Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BAJC D.O.O. AJDOVŠČINA
Sedež ali naslov: Goriška cesta 75
Poštna številka: 5270
Kraj: Ajdovščina
Matična številka: 5279798000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur. l. RS, št. 40/06, 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja Urejanje pravic iz sistema socilanega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina, in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, (ur tedensko) zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja ( določen, nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca( šifra),transakcijski račun in banka, telefonska številka delavca, podatki o delovnem dovoljenju delavca ( za tujca),
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavazovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, Št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09 2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stoških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon na področju dela socialne varnosti ( Ur. l.RS, št. 40/06) 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač. Urejanje pravic iz sistema socialnega zavaroavnja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, kraj in dražava rojstva , davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, številka transakcijskega računa in banka za nakazilo plače in ostalih prejemkov, podatki o nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, bruto in neto plača in nadomestila plače, podatki o drugih stroških dela, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavca, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca, vsi prispevki v breme delodajalca, plačani prispevki v breme zavarovanca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec družbe, vodja računovostva družbe, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 86/04)oziroma drugi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne, 29.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur. list RS, št. 40/06) 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja. Urejanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec družbe, Zavod za pokojninsko in ivalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakomon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v arhivski mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem, dne 29.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, kandidati za zaposlitev v družbi, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, državljanstvo, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, št. delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega ( za tujce), invalidnost in vrsta invalidnosti, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela ( pomembni podatki iz ocene tveganja) opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca, napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranaj v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev ( v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnej o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnegamesta; morebitne omejitve oz. njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo in omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec družbe, pooblaščeni delavec pogodbenega izvajalca strokovnih nalog za varno delo in varsvo pred požarom, ambulanta medicine dela, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja, ter zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih pregledih se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varstva pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP 1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, darum in kraj rojstva, datum pričetka dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju dalavca na drugo delo oz. naloge; opis del oz. nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavca za varno opravljanje dela, vodenje in nadzorovanje del oz. nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznam oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja ( navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oz. dela in naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja) zapisnik o preizkusih znanja delavcev, ter morebitno drugo gradivo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec družbe, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja in potrdila o usposabljanju se hranijo v zaklenjenih omarah v arhivu, ki so namenjeni službi za varstvo in zdravje pri delu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne, 29.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odtsavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom ( Ur.l. RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02-ZGO-1)32. in 33. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, izobrazba, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom ter datum opravljanja izpita
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec družbe, pooblaščeni delavec pogodbenega izvajalca strokovnih nalog za varno delo in varstvo pred požarom, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja in potrdila o usposabljanju se hranijo v zaklenjenih omarah v arhivu, ki so namenjeni službi za varnost in zdravlje pri delu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izvajalcev del dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba- agencij, servisov za opravljanje dela dijakov in študentov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, študenti, ki opravljajo delo preko pooblaščenih agencij oz. servisov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del preko agencij oz. servisov za opravljanje dela študentov oz. dijakov
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu - predmetu pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, izobraževalna organizacija in letnik šolanja, telefonska številka, predmet opravljenega dela, trajanje opravljenega dela ( evidenca ur), višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec družbe, računovodski delavec družbe, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Napotnice in evidence se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci, obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje, marketing
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, ššt. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe, naslov, kraj bivanja, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci prodajne in poprodajne službe, služba za marketing
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniških bazah. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z družbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu - predmetu pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, telefonska številka, transakcijski račun in banka pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljenega dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec družbe, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skaldu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so odločeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam