Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INŠTITUT ZA EKONOMIJO, PRAVO IN INFORMATIKO, ZAVOD
Sedež ali naslov: Celovška 136
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1646427000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja,posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • pogodba o zaposlitvi: ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, mesečna bruto plača, dopust, delovnik, razporeditev v tarifni razred, zaposlitev je za določen/nedoločen čas, datum pričetka zaposlitve (dan, mesec, leto), • drugi podatki: podatki s prošnje za zaposlitev, kopija diplome, številka tekočega računa, • podatki iz delovne knjižice: priimek in ime; enotna matično številko občana oziroma, če ta ni določena, rojstni datum in spol; davčna številka; kraj rojstva; stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče; državljanstvo; sedež delodajalca, pri katerem sklepa pogodbo o zaposlitvi; datum in kraj vložitve vloge za pridobitev delovne knjižice; zaporedno številko (ki se vpiše v delovno knjižico kot registrska številka); datum izdaje delovne knjižice; serijsko številko delovne knjižice; upravno enoto, ki je delovno knjižico izdala; podatke o izgubljenih, pogrešanih, ukradenih, poškodovanih ali izpolnjenih delovnih knjižicah in podatke o izdaji nove delovne knjižice, • podatki z obrazcev M-1 in M-2: vrsta prijave: zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi spremembe RŠZ oz. delovnega časa, ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca (ZZZS jo določi ob prijavi), šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, EMŠO, državljanstvo-slovensko (tujci se morajo za prijavo osebno zglasiti na ZZZS), priimek, ime, (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), vzrok prenehanja, datum prenehanja (dan, mesec, leto), datum ter kraj prijave in odjave, delovni/zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne /strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve prijave, vložnik ter datum prejema obrazca in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, • podatki z obrazca M-3: ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca, šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, vzrok spremembe, datum spremembe (dan, mesec, leto), EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), delovni/zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne /strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve spremembe, vložnik, datum prejema in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Personalne mape se nahajajo v zaklenjeni omari v pisarni IPRI-ja. Pisarna se zaklepa, zaklenjena so vrata vhoda v poslovno stavbo in pa tudi vrata, skozi katera je možen dostop na hodnik na katerem se nahajajo vhodi v posamezne pisarne. V pisarno lahko vstopajo le zaposleni na IPRI in pa osebe, ki za IPRI opravljajo delo na kakšni drugi podlagi. Dostop do podatkov ima le direktor zavoda IPRI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu in kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik medicine, športa in dela, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev se nahaja v zaklenjeni omari v pisarni IPRI-ja. Pisarna se zaklepa, zaklenjena so vrata vhoda v poslovno stavbo in pa tudi vrata, skozi katera je možen dostop na hodnik na katerem se nahajajo vhodi v posamezne pisarne. V pisarno lahko vstopajo le zaposleni na IPRI in pa osebe, ki za IPRI opravljajo delo na kakšni drugi podlagi. Dostop do podatkov ima le direktor zavoda IPRI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izobraževanje in seznanjanje z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naziv delovnega mesta, datum izpita.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija o opravljenem usposabljanju za varno delo se nahaja v zaklenjeni omari v pisarni IPRI-ja. Pisarna se zaklepa, zaklenjena so vrata vhoda v poslovno stavbo in pa tudi vrata, skozi katera je možen dostop na hodnik na katerem se nahajajo vhodi v posamezne pisarne. V pisarno lahko vstopajo le zaposleni na IPRI in pa osebe, ki za IPRI opravljajo delo na kakšni drugi podlagi. Dostop do podatkov ima le direktor zavoda IPRI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH IZPLAČILIH ZAPOSLENIM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, letno poročanje za dohodnino, letno poročanje za pokojninsko zavarovanje, posredovanje podatkov na ZZZS ter povračilo stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, datum začetka zaposlitve, podatek o skupni delovni dobi do začetka zaposlitve v družbi, transakcijski račun, občina prebivališča, davčna uprava, pristojna enota ZPIZa, • podatki s plačilne liste: bruto plača zaposlenega, prehrana in prevoz na delo, dodatek na delovno dobo, osebna in poslovna stimulacija, povračila materialnih stroškov, številka izvršbe, številka kreditne pogodbe, število skupnih obrkovo, zaporedna številka obroka, višina odtegljaja • podatki o prispevku za pokojninsko zavarovanje, prispevku za zdravstveno varstvo, prispevku za poškodbe pri delu, prispevku za porodniško varstvo, obračun odhodnine, • podatki z obrazca M4/8 (enkrat letno na ZPIZ) – matična številka, priimek, zavarovan od –do, skupno število opravljenih ur rednega dela, št. ur za delo preko polnega delovnega časa, skupna bruto plača, prispevki za pokojninsko zavarovanje iz plač in na plače, število ur za katere je bilo izplačano nadomestilo, leto iz katerega je bila vzeta osnova za izplačilo, zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem. • Posredovanje podatkov ZZZS: ime, priimek, matična številka, prvi dan zadržanosti z dela, delovni čas zaposlenega, leto osnove za obračun bolniške, skupno število opravljenih ur, skupna bruto plača za opravljene ure, urna postavka, koeficient za obračun boleznine, čas zadržanosti, znesek vseh prispevkov na plače, bruto nadomestilo za boleznino, • podatki z bolniškega lista: ime, priimek, bivališče, datum rojstva, registrska številka upravičenca, čas zadržanosti, število ur bolniške, vrsta bolezni, • podatki s potnih nalogov: ime, priimek, čas prihoda, čas odhoda, destinacija službene poti, kratek opis namena službene poti, registrska številka osebnega vozila, število dnevnic, povračilo stroškov cestnine, hotelski računi.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, ZZS, Davčna uprava RS, banke, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija v zvezi z obračunom plač, potnimi nalogi in drugimi mesečnimi izplačili se nahaja v zaklenjeni omari v pisarni IPRI-ja. Pisarna se zaklepa, zaklenjena so vrata vhoda v poslovno stavbo in pa tudi vrata, skozi katera je možen dostop na hodnik na katerem se nahajajo vhodi v posamezne pisarne. V pisarno lahko vstopajo le zaposleni na IPRI in pa osebe, ki za IPRI opravljajo delo na kakšni drugi podlagi. Dostop do podatkov ima le direktor zavoda IPRI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela in dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, davčna številka, naslov, transakcijski račun, šifra izpostave davčnega urada, predmet pogodbe, pogodbeni znesek, čas izvedbe, rok izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, Zavod RS za zaposlovanje, banke, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka pogodb (avtorske, podjemne in druge) se nahaja v zaklenjeni omari v pisarni IPRI-ja. Pisarna se zaklepa, zaklenjena so vrata vhoda v poslovno stavbo in pa tudi vrata, skozi katera je možen dostop na hodnik na katerem se nahajajo vhodi v posamezne pisarne. V pisarno lahko vstopajo le zaposleni na IPRI in pa osebe, ki za IPRI opravljajo delo na kakšni drugi podlagi. Dostop do podatkov ima le direktor zavoda IPRI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O KONTAKTNIH OSEBAH ZA SKLENJENE POGODBE IN O POSLOVNIH KONTAKTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe pogodbenih partnerjev upravljavca in kontaktne osebe pri potencialnih pogodbenih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontaktiranje za potrebe izvajanja podpisanih pogodb ter zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, telefonska številka, naziv delovnega mesta, elektronska pošta, pogodbeni partner, kjer je zaposlen posameznik tj. kontaktna oseba.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna dokumentacija s kontaktnimi osebami se nahaja v zaklenjeni omari v pisarni IPRI-ja. Pisarna se zaklepa, zaklenjena so vrata vhoda v poslovno stavbo in pa tudi vrata, skozi katera je možen dostop na hodnik na katerem se nahajajo vhodi v posamezne pisarne. V pisarno lahko vstopajo le zaposleni na IPRI in pa osebe, ki za IPRI opravljajo delo na kakšni drugi podlagi. Dostop do podatkov ima le direktor zavoda IPRI. • Vizitke s poslovnimi kontakti se nahajajo v varovani pisarni IPRI-ja. Pisarna se zaklepa, zaklenjena so vrata vhoda v poslovno stavbo in pa tudi vrata, skozi katera je možen dostop na hodnik na katerem se nahajajo vhodi v posamezne pisarne. V pisarno lahko vstopajo le zaposleni na IPRI in pa osebe, ki za IPRI opravljajo delo na kakšni drugi podlagi. Dostop do podatkov ima le direktor zavoda IPRI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo študentskega dela ter izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Računi za študentsko delo se nahajajo v zaklenjeni omari v pisarni IPRI-ja. Pisarna se zaklepa, zaklenjena so vrata vhoda v poslovno stavbo in pa tudi vrata, skozi katera je možen dostop na hodnik na katerem se nahajajo vhodi v posamezne pisarne. V pisarno lahko vstopajo le zaposleni na IPRI in pa osebe, ki za IPRI opravljajo delo na kakšni drugi podlagi. Dostop do podatkov ima le direktor zavoda IPRI. • Napotnice za študentsko delo se nahajajo v zaklenjeni omari v pisarni IPRI-ja. Pisarna se zaklepa, zaklenjena so vrata vhoda v poslovno stavbo in pa tudi vrata, skozi katera je možen dostop na hodnik na katerem se nahajajo vhodi v posamezne pisarne. V pisarno lahko vstopajo le zaposleni na IPRI in pa osebe, ki za IPRI opravljajo delo na kakšni drugi podlagi. Dostop do podatkov ima le direktor zavoda IPRI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem ter fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o številu ur, • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, • opravljene ure v času nadurnega dela, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila (dopust, bolniške do 30 ur itd.), • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila (npr. bolniške v breme zavoda), • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa. • čas prihoda in odhoda, • opravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija o izrabi delovnega časa se nahaja v zaklenjeni omari v pisarni IPRI-ja. Pisarna se zaklepa, zaklenjena so vrata vhoda v poslovno stavbo in pa tudi vrata, skozi katera je možen dostop na hodnik na katerem se nahajajo vhodi v posamezne pisarne. V pisarno lahko vstopajo le zaposleni na IPRI in pa osebe, ki za IPRI opravljajo delo na kakšni drugi podlagi. Dostop do podatkov ima le direktor zavoda IPRI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam