Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kajuhova pot 4
Naziv ali firma: Eta, živilska industrija d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1241
Kraj: Kamnik
Matična številka: 6049237
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kandidatov za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki želijo skleniti delovno razmerje v ETI, živilski industriji, d.d. Kamnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, telefonska številka, spol, datum rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, priimek ob rojstvu, republika, državljanstvo, vrsta stanu, stalno bivališče (ulica, pošta, občina), začasno bivališče, poklic, šolska izobrazba, dodatna znanja (usposobljenost za delo na računalniku, znanje tujih jezikov, vozniško dovoljenje, posebna znanja), vojaške obveznosti, druga udejstvovanja (šport, kultura, konjički), dosedanje zaposlitve (dela in naloge, trajanje zaposlitve), delo v tujini (država, trajanje zaposlitve), področje dela, ki dandidatu najbolj ustreza, vzrok prenehanja delovnega razmerja pri sedanjem delodajalcu, število dni izrabljenega in pripadajaočega rednega letnega dopusta, prejem regresa za tekoče leto, dopolnilno delovno razmerje, že zaposlen pri ETI (kdaj in vzrok prekinitve), že iskal zaposlitev v ETI, kakršnikoli pogoji v zvezi z zaposlitvijo, pričakovani osebni dohodek, možnost nastopa dela (takoj, odpovedni rok - mesecev), fotokopije prilog (spričevala, potrdila, dokazila)
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o sklenjenih individualnih pogodbah o zaposlitvi delavcev ETE, d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci ETE, d.d., ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, davčna številka, zaposlitev za nedoločen čas, delovne naloge, osnovna plača, kraj dela, delovni čas.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o drugih prejemkih fizičnih oseb, ki niso zaposlene v ETI d.d. Kamnik

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki niso zaposlene v ETI .d. in jim uprava ETE d.d. Kamnik odobri kakršnokoli vrste izplačilo v denarju, bonih ali naravi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, davčna številka, davčna izpostava, OE in SM stroškovnega nosllca iz ETE d.d., številke partij ŽR, HV in TR pri bankah za nakazilaprejemkov, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zavarovancih skupinskega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci ETE d.d., na katere se nanaša Pogodba k policam za prostovoljno zdravstveno zavarovanje št. 03000108, 03000109, 03000110, 03000111
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, vrsta in višina zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o prejemnikih nagrade ETE, živilske industrije d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, telefon, številka TR, številka ŽR.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v disciplinskih postopkih
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, organizacijska enota, pravna označitev disciplinske kršitve, disciplinski ukrep, datum dokončnosti sklepa.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o najemnih pogodbah za stanovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - najemniki stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o posojilojemalcih iz naslova stanovanjskih posojil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posojilojemalci - zaposleni oz. bivši zaposleni v ETI oz. njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, dan, mesec, leto in kraj rojstva, EMŠO, reg. štev. osebne izkaznice - različno glede na posamezno pogodbo oz. podjetje, ki je bilo sklenitelj pogodbe s posojilojemalcem.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o plačah in drugih osebnih prejemkih zaposlenih v ETI d.d. Kamnik

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v ETI d.d. Kamnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka zaposlenega iz šifranta ETE d.d., priimek in ime, naslov prebivališča, občina prebivališče, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, OE, SEKTOR, točka, vrednost točke, indeksno razmerje, ETIN plačilni razred, datum vstopa v ETI, delovna doba do vstopa v ETO, delovna doba v ETI, šifra delovnega mesta, oznaka za delavca na individualni pogodbi oz. na kolektivni pogodbi, zahtevana izobrazba, članstvo v sindikatu, datum izstopa, podatki o benificirani delovni dobi, podatki o kategoriji invalidnosti, znesek dnevne oz. mesečne vozovnice za prevoz na delo in iz dela, uveljavljanje olajšav za obračun dohodnine, urna osnova preteklega leta za obračun refundiranih bolniških, seznam delavcev z določeno višino plače po sklepu Uprave oz. po individualni pogodbi, številka partij HV in TR pri bankah za nakazila prejemnikov, dolgovi delavcev, bruto in neto plače in drugi osebni prejemki po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za delavca, podatki za obrazec M4/M8 po letnih, evidenca dopustov.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o dijakih in študentih na praktičnem usposabljanju in pripravnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, pripravniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: matična številka praktikanta, ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, številka mobilnega telefona, E-mail, stalno bivališče (naslov, pošta, občina, država), začasno bivališče (naslov, pošta, občina, država), ime in naslov banke in podružnice, kjer ima dijak/študent odprt račun, številka računa ali hranilne knjižice, cena mesečnega prevoza na delo, šola (naziv in naslov), program, oddelek in smer šolanja, letnik šolanja, ali je dijak/študent štipendist ETE, termin opravljanja prakse (pričetek - zaključek), ime in naslov organizacijske enote, kjer dijak/študent opravlja prakso, stroškovno mesto organizacijske enote, ime in priimek ter delovno mesto mentorja, izplačane nagrade in dodatki za opravljeno prakso
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o sklenjenih pogodbah o sklenitvi managerskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci ETE d.d., ki imajo sklenjeno pogodbo o sklenitvi managerskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče, ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, vrsta in višina zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Eti, živilski industriji, d.d. Kamnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, šifra davčne uprave, občina rojstva, kraj rojstva, priimek ob rojstvu, država rojstva, državljanstvo, vrsta stanu, stalno bivališče (ulica, pošta, občina, krajevna skupnost, država, telefon), začasno bivališče, način prihoda na delo (način prihoda, oddaljenost-km), delovno razmerje (način objave, datum objave, datum sklepa, številka sklepa), sklenitev delovnega rzmerja (datum, vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe od - do, vzrok sklenitve delovnega razmerja, vrsta delovnega časa, delo ob sobotah), mirovanje delovnega razmerja (vzrok mirovanja, začetek, konec), prenehanje delovnega razmerja (vzrok prenehanja, datum), delovno mesto, služenje vojaške obveznosti (odslužen vojaški rok, datum odhoda, v rezervnem sestavu), osebna izkaznica (registrska številka, datum izdaje, občina izdaje), delovna knjižica (številka, datum izdaje, občina izdaje), kraj opravljanja dela, trajni tehnološki viški (datum pričetka TTV, status) podatki za obračun plač (ETA plačilni razred, bruto plača, davčne olajšave, mesečna vozovnica, dnevna vozovnica), individualna pogodba, dopust - nočno delo, delovna doba (delovna doba pred ETO, delovna doba v ETI, skupna delovna doba), dokupljena delovna doba, benificirana delovna doba, izobrazba (poklic, vrsta šole), funkcionalno usposabljanje, šolanje ob delu (naziv, naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, oddelek, smer, letnik, trajanje pogodbenega razmerja, bodoči poklic, podatki o uspehu, stroški šolanja, kopije spričeval), dodatna znanja, dodatne zmožnosti, družinski člani, ki so zavarovani po delavcu, otroci do 7 let starosti, člani za katere delavec uveljavlja olajšave (priimek in ime, sorodstveno razmerje, EMŠO), predhodne zaposlitve (podjetje, trajanje zaposlitve), članstvo, funkcije, priznanja, nagrade, vrste kršitev in izrečeni ukrepi, zdravstveni pregledi, omejitve dela, invalidnost, porodniška, zaščitna delovna sredstva, zgodovina sprememb razporeditev delavca.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o dijakih v vajeniškem razmerju in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vpisani v dualni sistem izobraževanja, ki imajo z ETO, d.d. sklenjeno učno pogodbo, starši oziroma zakoniti zastopniki dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, republika rojstva, državljanstvo, telefonska številka, številka mobilnega telefona, stalno bivališče, začasno bivališče, šolska izobrazba, končni učni uspeh v osnovni šoli, naziv poklicne izobrazbe, naziv srednje šole, v katero se bo vpisal, sedež srednje šole, v katero se bo vpisal, ali bo nadaljeval šolanje, katere tuje jezike obvlada; podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih: ime in priimek, stalno bivališče, začasno bivališče.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca uporabnikov službenih avtomobilov po pogodbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni v ETI, živilski industriji d.d., ki imajo sklenjeno Pogodbo o uporabi osebnega avtomobila
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, leto rojstva, naslov in osebni podatek.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o članih nadzornega sveta ETE, živilske industrije d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, telefon, številka TR, številka ŽR.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti, starši oziroma zakoniti zastopniki štipendistov
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o štipendistu: matična številka štipendista, ime in priimek, priimek ob ob rojstvu, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, državljanstvo, telefonska številka, številka mobilnega telefona, E - mail, stalno bivališče (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, občina), začasno bivališče (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, občina), naziv in naslov banke in podrunice, številka tekočega računa ali hranilne vloge, naziv, naslov, občina šole, vrsta izobraževalnega programa, oddelek, smer in letnik šolanja, povprešna ocena (kopija spričevala oziroa uradni izpis ocen), trajanje pogodbe, letnik šolanja v katerm je štipendist začel prejemati štipendijo, naziv šole, število razredov oz. semestrov, leto zaključka in učni uspeh na predhodnih stopnjah šolanja, poznavanje uporabniških računalniških programov, znanje tujih jezikov, posebna znanja pridobljena pri delu iz drugega poklica, morebitno delo v tujini ( kje in koliko časa), morebitno delo v ETI (kje in kdaj), vozniško dovoljenje in kategorija, izpolnjene vojaške obveznosti, druga udejstvovanja (šport, kultura, konjički), znesek štipendije v SIT; podatki o starših, oziroma zakonitih zastopnikih: ime in priimek, stalno bivališče, rojstni datum, status oseb, ki vzdržujejo štipendista (oče, mati), edini hranilec, nima vzdrževalca - vzdržuje se sam.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o kupcih nepremičnin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - kupci nepremičnin
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca uporabnikov počitniških kapacitet

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni v ETI, živilski industriji d.d., upokojenci ETE, d.d. in delavci koncernskih družb, ki koristijo počitniške kapacitete
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, leto rojstva, delovno mesto, naslov, telefonska številka doma in v službi, sorodstveno razmerje ostalih koristnikov in njihovi rojstni podatki.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o posojilojemalcih iz naslova potrošniških posojil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posojilojemalci - kupci blaga iz prodajnega programa na potrošniško posojilo
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, dan, mesec, leto in kraj rojstva, EMŠO, reg. štev. osebne izkaznice, naziv in naslov podjetja zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam