno zavarovanje, telefonska številka, višina bruto plače
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Davčni urad, Sodišča, Center za socialno delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega delavca v zakljenjeni vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski službi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz naslova plač in nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka, davčna številka,številka transakcijskega računa, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, višina osnovne bruto plače, prevoz na delo, malica, občina bivanja, davčne olajšave, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca, skupaj ure, dejansko opravljene ure, ure letnega dopusta, ure praznika, ure bolniške odsotnosti v breme delodajalca in v breme drugih, ure porodniškega dopusta, neto plače, druga nadomestila dela, povračila stroškov, jubilejne nagrade, odpravnine, regres, krediti delavcev, druge izplačilne prepovedi, sklepi sodišč
 • Uporabniki zbirke: Sodišča, Center za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Davčni urad, Zavod za zdravstveno zavarovanje , Banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega delavca v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski službi ter v omarah v računovodski službi ter na računalniku, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni omejitev
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o opravljenem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o higieni živil, Zakon o varstvu in zdravju pri delu, Pravilnik o cestno prometnih predpisih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zadostitev predpisom o zdravju in varovanju zapslenih delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priiemek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, strokovna izobrazba, delovno mesto, podatki o izobraževanju, tečajih, izpitih, rokih opravljanja izpitov, rokih ponovnega opravljanja tečajev, o opravljenem zdravniškem pregledu
 • Uporabniki zbirke: kadrovska služba, inšpekcijske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v osebnih mapah v kadrovski službi v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun štipendij
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, enotna matična številka občana, poklic, za katerega se štipendira, naziv šole, ki jo obiskuje, učni uspeh
 • Uporabniki zbirke: kadrovska služba, Zavod za statistiko, Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v zaklenjenih omarah v računovodstvu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca dijakov in študentov na delu z napotnico Študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje, napoteni z napotnico Študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun za opravljeno delo
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, EMŠO, rojstni podatki, številka osebnega dokumenta, dela, na katera je napoten, do kdaj napotnica velja, šola, ki jo obiskuje, letnik, številka napotnice, število opravljenih ur, znesek urne postavke, vrsto dela
 • Uporabniki zbirke: kadrovska in računovodska služba, Študentski servisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v zaklenjenih omarah v računovodstvo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu in izven dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu ali izven dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, rojstni datum, kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba,strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas, podatki o poškodovanem delavcu, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ure, ali se je že kdaj poškodoval, podlaga zavarovanja, kdaj se je pripetila nezgoda, vzrok nesreče, uporaba osebnih varstvenih ukrepov
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavarovalnice, Inšpekcija dela
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Zako o dohodnini
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: upoštevanje davčnih olajšav zaposlenih delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka,
 • Uporabniki zbirke: obračun plač
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v osebnih mapah v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca prijavljenih na delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prijavitelji na prosta delovna mesta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zbiranje prijav za prosta delovna mesta
 • Rok hrambe (neobvezno): eno leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, stalno ali začasno prebivališče, poklic, delovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: kadrovska služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam