Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MENINA D.D.
Sedež ali naslov: ŠMARCA, TRG PADLIH BORCEV 3
Poštna številka: 1241
Kraj: KAMNIK
Matična številka: 5034647000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca (kadrovska evidenca)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št.17/90, Ur.l. RS- stari. št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00- ZZPPZ), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani delavcev, bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osnovni podatki: priimek, ime, šifra, status (aktiven/neaktiven), EMŠO, zakonski stan, priimek ob rojstvu, rojstni datum, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, očetovo ime, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefon, davčna številka, reg.št.os.izk.,reg.št.potnega lista - podatki o družinskih članih zaposlenega: EMŠO, priimek, ime, datum rojstva, sorodstvo, zavarovanje po zaposlenem (da/ne), - podatki o izobrazbi: stopnja izobrazbe, šolska organizacija, smer, poklic, datum zaključka, ostala znanja, izpiti, dodatno izobraževanje, - podatki o delu: delovna doba do prihoda v podjetje, dokupljena delovna doba, datum prihoda v podjetje, datum odhoda iz podjetja, status, vzrok odhoda, delovna doba v podjetju, beneficirana delovna doba, skupna delovna doba na dan, pokojninska doba, - podatki o delovnem mestu: naziv delovnega mesta, datum nastopa dela na delovnem mestu, delovni čas, delovno razmerje, datum prenehanja delovnega razmerja, vrsta del, - podatki o invalidnosti: kategorija, odstotek okvare, datum nastanka okvare, datum nastanka invalidnosti, številka sklepa, datum sklepa, faktor invalidnosti, opis omejitev, - ostali podatki: datum določitve relativnega razmerja, relativno razmerje, datum upokojitve (po ZPIZ), status samohranilca oz. skrbnika, zdravstv.zav.,zdravniški pregledi, evidenca nadurnega dela;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe MENINA d.d., Kamnik - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št.17/90, Ur.l. RS- stari. št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00- ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: matična številka, EMŠO, priimek, ime, spol, stopnja izobrazbe, datum rojstva, kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, datum nastopa delovnega razmerja, delovna doba do vstopa, šifra banke, številka transakcijskega računa, DŠ, šifra izpostave davčnega urada, datum izstopa. - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom g) neopravljene ure brez nadomestila plače h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila e) nadomestila neto plače v breme drugih f) neto plače iz dobička g) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe MENINA d.d. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št.17/90, Ur.l. RS- stari. št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00- ZZPPZ), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz poškodbe o delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) narava poškodbe d) poškodovan del telesa e) ali je bila poškodba smrtna - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Menina d. d., Kamnik - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št.17/90, Ur.l. RS- stari. št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00- ZZPPZ), 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri družbi pravice iz preostale delovne zmožnosti - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali obstaja neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek b) EMŠO c) spol d) datum rojstva e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic g) šolska izobrazba h) podlaga zavarovanja i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni), - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe MENINA d.d. - Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca delničarjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (82.člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delničarji in njihovi skrbniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje lastništva delničarjev
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) ime in priimek delničarja,skrbnik b) naslov bivališča c) matična številka d) davčna številka e) število delnic f) transakcijski račun g) izplačane dividende h) prodajno nakupne pogodbe lastnih delnic
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe MENINA d. d., Šmarca, Trg padlih borcev 3
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št.17/90, Ur.l. RS- stari. št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00- ZZPPZ), 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - kupci kot poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje poslovnih odnosov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o kupcu a) šifra kupca b) naziv kupca c) naslov kupca d) transakcijski račun kupca e) status davčnega zavezanca f) davčna številka zavezanca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe MENINA d. d., Šmarca, Trg padlih borcev 3
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran pristop v bazo podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (82.člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Dobavitelji kot poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje poslovnih odnosov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) šifra dobavitelja b) naziv dobavitelja c) naslov dobavitelja d) transakcijski račun e) status davčnega zavezanca f) davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe MENINA d. d., Šmarca, Trg padlih borcev 3
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran pristop v bazo podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam