Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VALINA UPRAVLJANJE, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O.
Sedež ali naslov: LITIJSKA CESTA 045
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5542227000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi VALINA UPRAVLJANJE D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva (kraj, občina, država), EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina, država), državljanstvo, številka osebnega dokumenta, številka delovnega dovoljenja, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (ime in priimek, EMŠO,potrdila o šolanju), poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, tarifni razred, kraj dela, delovno mesto, zdravstveno zavarovanje (dodatno), delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, stopnja invalidnosti, zdravniško spričevalo, podatki o partnerju,naziv drugega delodajalca pri katerem je zaposlen, predhodne zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila .
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Valina upravljanje d.o.o.,Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Delavske knjižice so shranjene v ognjevarni omari in tehnično varovane. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahajajo v osebnih mapah, dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci Kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Registrirana zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV TER DRUGIH IZPLAČIL V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIMI DOHODKI FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki plač in nadomestil, prejemniki najemnin, sejnin in drugih prejemkov fizičnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje praviciz pogodbenih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva (kraj, občina, država), EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina, država), državljanstvo, administrativne prepovedi, sodne in davčne izvršbe, odločbe o preživnini, številka transakcijskega računa, število vzdrževanih družinskih članov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, tarifni razred, osnovna plača, urna postavka, stimulacija, kraj dela, delovno mesto, zdravstveno zavarovanje (dodatno), delovni čas, evidence prisotnosti, vrsta in dolžina bolniškega staleža, odločbe zdravniške komisije, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, stopnja invalidnosti, naziv drugega delodajalca pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem. Višina najemnine, sejnin, znesek obresti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Valina upravljanje d.o.o.,Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje. Na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahajajo v osebnih mapah, dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Registrirana zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O LASTNIKIH IN UPORABNIKIH ETAŽNIH ENOT OBJEKTOV V UPRAVLJANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki in uporabnikietažnih delov objektov v upravljanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje obveznostipopogodbah o upravljanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, podatki o lastništvu oz. uporabi (naziv in velikost etažne enote v objektih). Podatki, ki jih vsebujejo od etažnega lastnika pridobljena listina (nap. EMŠO, davčna številka, vrednost nepremičnine, predhodni lastnik in njegovi podatki, datum pridobitve/odtujitve nepremičnine, višina najemnine, trajanje najemnega razmerja…),druge podatke, ki jih v svojem interesu sporoči lastnik/uporabnik etažne enote (nap. številka računa, trajnik, število oseb…)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Valina upravljanje d.o.o.. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahajajo v registratorjih po objektih, dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Registrirana zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam