Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: A1 - REMONT KRANJ INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE, D.O.O.
Sedež ali naslov: LJUBLJANSKA CESTA 022
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5097134000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, prijave in odjave delavcev v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, prijave družinskih članov v zdravstveno zavarovanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov začasnega in stalnega bivališča, državljanstvo, številka delovne knjižice, datum zaposlitve, datum prekinitve in razlog prekinitve delovnega razmerja, delovno mesto, šifra in naziv delovnega mesta, plačilni razred, tarifni razred, podatki o izobrazbi, podatki o delovni dobi, podatki o usposobljenosti za varno delo, podatki o zdravstvenih pregledih, številke osebnih računov pri banki, družinski člani- datum rojstva, bivališče, zavarovanje po delavcu, invalidi – datum nastanka, kategorija, telesna okvara.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZS, ZRSZ, sodišča, pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se hrani v omari v pisarni tajništva. Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vpogled v računalniško evidenco je možen z geslom. Dostop v prostore je možen samo v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, identifikacijska številka delavca, spol, EMŠO, davčna številka, zavarovalna doba, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas – ur tedensko, število ur delovne obveznosti, delovna doba, invalidnost, številka osebnega računa, olajšave za vzdrževane družinske člane, podatki o plačah – neto plače, bruto plače, nadomestila plač, odpravnine, jubilejne nagrade, regres za letni dopust.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, sodišča, AJPES, banke, kreditodajalci, pooblaščeni delavcu družbe, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenca o plačah zaposlenih, ki se nahajajo na računalniškem sistemu za obračun plač je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in posebnim varovanjem podatkov nosilcev in kopij podatkov. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniškem sistemu in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodene zbirko podatkov, izpisi iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov se zaklepajo v omaro.Trajni dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA KUPCEV IN STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in stranke, potencialne stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališče, transakcijski račun, telefonska številka, davčna številka, EMŠO, elektronski naslov, naziv podjetja, matična št. podjetja, podatki o sedanjem vozilu.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, vsi zaposleni družbe, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov so v primeru hranjenja v elektronski obliki zaščiteni s sistemom gesel, v primeru hranjenja v papirni obliki pa so zaklenjeni v omarah ali prostorih namenjenih arhiviranju. Postopke zavarovanja določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto; osebe, ki samoiniciativno pošljejo prošnjo za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebe, ki se prijavijo na razpisano delovno mesto - izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, ki so navedeni na prošnji iskalca zaposlitve (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonska številka, številka GSM, podatki o izobrazbi in dosedanjih zaposlitvah, dodatno izobraževanje); podatki z vprašalnika za zaposlitev (ime in priimek, rojstni datum, naslov, številka GSM, telefonska številka, e-mail, delovna zgodovina -podatki o dosedanjih zaposlitvah, razlogi za menjavo zaposlitve, dodatno izobraževanje, znanje tujih jezikov, kdaj lahko prične z delom, pričakovani znesek plače, hobiji).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v zaklenjenih omarah v prostoru, ki se zaklepa. Prostor se zaklepa tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Prostori in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O KORIŠČENJU POČITNIŠKE HIŠE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki koristijo počitniško hišico družbe (zaposleni, upokojenci, zunanji koristnik)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebe, ki se prijavijo na razpis za koriščenje počitniške hišice.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani se fizično hranijo v zaklenjenih omarah v upravi. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Prostori in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJU IN IZPOPOLNJEVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpis dosežene izobrazbe v evidenco zaposlenih, statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje (strokovni izpiti): ime in priimek zaposlenega, datum sklenitve pogodbe za strokovno izobraževanje, naziv izobraževanja, naziv ustanove izobraževanja, kraj, čas trajanja izobraževanje; formalno izobraževanje: ime in priimek zaposlenega, smer, naziv šolanja, ustanova šolanja, kraj šolanja, obstoječa izobrazba, izobrazba po šolanju, leta študija, datum začetka izobraževanja, datum konca izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni kovinski omari v pisarni kadrovske službe. Prostor, v katerem se nahajajo, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Dostop je možen le v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci zaposlenih v družbi in drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, olajšava za dohodnino, odmera letnega dopusta, obdarovanje otrok zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, zavarovanje po zaposlenem, naslov stalnega bivališča.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZZZS, Davčna uprava RS, izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Prostor, v katerem se nahajajo podatki se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Dostop je možen le v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanje zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.56/99 in 64/01, 39.člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v A1-Remont Kranj d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo imenovani zaposlil, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganja, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, za koga je delovno mesto neustrezno, pripombe delodajalca); zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, ali izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / omejitve, začasno/trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu); napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena v družbi, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, delovna oprema, izpostavljenost tveganju, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, za koga je delovno mesto neustrezno, pripombe delodajalca); zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek, ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, ali izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto - ali ima omejitve - začasno/trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev, zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu ); datum zadnjega zdravniškega pregleda, rok, v katerem mora biti oseba napotena na naslednji zdravstveni pregled.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni zdravnik družbe, ZZZS, ZPIS, Inšpektorat za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni kovinski omari v pisarni kadrovske službe. Prostor, v katerem se nahajajo podatki, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Dostop v prostor je možen le v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur.l.RS št.56/99 in 64/01, 39.člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v A1-Remont Kranj d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naziv delovnega mesta, datum pridobivanja in preizkusa delavcev za varno opravljanje dela, čas veljavnosti opravljenega varstva pri delu, ime in priimek predavatelja in njegova strokovna izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni izvajalci usposabljanja, drugi uporabnikov skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni kovinskim omari v pisarni kadrovske službe. Prostor, v katerem se nahajajo podatki, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Dostop v prostor je možen le v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam