Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ISTRABENZ PLINI D.O.O.
Sedež ali naslov: SERMIN 8a, 6000 KOPER
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5419263000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o pogodbenih strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklenjene pogodbe, privolitev posameznikov, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev, kupci in najemniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodb ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje strank, anketiranje, statistična obdelava, izterjava neporavnanih zapadlih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, EMŠO, prebivališče, telefonska številka, zaposlitev, davčna številka, podatki o nepremičninah v lasti posameznika, če je v povezavi s pogodbo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe pri družbi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Materializirani podatki so zaklenjeni v ognjevarnih omarah, dostop do elektronskih baz podatkov je možen le z avtorizacijo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z uradno evidenco ali javno knjigo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka kadrovskih podatkov in podatkov o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi, ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja, socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, zaradi inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, prebivališče, delovni čas, število opravljenih ur mesečno, delovna doba, naziv poklicne/strokovne izobrazbe, šolska izobrazba, trajanje delovnega razmerja, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, delovno mesto, dela in naloge, poklic po klasifikaciji, plača, številka osebnega računa, podatek o banki, kjer je račun odprt, dopust, izobraževanje, podatki o družinskih članih, ki so zavarovani po zaposlenem oz. jih uveljavlja v olajšavo, davčna številka, stroškovno mesto, opravljeni zdravniški pregledi, zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Statistišni urad RS, drugi uradni organi ob izkazani zakonski podlagi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Materializirani podatki so zaklenjeni v ognjevarnih omarah, dostop do elektronskih baz podatkov je možen le z avtorizacijo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev strank.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki imajo z družbo sklenjeno podjemno pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov po 30. in 32. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, EMŠO, davčna številka, poklic, prebivališče, občina, vsebina dela, trajanje pogodbe, plačilo, številka osebnega računa, podatek o banki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe pri družbi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Materializirani podatki so zaklenjeni v ognjevarnih omarah, dostop do elektronskih baz podatkov je možen le z avtorizacijo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o invalidih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbe o zaposlitvi, privolitev posameznikov, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni, ki imajo na podlagi pravnomočne odločbe status invalida.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, statistišna obdelava, zagotavljanje pravic in obveznosti po pogodbi o zaposlitvi, zagotavljanje inšpekcijskega nadzorstva, zagotavljanje us
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, EMŠO, državljanstvo, prebivališče, vrsta invalidnosti, poklic, preostala delovna zmožnost, številka odločbe, izdajatelj odločbe, datum pravnomočnosti, delovno mesto pred invalidnostjo in po invalidnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe pri družbi, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ostali uradni organi ob izkazani zakonski podlagi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Materializirani dokumenti so zaklenjeni v ognjevarnih omarah, dostop do elektronskih baz podatkov je možen le z ustrezno avtorizacijo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o nesrečah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, privolitev posameznikov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni, ki so poškodovani pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz zavarovanja, pravilno obračunavanje nadomestila odsotnosti z dela iz bolniških razlogov, obvezno posredovanje podatkov pristojnim organom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov po 30. in 32. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, EMŠO, prebivališče, rojstni datum, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, podatki o nesreči, podatki o poškodbi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe pri družbi, Inštitut za varovanje zdravja RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi uradni organi ob izkazani zakonski podlagi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Materializirani nosilci so zaklenjeni v ognjevarnih omarah, dostop do elektronskih baz podatkov je možen le ob ustrezni avtorizaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izvajanju video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP - 1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, pogodbeni sodelavci, obiskovalci, morebitni storilci prekrškov ali kaznivih dejanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja, zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa iz službenih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po pravilniku je rok 30 dni od nastanka posnetka, izjemoma daljši, pod pogoji, določenimi v pravilniku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov po 30. in 32. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek, datum in čas vstopa in izstopa, številka kamere.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, varnostna služba, v posebnih primerih sodišče, policija, zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor s strežnikom je posebej elektronsko varovan. Vzpostavljena je kontrola pristopa, elektronska ključavnica in alarm. Dostop je omogočen le ustrezno usposobljenim in pooblaščenim delavcem. Sistem dostopa preverja identiteto oseb in upravičenost do dostopa. Onemogočena je lažna predstavitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam