Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VALINA VAROVANJE, DRUŽBA ZA VAROVANJE, D.O.O.
Sedež ali naslov: LITIJSKA CESTA 045
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1585509000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi Valina varovanje d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva (kraj, občina, država), EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina, država), državljanstvo, številka osebnega dokumenta, številka delovnega dovoljenja, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (ime in priimek, EMŠO,potrdila o šolanju), poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, podatki o nekaznovanju, tarifni razred, številka službene izkaznice, pooblastilo za nošenje orožja (številka in kopija listine), kraj dela, delovno mesto, zdravstveno zavarovanje (dodatno), delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, stopnja invalidnosti, zdravniško spričevalo, podatki o partnerju, naziv drugega delodajalca pri katerem je zaposlen, predhodne zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Valina Varovanje d.o.o.,Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo RS za notranje zahteve. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Delavske knjižice so shranjene v ognjevarni omari in tehnično varovane. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahajajo v osebnih mapah, dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci Kadrovske službe. Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Registrirana zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV TER DRUGIH IZPLAČIL V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIMI DOHODKI FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki plač in nadomestil, prejemniki najemnin, sejnin in drugih prejemkov fizičnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje pravic iz pogodbenih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva (kraj, občina, država), EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina, država), državljanstvo, administrativne prepovedi, sodne in davčne izvršbe, odločbe o preživnini, številka transakcijskega računa, število vzdrževanih družinskih članov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, tarifni razred, osnovna plača, urna postavka, stimulacija, kraj dela, delovno mesto, zdravstveno zavarovanje (dodatno), delovni čas, evidence prisotnosti, vrsta in dolžina bolniškega staleža, odločbe zdravniške komisije, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, stopnja invalidnosti, naziv drugega delodajalca pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem. Višina najemnine, sejnin, znesek obresti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Valina Varovanje d.o.o.,Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje. Na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahajajo v osebnih mapah, dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Registrirana zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UR.l.RS št. 40/06), 18. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: Ime, priimek, ura prihoda delo, ura odhoda z dela, lokacija dela, skupno število ur opravljenega dela, število ur neopravljenega dela, ipd.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahajajo v osebnih mapah, dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci družbe. Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, spol, enotna matična številka občana, stalno prebivališče in naslov, datum rojstva, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah pred poškodbo), doba na delovnem mestu pred poškodbo, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat d) narava poškodbe e) poškodovan del telesa f) ali je bila poškodba smrtna g) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, ura b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod e) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu f) vir nesreče g) vzrok nesreče h) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen i) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, zdravstvena organizacija, kjer je poškodovanec pregledan, inšpektorat RS za delo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o poškodbah pri delu se hrani v zaklenjeni omari pisarne kadrovske službe. Vsi poslovni prostori so varovani z alarmnimi sistemi za vlom. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran z osebnimi šiframi. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščen delavec, ki vodi evidenco.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA POGODB O OPRAVLJANJU STORITEV ZASEBNEGA VAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (UR. l. RS št. 126/03)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni naročniki storitev varovanja, ki sklenejo pogodbo o opravljanju storitev zasebnega varovanja z družbo VALINA VAOVANJE d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po Zakonu o zasebnem varovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in naslov fizične osebe, pravne osebe ali samostojnega podjetnikam, in sedež fizične osebe, pravne osebe, ali samostojnega podjetnika, identifikacijska številka za DDV pravne osebe ali samostojnega podjetnika oziroma davčna številka fizične osebe, zakoniti zastopniki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe VALINA VAROVANJE d.o.o., Ministrstvo za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka pogodb o opravljanju storitev zasebnega varovanja ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Do zbirke pogodb lahko dostopajo izključno pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA UPORABE FIZIČNE SILE IN SREDSTEV ZA VKLEPANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS št. 126/03)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidenc, izvajanje nalog na podlagi Zakona o zasebnem varovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Varnostnik, ki je uporabil fizično silo oz. sredstva za vklepanje (osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, št. službene izkaznice, firma in sedež imetnika licence, pri katerem je zaposlen); razlog, način, kraju in čas uporabe fizične sile oz. sredstev za vklepanje; obveščanju policijske postaje; morebitne telesne poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni v podjetju, Policija, Inšpektorat RS za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o naznanjenih kaznivih dejanjih se hrani v zaklenjeni omari v pisarni odgovorne osebe podjetja. Vsi poslovni prostori so varovani z alarmnimi sistemi za vlom. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran z osebnimi šiframi. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščen delavec, ki vodi evidenco.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA NAZNANJENIH KAZNIVIH DEJANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju, Ur. l. RS št. 126/03
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Domnevni storilci kaznivih dejanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence v skladu z zahtevami Zakona o zasebnem varovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče osebe, ki je domnevno storila kaznivo dejanje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe VALINA VAROVANJE d.o.o., Ministrstvo za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj se hrani v zaklenjeni omari v pisarni odgovorne osebe podjetja. Vsi poslovni prostori so varovani z alarmnimi sistemi za vlom. Dostop va bazo podatkov, vodeno v računalniku, je kodiran z osebnimi šiframi. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec, ki vodi evidenco.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA ZADRŽANIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju, Ur. l. RS št. 126/03
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so bile zalotene pri kaznivem dejanju, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence v skladu z zahtevami Zakona o zasebnem varovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče osebe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe VALINA VAROVENJE d.o.o., Ministrstvo za notranje zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca zadržanih oseb se hrani v zaklenjeni omari v pisarni odgovorne osebe podjtja. Vsi poslovni prostori so varovani z alarmnimi sistemi za vlom. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran z osebnimi šiframi. Dostop do zbirke ima le pooblaščeni delavec, ki vodi evidenco.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zatsopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O OROŽJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o orožju, Ur. l. RS št. 23/05.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zakona o orožju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, priimek ob rojstvu, datum in kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, enotna matična številka občana, stalno in začasno prebivališče: naslov, kraj, ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka, pristojna upravna enota, zdravstvena sposobnost za nošenje orožja, številka, datum izdaje osebne izkaznice, številka službene izkaznice, - kraj dela, šolska izobrazba, delovno mesto, ki ga delavec opravlja, delovni čas delavca v urah (na teden), oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, - Tovarniška številka, model, tip orožja, številka registra na UE, nahajališče orožja, število nabojev za posamezno orožje, datum tehničnega pregleda orožja, številka in veljavnost pooblastila za nošenje orožja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, pristojne upravne enote, Ministrstvo za notranje zadeve, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v poslovnih prostorih upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – odgovorna oseba. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v osebni mapi, se izven delovnega časa varuje s sistemom tehničnega protivlomnega varovanja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA USPOSABLJANJA IN VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na počitniškem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, podatki o strokovni izobrazbi delavca; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja; testne pole in potrdila o opravljenem teoretične in praktičnem preizkusu usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom, zapisniki o preizkusih praktičnega znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VALINA VAROVANJE d.,o.o., Inšpekcijski organi države, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja in potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA OBISKOVALCEV NA VAROVANEM OBMOČJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZasV-1 (Ur. l. RS št. 17/2011)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci na varovanem območju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti zasebnega varovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek obiskovalca, iz katerega podjetja, razlog prihoda, št. osebnega dokumenta, naslov stalnega/ začasnega bivališča, čas prihoda in čas odhoda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe upravljalca, pristojni organi, pooblaščene osebe lastnika oziroma uporabnika varovanega območja, inšpekcijske službe in policija v okviru svojih pristojnosti. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uorabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa in v času, ko v njem ni zaposlenih, zaklepa, prostor pa je tehnično varovan in ločen od ostalih delovnih prostorov, ki jih uporabljajo zaposleni. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se nahaja v osebnih mapah, dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci upravljalca zbirke. Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. Zbirka, ki se hrani v računalniških bazah, je zaščitena z geslom in omejenostjo dostopa s strani uporabnikov računalniške opreme.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA VARNOSTNEGA OSEBJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): zzasv-1 (uR. L. rs ŠT. 17/2011)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varnostno osebje, ki je v delovnem razmerju pri upravljalcu zbirke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in zagotavljanje podatkov o imetnikih službenih izkaznic, ki imajo pravico opravljati zasebno varovanje, ter za odločanje o njihovih pravicah in obveznostih, zagotavljanje podatkov o strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju varnostnega os
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, vrsta del, ki jih opravlja, številka službene izkaznice, podatek o strokovni usposobljenosti (izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja, obdobna izpopolnjevanja, usposobljenost za nošenje orožja, uporabo službenega psda in plinskega razpršilca z navedbo vsebine, datum in število ur izpopolnjevanja in rezultate preizkusa), podatek o zadolžitvi s sredstvi za vezanje in vklepanje, s plinskim razpršilcem oziroma strelnim orožjem ter datum nastopa in prenehanja delovnega razmerja ter čas zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe upravljalca, pristojni organi, nosilci javnega pooblastitelja na podlagi ZZasV-1, inšpektorat, policija v okviru pristojnosti. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlagio v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan in ločen od ostalih delovnih prostorov, ki jih uporabljajo zaposleni. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se nahaja v osebnih mapah, dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Orghanizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravuilniku o varovanju osebnih podatkov. Zbirka, ki se hrani v računalniških bazah, je zaščitena z geslom in omejenostjo dostopa s strani uporabnikov računalniške opreme.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ev idenca se ne povezuje z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA IZDAJE KLJUČEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1, ZGD
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni ključev družbe VALINA VAROVANJE d.o.o. in uporabniki ključev naročnikov storitev družbe VALINA VAROVANJE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti zasebnega varovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimerk uporabnika ključa, naslov stalnega/ začasnega bivališča, št. osebnega dokumenta, čas izdaje, čas vračila ključev, ime in priimek osebe, ki je ključe izdala
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe upravljalca zbirke, pooblaščene osebe naročnika storitev zasebnega avrovanja, inšpekcijske službe in poluicija v okviru svojih pristojnosti. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa in v času, ko v njem ni zaposlenih, zaklepa. Prostor je tehnično varovan in ločen od ostalih delovnih prostorov, ki jih uporabljajo zaposleni in obiskovalci. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahaja v zaklenjeni omari, v katero imajo dostop le pooblaščene osebe upravljalca zbirke in naročnika storitve zasebnega varovanja. Zbirka, ki se hrani v računalniških bazah, je zaščitena z geslom in z omejitvijo dostopa s strani uporabnikov računalniške opreme.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O POTNIH NALOGIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe VALINA VAROVANJE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, priimek, naslov stalnega/ začasnega bivališča, delovno mesto, znamka osebnega/službenega avtomobil, registrska številka, čas odhoda, čas prihoda, relacija, namen poti, potni nalog: številka naloga, kraj izdaje, datum izdaje, status prevoza (oseb ali blaga), ime in priimek sovoznika, seznam podatkov o prevozu: datum, kraj odhoda, kraj prihoda, čas odhoda, čas prihoda, prevoženi km, stanje števca na začetku, stanje števca na koncu, skupno št. prevoženih km, predlog obračuna potnih stroškov: ime in priimek predlagatelja, naslov stalnega prebivališča predlagatelja, čas odhoda, čas prihoda, čas odsotnosti, število dnevnic, znesek dnevnic, specifikacija prevoznih stroškov, specifikacija drugih stroškov, datum obračuna, obračun potnih stroškov: višina odobrenega izplačila, plačnik izplačila, ime likvidatorja, višina izplačila, ime blagajnika, datum izplačila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Valina Varovanje d.o.o.. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se nahajajo v zaklenjenih omarah, dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka podatkov, ki se vodi računalniško je zaščitena z gesli in omejitvijo dostopa uporabnikom računalniške opreme. Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z drugimi zbirkami iz uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PRITOŽB

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZasV-1 (Ur. l. RS št. 17/2011)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe VALINA VAROVANJE d.o.o., pritožniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence pritožb v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Ur. l. RS št. 17/2011)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pritožnikih in varnostnikih, zoper katere je bila dana pritožba (osebno ime, rojstni podatki, stalno ali začasno prebivališče), podatki o uporabljenem ukrepu varnostnika, ocena utemeljenosti pritožbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Valina Varovanje d.o.o., Ministrstva RS za notranje zahteve. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa (in v času, ko v njem ni zaposlenih) zaklepa, prostor pa je tehnično varovan. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se nahaja v zaklenjenih omarah, dostop do nje imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka podatkov, ki se vodi računalniško je zaščitena z gesli in omejitvijo dostopa uporabnikom računalniške opreme.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z drugimi zbirkami iz uradnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, zaposleni, ki se nahajajo na območju, katerega pokrivajo videonadzorne kamere
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): Videoposnetki se hranijo največ 30 dni in se ne hranijo, razen v primerih, ko gre za kaznivo dejanje ali sum kaznivega dejanja. V tem primeru se podatki hranijo do 6 mesecev oziroma do konca postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika: datum in čas vstopa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Valina varovanje d.o.o., na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videoposnetki izrednih dogodkov se hranijo do konca postopka, vodenega zaradi nastalega izrednega dogodka v trezorskem prostoru varnostno nadzornega centra. Videoposnetke sme pregledovati oziroma spremljati na ekranu operater v varnostno nadzornem centru, ki tudi vodi evidenco o morebitnih video posnetkih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam