Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BANKA SPARKASSE D.D.
Sedež ali naslov: Cesta v Kleče 15
Poštna številka: 1000, p.p. 570
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 0002211254
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca delavcev banke in njihovih družinskih članov ter evidenca podatkov o bivših delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, družinski člani delavcev, bivši delavci (tudi upokojenci),
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmeja in spremljava skladnosti poslovanja in nasprotja interesov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: priimek in ime, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, državljanstvo, narodnost, rezultati psiholoških testiranj, zakonski stan, naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, lokalna skupnost, občina bivališča, poštna številka, država, interna osebna številka, delovni čas, letni dopust v dnevih, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje dopusta za nego in varstvo otroka, izobrazba: naziv šolske izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, končana šola in leto zaključka šolanja, priznana strokovna usposobljenost in datum pridobitve, pridobljena delovna zmožnost in datum pridobitve, strokovni izpit - vrsta in leto pridobitve, specializacija in leto pridobitve, znanje tujih jezikov (potrdilo), izobraževanje ob delu: naziv in naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, smer, letnik, stroški šolanja, kopije spričeval, datum sklenitve pogodbe o izobraževanju, funkcionalno usposabljanje, delovno razmerje: vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe o zaposlitvi, začetek dela, razlog prenehanja, datum prenehanja, podatki o drugem delodajalcu, pri katerem je delavec tudi zaposlen, mirovanje delovnega razmerja (razlog, čas), delovno mesto: naziv, šifra, organizacijska enota, podatki o osebnih dokumentih: osebna izkaznica ali potni list (številka, izdajatelj), datum in kraj izdaje, banka in številka osebnega bančnega računa, invalidnost: številka odločbe, datum nastanka, vzrok, kategorija, omejitve, status (aktiven, bivši, umrli), delovna knjižica: serijska in registrska številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje, delovna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, pokojninska delovna doba, datum predvidene upokojitve, družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcu, drugi podatki: zgodovina sprememb razporeditev delavca, e-mail intranet, e-mail internet, pohvale, zaščitna sredstva, sredstva družbe v uporabi (službeni telefon - GSM ali službeni ISDN oz. ADSL na domu, prenosni računalnik, osebno vozilo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v personalni mapi v zaklenjeni varni omari. Tisti podatki, ki so računalniško obdelani se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o osebah, ki delajo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije - študenti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študeti, ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje študentskega dela v Banki Sparkasse d.d.; urejan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o študentu: priimek in ime, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, občina bivališča, poštna številka, država, interna osebna številka, delovna prisotnost, izobrazba: naziv šolske izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, končana šola in leto tekočega šolanja, znanje tujih jezikov (potrdilo), kopije spričeval, mesto in vrsta opravljanja študenstkega dela: naziv, šifra, organizacijska enota, podatki o osebnih dokumentih: osebna izkaznica ali potni list (številka, izdajatelj), datum in kraj izdaje, banka in številka osebnega bančnega računa, urna postavka: davčna številka, davčna izpostava, e-mail,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v personalni mapi v zaklenjeni varni omari. Tisti podatki, ki so računalniško obdelani se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki se izobražujejo, izpopolnjujejo in usposabljajo ter študeti, ki se usposabljajo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebani delovnega procesa, z namenom ohranitve oz. širitve sposobnosti za delo na delovnem mestu ter ohranitve zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenemu, ki se izobražuje oz. izpopolnjuje: ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, poštna številka, interna osebna številka, vrsta izobraževanja, naziv delovnega mesta v organizaciji, prijava na seminar, potrdilo o udeležbi, stroški šolanja, morebitna ocena, davčna številka; podatki o zaposlenemu oz. študentu, ki se usposablja: ime in priimek, naziv delovnega mesta oz. mesto opravljanja študentskega dela;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v personalni mapi v zaklenjeni varni omari. Tisti podatki, ki so računalniško obdelani se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki podajo prošnjo za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti strank pri sklepanju pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebi, ki poda prošnjo za zaposlitev: ime in priimek, telefon, datum rojstva, e-mail, dosežena izobrazba, znanje jezikov in druge veščine, delovne izkušnje, pridobljena delovna doba, naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, poštna številka,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirni nosilci osebnih podatkov (vloga za zaposlitev in obrazec informacije kandidata za zaposlitev) se hranijo v varnih omarah v personalnih mapah tistih, s katerimi se sklene delovno razmerje, ostali podatki oseb, s katerimi Banka Sparkasse d.d. ne sklene delovnega razmerja, pa se hranijo v zaklenjeni varni omari izključno na podlagi privolitve te osebe, za čas enega leta. Podatki oseb, ki so podali prošnjo za zaposlitev, pa niso podali pisne enoletne privolitve za ohranitev podatkov, se komisijsko uničijo po poteku zakonsko določenih rokov, ki urejajo postopek sklenitve delovnega razmerja. Tisti podatki oseb, ki so podali prošnjo in s katerimi banka sklene delovno razmerje in ki so računalniško obdelani, se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o plačilih za delo in v zvezi z delom (plače zaposlenih, druga izplačila zaposlenim, plačila na podlagi napotnic pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom; plačila za delo na podlagi drugih pogo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Kolektivna pogodba bank in hranilnic, Zakon o računovodstvu, Zakon o davčnem postopku, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), Zakon o
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki prejemajo plačilo za delo oz. v zvezi z delom v Banki Sparkasse d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti oseb, ki prejemajo plačilo za delo, urejanje pravic in obveznosti iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, urejanje pravic in obveznosti iz obveznega in dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebah, ki prejemajo plačilo za delo: ime in priimek, naslov bivališča, interna številka osebe, ki prejema plačilo za delo, davčna številka, podatki o vrstah in višini plačil za delo, plača: davčna številka, davčna izpostava, plačni razred, koeficient plačnega razreda, bruto plača, napredovanje, delovna uspešnost, dodatki po kolektivni pogodbi, posebne nagrade, povračila stroškov, prejemki iz dela in v zvezi z delom (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), nadomeščanja, % davčne olajšave, nezgodno zavarovanje, znesek za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, premija PDPZ, sindikalna članarina (naziv sindikata, številka bančnega računa sindikata), skupina izobrazbe za M4 obrazec, regionalna zdravstvena skupnost, odtegljaji: šifra prejemnika plačila, prednostni red, vrsta odtegljaja, šifra dokumenta, saldo odplačila ali število obrokov, znesek obroka, prostovoljno zdravstveno zavarovanje: datum začetka in zaključka zavarovanja, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, zavarovalnica, za družinske člane tudi priimek in ime ter EMŠO, povračilo stroškov prevoza: način prihoda na delo, oddaljenost bivališča od kraja opravljanja dela, vrsta povračila (javni prevoz, osebno vozilo),
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v personalni mapi v zaklenjeni varni omari. Tisti podatki, ki so računalniško obdelani se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, ugotovoljenih poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih; evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev ter evidenca o opravljenem usposabljanju za varno d

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter podzakonski predpisi,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo (zaposleni, študenti)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz varstva in zdravja pri delu in civilne zaščite
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebah, ki so utrpele poškodbo pri delu, kolektivno nezgodo: ime in priimek, rojstni datum, naslov bivališča, kraj in mesto poškodbe, opis poškodbe; podatki o ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih: ime in priimek, rojstni podatki, naziv delovnega mesta, vrsta poklicne bolezni; podatki o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih: ime in priimek, naziv delovnega mesta, zdravniško potrdilo o opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu; podatki o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega zanja ter o civilni zaščiti: ime in priimek, potrdilo o opravljenem usposabljanju za varno delo, naziv delovnega mesta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v personalni mapi v zaklenjeni varni omari. Tisti podatki, ki so računalniško obdelani se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, pogodbeno razmerje,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni partnerji Banke Sparkasse d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pogodbenih pravic in obveznosti, planiranje in podpora poslovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poslovnih partnerjih: ime in priimek fizičnih oseb, zasebnikov in pravnih oseb, naslov poslovnega partnerja, telefon, e-mail, ime in priimek zakonitega zastopnika poslovnega partnerja,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v zaklenjeni varni omari. Tisti podatki, ki so računalniško obdelani se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o potencialnih poslovnih strankah, o prejemnikih e-novic in o podatkih o naročnikih na časopis Banke Sparkasse d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakon o bančništvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialne stranke in prejemniki e-novic Banke Sparkasse d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje potencialnih strank oz. komitentov in obveščanje že obstoječih strank o ponujenih bančnih produktih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o potencialnih strankah: ime in priimek, telefon, naslov, e-mail, podatki o prejemnikih e-novic: e-mail
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v zaklenjeni varni omari. Tisti podatki, ki so računalniško obdelani se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o pravicah vstopa in gibanja delavcev po poslovnih prostorih Banke Sparkasse d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1, notranji akti, Zakon o bančništvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci Banke Sparkasse d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, premoženja družbe ter varovanja zaupnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vstopih in gibanju delavcev po poslovnih prostorih: ime in priimek, mesto vstopa v poslovni prostor,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so računalniško obdelani in se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o obiskovalcih Banke Sparkasse d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Notranji akti Banke Sparkasse d.d., ZVOP-1,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci oz. osebe, ki vstopajo v poslovne prostore Banke Sparkasse d.d.,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o obiskovalcih: ime in priimek; naslov bivališča obiskovalca, ime osebe, ki jo obiščejo, vrsta in številka osebnega dokumenta; čas in datum prihoda in odhoda, številka priponke
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Receptor banke shranjuje oz. evidentira podatke o obiskovalcih v evidenčnem zvezku, ki se hrani v zaklenjeni varni omari. Podatki o obiskovalcih se računalniško ne vodijo. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o izvajanju snemanj telefonskih pogovorov strank v klicnem centru Servis centra banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Notranji akti Banke Sparkasse d.d., ZVOP-1,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki kličejo klicni center Banke Sparkasse d.d. (avdio posnetek)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Avdio posnetki strank, ki pokličejo v klicni center Banke Sparkasse d.d. Posnetek posameznika (glas) je možno povezati z imenom in priimkom stranke, če se stranka predstavi in legitimira z geslom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so računalniško obdelani in se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru in trezorju Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Notranji akti Banke Sparkasse d.d., ZVOP-1, Zakon o bančništvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse osebe, ki vstopajo v poslovne prostore Banke Sparkasse d.d., ki so opremeljeni z videonadzorom, zaposleni na bančnem okencu ter uporabniki bankomata (videoposnetek)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnostno preventivni ukrepi, varovanje zaposlenih in premoženja družbe;
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek oseb, ki vstopajo v poslovne prostore, videoposnetek uporabnika bankomata in videoposnetek zaposlenega bančnega delavca na bančnem okencu. Posnetek posameznika (slika) je brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so računalniško obdelani in se hranijo skladno z zakonskim rokom na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru in trezorju Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Notranji akti Banke Sparkasse d.d., ZVOP-1, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba bank in hranilnic
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci Banke Sparkasse d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotovitev nemotenega delovnega procesa, osnova za izračun plačil za delo oz. v zvezi z delom ter za potrebe ugotavljanja disciplinske odgovornosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu Banke Sparkasse d.d.: ime in priimek delavca banke, izbirne možnosti: prihod, odhod, malica, službeni izhod, službeni prihod, privatni prihod, privatni odhod, bolniški izhod, seznam zaposlenih, ki so prisotni, seznam zaposlenih, ki niso prisotni, porodniška, nega, boleznine, službena pot, dopust.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so računalniško obdelani se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o komitentih transakcijskih računov, imetnikih plačilnih kartic ter drugih varčevalnih produktov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnem prometu, ZVOP-1, Zakon o bančništvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti transakcijskih računov, imetniki plačilnih kartic ter drugih varčevalnih produktov Banke Sparkasse d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje podatkov za potrebe vodenje osebnega računa, za vodenje varčevalnega računa in poslovanja s plačilnimi karticami ter za oblikovanje poslovne politike
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o imetniku transakcijskih računih: bančna številka stranke, št. računa, ime priimek, naslov, datum in kraj rojstva, država, EMŠO, davčna številka, začasni naslov (če obstaja), podatki o telefonskih številkah, elektronski naslov, zaposlitev (naziv podjetja), poklic; mesečni prejemki in mesečni izdatki; V kolikor stranka želi se obdelujejo še podatki: spol, stan, število članov gospodinjstva.,število vzdrževanih otrok, izobrazba, status zaposlitve,v kateri dejavnosti je zaposlen,delovno mesto, lastništvo nepremičnin, način bivanja podatki o imetnikih plačilnih kartic: bančna številka stranke, št. kartice, ime priimek, naslov, datum in kraj rojstva, država, EMŠO, davčna številka, vrsta in reg. št. osebnega dokumenta, podatki o telefonskih številkah, elektronski naslov, zaposlitev (naziv podjetja) Podatki o imetnikih varčevalnih produktov: bančna številka stranke, Številka varčevalnega računa,.ime in priimek, naslov, datum in kraj rojstva, država, EMŠO, davčna številka, podatki o telefonskih številkah, elektronski naslov, zaposlitev (naziv podjetja)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih in varnih omarah. Podatki, ki pa so računalniško obdelani se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o komitentih kreditnih poslov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Notranji akti Banke Sparkasse d.d., ZVOP-1, Zakon o bančništvu, Zakon o varstvu potrošnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti vseh kreditnih poslov Banke Sparkasse d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ocena bonitete stranke, odobritev in izvedba posojilnih in garancijskih poslov, poročanje nadzornim organom,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentu kreditnega posla: ime in priimek, bančna številka stranke, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, davčna številka, EMŠO, kraj, država rojstva, datum rojstva, telefonska številka, številka faksa, številka GSM, e-mail; vrsta, datum, številka, izdajatelj in datum izdaje osebnega dokumenta, spol, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, delodajalec, zaposlitev partnerja, državljanstvo, število družinskih članov, trenutne obveznosti, mesečni dohodki, mesečni stroški, premoženjsko stanje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih in varnih omarah. Podatki, ki so računalniško obdelani, se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi ISO/IEC 27000:2013 v računalniškem centru Banke Sparkasse d.d. Dostop do podatkov je urejen s sistemom pooblastil skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pravic dostopa do poslovnega okolja. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. SISBON – SLOVENSKI INFORMACIJSKI SISTEM BONITET

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban-2), Zakon o varstvu osebnih podatkov, uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1), Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odobravanje poslov banke –kreditiranje. Sistem je namenjen upravljanju kreditnega tveganja, in sicer zaradi učinkovitejšega določanja kreditne sposobnosti komitentov ter zaradi zagotovitve odgovornega kreditiranja in preprečevanja primerov prezadolženosti oziroma neizterljivosti zapadlih terjatev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o komitentu: 4 leta po prenehanju obveznosti, za osebni stečaj 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja. Podatki o poslu: 4 leta (o pozitivnih dogodkih, o negativnih dogodkih).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  matični podatki o komitentu - davčna številka - osebno ime - datum in kraj rojstva - naslov stalnega in začasnega prebivališča - podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti - podatki o sodnih in davčnih izvršbah (z datumom pravnomočnosti sklepa o izvršbi in datumom konca izvršilnega postopka)  matični podatki o poslih - vrsta posla (transakcijski računi z odobrenim izrednim limitom, izredni limit, posojila, finančni zakup, kartice z odloženim plačilom, poroštva drugim) - datum sklenitve posla - oznaka valute - znesek ob odobritvi - znesek neplačanega dela obveznosti - znesek anuitete oz. obroka - vrsta anuitete oz. obroka - odplačilna doba v mesecih - datum zapadlosti  poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla - pozitivni poslovni dogodki - datum plačila obveznosti - predčasno poplačilo - sprememba odplačilne dobe - sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz. obroka  poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo - negativni poslovni dogodki - datum nastanka zamude - znesek obveznosti, s plačilom katere je v zamudi, izterjava, izvršbe - odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti - blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa - obdobje in vrsta moratorija
 • Uporabniki zbirke: Podpisnice Pogodbe o uporabi informacijskega sistema SISBON (banke in hranilnice ter druge finančne institucije. ki se po določilih Zban-2 lahko vključijo v sistem). Vpogled v podatke o komitentih v SISBON lahko opravijo le pooblaščene osebe, in sicer v naslednjih primerih: - sklepanje novega posla s komitentom, - izterjava zapadlih obveznosti, - reklamacija komitenta in - posodabljanje njegovih matičnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 1. Fizično in tehnično varovanje prostorov 2. krovna varnostna politika. 3. Izvedbene varnostne politike. 4. pravilnik o varstvu osebnih podatkov 5. kontroliran sistem dodeljevanja pristopov in pooblastil, redno preverjanje aktivnih uporabnikov in ustrezno administriranje, naročilo in izdelava t.i. ključev, ki vsebujejo kvalificirano digitalno potrdilo 6. podatki so obdelovani in hranjeni skladno s standardom ISO/IEC 27001
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o osebnem stečaju (Povezava s Centrom za informatiko na Vrhovnem sodišču RS, ki podatke o osebnem stečaju komitenta posreduje v SISBON).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam