Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BABY CENTER TRGOVINA, D.O.O., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: LETALIŠKA CESTA 003
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5708605000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka podatkov, ki se vodi ročno se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz evidence o zaposlenih delavcih se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca članov kluba Baby Center

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in obiskovalci trgovin Baby Center.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje neposrednega in ciljnega trženja ter obveščanja o splošnih in prilagojenih ugodnostih za člane kluba Baby Center, ki jih član kluba prejme po pošti (katalog aBC novičke, letaki, direktna pošta), e-pošti (elektronski newsletter in obvestila) ali preko telefona v obliki klicev ali SMS/MMS sporočil, vezanih na novosti poslovanja in ponudbi Baby Centra in partnerskih podjetij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, naslov (ulica in hišna številka), poštna številka, pošta, država, datum rojstva, elektronski naslov, GSM številka, telefonska številka, nosečnost, pričakovani datum poroda, ime in priimek otroka, spol otroka, datum rojstva otroka.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz evidence članov kluba Baby center se pošiljajo Pošti Slovenije in drugim partnerskim podjetjem, ki vršijo produkcijo in/ali distribucijo materialov vezanih na neposredno trženje ali obveščanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je vodena računalniško in je razen zaposlenim v oddelku marketinga na voljo tudi direktorju podjetja. Dostop se vrši preko uporabniškega imena in gesla. Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, z dne 07. 08. 2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca uporabnikov Facebook spletne Aplikacije »Moj otrok«.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev na lastnem Facebook profilu v spletni Aplikaciji »Moj otrok«. Splošna pravila in pogoji uporabe spletne Aplikacije »Moj otrok« so opredeljena v Splošnih pogojih uporabe Facebook spletne aplikacije »Moj otrok« .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki Facebook spletne Aplikacije »Moj otrok«.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za namen delovanja, vzdrževanja in zagotavljanja funkcionalnosti spletne Aplikacije »Moj otrok«, obvestila na profilu Facebook ter za namene neposrednega trženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke hranimo še 15 dni po pisnem preklicu oziroma po izpisu uporabnika iz spletne Aplikacije »Moj otrok«.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki: ime in priimek, spol, datum rojstva, jezik in država, Facebook ID, e-naslov, FB URL naslov Neobvezni podatki: URL naslov profilne slike, otrokovo ime, datum rojstva otroka, teža in velikost otroka, status otroka (podatek ali je rojen ali še ni)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je vodena računalniško in je, razen osebi v oddelku marketing, ki je zadolžena za spletno aplikacijo, na voljo še direktorju podjetja. Dostop v računalniško bazo podatkov je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo (uporabniško ime in geslo). Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, z dne 07. 08. 2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rostva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je dleavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, številka transakcijskega računa zaposlenega, plača za tekoči mesec: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s skrajšanim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, neto plača: neto nadomestilo plače, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, ostali stroški dela, prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socilane zadeve, davčna uprava RS, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v finančno-računovodskem oddelku družbe, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavraovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljanih delovnih ur s polnim delovnim časom ali krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljnene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skldu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v finančno-računovodskem oddelku družbe, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in njihovi vzdrževani družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: potrebe upoštevanja olajšave za vzdrževane družinske člane pri obračunu plače in oddaje podatkov na DURS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega in njegovih vzdrževanih družinskih članov, davčna številka zaposlenega in njegovega vzdrževanega družinskega člana, oznaka in datum rojstva vzdrževanih družinskih članov
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zakljenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz evidence o vzdrževanih družinskih članih se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, urejanje pravic in obveznosti delavec iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, delovno mesto, datum napotitve na zdravniški pregled, datum opravljenega zdravniškega pregleda, planiran datum naslednjega zdravniškega pregleda, ocena izpolnjevanja zdravstvenih zahtev
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz evidence podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, urejanje pravic in obveznosti delavca iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, delovno mesto, datum napotitve na usposabljanje, datum opravljenega usposabljanja, planiran datum naslednjega usposabljanja iz varstva pri delu in požarne varnosti
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zakljenjeni kovinski omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi in zagotavljanje pravic iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, naslov prebivališča, poklic, izobrazba, delovno mesto, datum poškodbe, vrsta poškodbe, teža poškodbe, kratek opis dogodka
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop imajo le pooblaščeni delavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe s sklenjeno avtorsko pogodbo z družbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje avtorske pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, davčni status (rezidentstvo, normiranec, samostojni kulturni delavec,...), osebni račun, predmet avtorske pogodbe, pravice in obveznosti pogodbenih strank, bruto znesek, znesek normirnih stroškov, znesek davčne olajšave, znesek davka, neto znesek
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o izvajanju obvezne prakse dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študenti na obvezni praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti v zvezi z obvezno prakso dijakov in študentov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, davčna številka, EMŠO, številka osebnega računa, naziv in naslov šole, naziv izobraževalnega programa, obdobje opravljanja obvezne prakse, ime in priimek ter telefonska številka mentorja v šoli, ime in priimek ter telefonska številka mentorja v družbi, naziv poslovne enote, v kateri se izvaja obvezna praksa, število opravljenih ur, znesek nagrade za obvezno prakso, znesek pavšalnih prispevkov
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi študentskih napotnic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki opravljajo delo na podlagi študentske napotnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pravic in obveznosti iz naslova opravljanja dela preko študentske napotnice
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, naziv šole/fakultete, številka napotnice, naziv in naslov študentskega servisa, vrsta dela, obdobje veljavnosti napotnice/obdobje opravljanja dela, poslovna enota, kjer se delo opravlja, število opravljenih ur, znesek plačila na uro, skupni znesek plačila, znesek koncesijske dajatve, znesek DDV, pavšalni znesek za zavarovanje, znesek skupnega stroška
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi, pri katerih imajo študentje in dijaki veljavne napotnice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o izvajanju neposrednega trženja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki privolijo v uporabo njihovih podatkov za namene obveščanja o novih storitvah, izdelkih in drugih aktivnostih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za namen direktnega trženja, obveščanja o novih storitvah, izdelkih in drugih aktivnostih ter promocijah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov bivališča (stalnega ali začasnega), poštna številka in kraj pošte, kontaktni naslov, telefonske številke (stacionarne in mobilne), e-naslov, , spol, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, ime in priimek otroka, starost otroka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju in podjetje, ki vrši distribucijo materialov direktnega trženja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je vodena računalniško in je, razen osebi v oddelku marketing, ki je zadolžena za urejanje in obdelavo podatkov, na voljo še direktorju podjetja. Dostop se vrši preko uporabniškega imena in gesla. Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, z dne 07. 08. 2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca nagrajencev v nagradnih igrah Baby Center

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so prejele nagrado v nagradnih igrah Baby Centra.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izročitev nagrade, obračun davka od dobitkov v nagradnih igrah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki nagrajencev: priimek in ime, naslov, davčna številka, elektronski naslov, naziv nagradne igre, nagrada, vrednost nagrade
 • Uporabniki zbirke: spletno upravljanje, marketing, obračun plač in drugih prejemkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka podatkov, ki se hrani ročno, se hrani v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun stroškov službenih poti, poročanje na FURS, izvajanje pravic in obveznosti z delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, delovno mesto, naslov, kraj potovanja, stroškovno mesto, odhod, prihod, čas odsotnosti, akontacija, skupaj stroški, datum obračuna, naziv stroška, količina, znesek na enoto, za izplačilo, že plačano, likvidator, predlagatelj, odredbodajalec, potno poročilo.
 • Uporabniki zbirke: Računovodstvo, kadrovsko področje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka podatkov, ki se hrani ročno, se hrani v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca uporabnikov službenih mobilnih telefonov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dodeljevanja službenih mobilnih telefonov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naziv delovnega mesta, mobilna številka, mobilni aparat, datum prejema
 • Uporabniki zbirke: Kadrovsko področje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka podatkov, ki se hrani ročno, se hrani v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o opozorilih delavcem zaradi kršitev obveznosti iz delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so prejeli opozorilo zaradi kršitve obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naziv delovnega mesta, poslovna enota, v kateri delavec opravlja svoje delo, opis kršitve, datum kršitve, datum vročitve opozorila.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovsko področje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka podatkov, ki se hrani ročno, se hrani v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o registriranih uporabnikih Spletne trgovine Baby Center

 • Pravna podlaga (neobvezno): S privolitvijo se uporabnika v procesu registracije v Spletno trgovino Baby Center strinja s Pogoji poslovanja Spletne trgovine Baby Center.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Končni kupci - fizične osebe, ki se registrirajo v Spletno trgovino Baby Center.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poenostavitev nakupnega procesa za uporabnike, preverjanje istovetnosti kupcev, pridobitev informacij za dostavo naročila.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, ulica in hišna številka, kraj, država, GSM številka, uporabniško ime (e-naslov) in geslo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v Baby Center, d.o.o. ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, z dne 07. 08. 2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca prejemnikov elektronskih novic Baby Center

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prostovoljna prijava uporabnika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na prejemanje e-novic podjetja Baby Center.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje informacij in ponudbe v trgovinah Baby Center.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zapoleni v Baby Center, d.o.o. ter drugi uporabniki, ki imajo za pridovanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, z dne 07.08.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ene povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam