Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ERICSSON TRGOVANJE S TELEKOMUNIKACIJSKIMI SISTEMI, D.O.O.
Sedež ali naslov: DUNAJSKA 63
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5932203000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in bivši zaposleni delavci v podjetju Ericsson, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: priimek in ime; EMŠO, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, davčna številka, številka osebnega računa, stopnja izobrazbe, invalid (da/ne) in stopnja invalidnosti b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum prve zaposlitve, datum sklenitve zaposlitve pri podjetju Ericsson, d.o.o., datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, število ur rednega tedenskega delovnega časa, delovno mesto, bruto plača, število dni pripadajočega dopusta, datum prenehanja zaposlitve, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o., - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v enem prostoru, ki se ga zaklepa. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in bivši zaposleni delavci v podjetju Ericsson, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, druge e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom g) neopravljene ure brez nadomestila plače h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila e) nadomestila neto plače v breme drugih f) neto plače iz dobička g) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres drugo
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v enem prostoru, ki se ga zaklepa. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o porabi rednega letnega dopusta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in bivši zaposleni delavci v podjetju Ericsson, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - spremljanje prisotnosti, obračun plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, datum sklenitve delovnega razmerja, število dni odobrenega dopusta, datum odobritve dopusta, doba odobritve, poraba po mesecih, ostanek dopusta
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v enem prostoru, ki se ga zaklepa. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov po zakonu o varnosti in zdravju pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in bivši zaposleni delavci v podjetju Ericsson, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanje predpisanih nalog iz Zak
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Splošni: Priimek, ime, delovno mesto, EMŠO, datum rojstva, stalno prebivališče, datum sklenitve delovnega razmerja; b) Zdravniški pregledi: datum in vrsta opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov, zmožnost za opravljanje dela, c) Varstvo pri delu: podatki o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja, d) Poškodbe: obrazci ER-8 (podatki o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih);
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o., - uporabniki v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/1999), Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št 40/2006). ter ZZPPZ (Ur. l. št. 65/2000). . - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v enem prostoru, ki se ga zaklepa. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o zaposlenih in napotenih tujih državljanih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in napoteni delavci (tuji državljani) v podjetju Ericsson, d.o.o
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanje predpisanih nalog iz Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. št. 66/2000), in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov, urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče, začasno prebivališče, najemna pogodba za stanovanje,zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, podatki o družinskih članih, potni list (številka, datum in kraj izdaje, veljavnost), podatki o matičnem podjetju, ki jih napotuje b) Opis pogodbenega dela, datum začetka in konca dela, številka in veljavnost delovnega dovoljenja, številka in veljavnost dovoljenja za prebivanje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o., - uporabniki v skladu z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. št. 66/2000), - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v enem prostoru, ki se ga zaklepa. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o avtorskih honorarjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki preko avtorskih honorarjev izvajajo storitve za podjetje Ericsson, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje avtorskih pogodb, uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova teh pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; EMŠO, davčna številka, naslov, občina, številka osebnega računa, višina honorarja, soavtorji (DA/NE), domač/tuj rezident
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v enem prostoru, ki se ga zaklepa. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o študentih, ki opravljajo občasna ali začasna dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki opravljajo občasna ali začasna dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanje dela študentov in uveljavljanje pravic in dolžnosti iz naslova napotitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva, številka osebnega dokumenta, fakulteta, letnik fakultete, številka indeksa, vrsta dela, število opravljenih ur, urna postavka, mesečno izplačilo
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v enem prostoru, ki se ga zaklepa. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o uporabnikih službenih vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki uporabljajo službena vozila
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - vodenje evidence o uporabi službnenih vozil - obračun bonitet
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče, registrska številka vozila, tip vozila, številka leasing pogodbe, številka Magna kartice, številka vozniškega dovoljenja, kopija vozniškega dovoljenja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Ericsson, d.o.o. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v enem prostoru, ki se ga zaklepa. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam