Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOM STAREJŠIH LOGATEC
Sedež ali naslov: Gubčeva 8a
Poštna številka: 1370
Kraj: Logatec
Matična številka: 1453823000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic,izobrazba, delovne naloge,strokovna usposobljenost, status invalida
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci DS Logatec, ZPIZ RS, ZZZS, zavod za zaposlovanje, MDDSZ, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu podatkov oz. drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni direktorja zavoda. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.1.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - uveljavljanje pravic delavcev, ki izhaja iz plač, nadomestil plač; - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - EMŠO - davčna številka, - državljanstvo - naslov stalnega in začasnega bivališča, - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavrc delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnlno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki. b) podatki o plačah in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s KP oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s KP oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podalgi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvrzi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostooljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma starejših Logatec - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovenje - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni računovodskega delavca zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 21.01.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Podjemna pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu-podjemno pogodbo in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja, vrsta dela, ki ga opravlja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma starejših Logatec, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebi mapi v zaklenjeni omari v pisarni računovodskega delavca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.01.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1), 110. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, ki opravlja socialno varstveno dejavnost. Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo10 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - podatki o državljanstvu - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca - podatki o prebivališču - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja - podatki o gospodinjstvu - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost - podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo - podatki o izobrazbi - podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti - podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih - podatki o premoženju - podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva - podatki o oprostitvi pri plačilu storitev - davčna številka - številka tekočega oziroma drugega računa - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma starejših Logatec, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakon o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni socialne službe zavoda.Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkom imajo le pooblaščeni delavci. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.01.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca osnovne medicinske dokumentacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stanovalci zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumenta
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti zavarovanca. Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege.
 • Uporabniki zbirke: Izvajalci zdravstvene dejavnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v ambulanti Doma. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkom imajo le pooblaščeni delavci. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.01.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z rznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma starejših Logatec, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, (Ur.l.št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebi mapi v zaklenjeni omari v pisarni računovodskega delavca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkom imajo le pooblaščeni delavci. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.01.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam