Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
Sedež ali naslov: ULICA TALCEV 003
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 5089115000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vpisani v EŠ, starši oz. skrbniki dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvedbe postopka vpisa v šolo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijakih: ime, priimek, spol, datum, kraj, občina, država rojstva, stalno oz. začasno bivališče in pridobljena izobrazbo za vsakega kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci EŠ NM (razredniki, šolska svetovalna služba, vodstvo šole) • Pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalne službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o dijakih vpisanih na srednjo šolo (vpisnica) ter računalniška baza podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). Zakon o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 in
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki so vpisani v EŠ NM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje izobraževalnega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijakih: ime, priimek, spol, datum rojstva, občina in država rojstva, prebivališče, pridobljena izobrazba vpisanih kandidatov. Vodi se po izobraževalnih programih, letnikih, oddelkih in skupinah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM (razredniki, šolska svetovalna služba, vodstvo šole), pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujejo šolska svetovalna služba, razredniki in druge pooblaščene osebe. Osebne podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Vpisnice in izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalne službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Osebni list.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). Zakon o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 in
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vpisani v EŠ NM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje izobraževalnega procesa. Za zbirko dokumentarnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: ime, priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče, pridobljena izobrazba, št. osebnega lista, podatki o zaključnem izpitu oz. maturi, podatki o izpitih, podatki o vmesnem preizkusu praktične usposobljenosti, podatki o obveznih izbirnih vsebinah, interesnih dejavnostih in praktičnem izobraževanju pri delodajalcu, podatki o uspehu pri posameznih predmetih, izostanki v urah, splošni učni uspeh, pohvale, nagrade, priznanja, ugotovitve v zvezi z napredovanjem.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM (razredniki, šolska svetovalna služba, vodstvo šole) Pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalne službe. Trajno so arhivirani v šolski zbirki dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Matična knjiga.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). Zakon o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vpisani v EŠ NM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje izobraževalnega procesa. Zazbirko dokumentarnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki o vpisanih in poteku njihovega izobraževanja, vsebuje: priimek, ime, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in pridobljeno izobrazbo. Vodi se od vpisa do končanja izobraževanja oz. do izpisa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM (razredniki, šolska svetovalna služba, vodstvo šole) Pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zaklenjenih omarah v tajništvu šole. Trajno so arhivirani v šolskem arhivu dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Športno-vzgojni karton.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). Zakon o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki so vpisani na EŠ NM in ki podpišejo soglasje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za analitične potrebe ustreznih institucij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do konca izobraževanja oziroma do preklica soglasja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba dijaka ter podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višina, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost ob submaksimalnem kontinuiranem naprezanju .
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM Pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v kabinetu športne vzgoje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o maturi: Zapisnik sej šolske maturitene komisije, Zapisnik o maturi, Poročilo o maturi.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 in 108/99) ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo maturo na EŠ NM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mature, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja, za potrebe Ekonomske šole Novo mesto in pristojnega ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podevidenca zapisnikov ŠMK je zbirka vseh zapisnikov te komisije. Podevidenca zapisnikov o maturi vsebuje: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata; podatki o poteku mature, in sicer prijavo k maturi, poročilo o uspehu pri seminarskih nalogah, vajah oziroma terenskem delu in zapisnike o poteku ustnega oziroma pisnega dela maturitetnega izpita. Podevidenca poročila o maturi je sestavljena iz dveh delov: splošno poročilo o maturi in knjiga maturantov. Ta vsebuje seznam vseh kandidatov, ki so opravili maturo, splošne podatke o izpitnih rezultatih pri posameznih predmetih in splošnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM, pooblaščeni delavci MŠŠ, RICa in VPISa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi se hranijo v zaklenjeni omari v tajništvu šole. Prenos podatkov poteka po elektronskih komunikacijskih medijih s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaključnem izpitu: Zapisnik sej izpitnega odbora za Zaključni izpit (ZI), Zapisniki o ZI, Poročilo o ZI.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 in 108/99) ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo zaključni izpit na EŠ NM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje ZI, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja, za potrebe Ekonomske šole Novo mesto in pristojnega ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podevidenca zapisnikov sej izpitnega odbora za ZI je zbirka vseh zapisnikov sej tega odbora. Podevidenca zapisnikov o zaključnem izpitu je zbirka vseh zapisnikov o poteku posameznih delov ZI za posamezenga kandidata. Vsebuje: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in prej pridobljena izobrazba kandidata; podatki o poteku pisnega oziroma ustnega dela izpita, poročilo o uspehu pri seminarskih nalogah in splošnem uspehu pri ZI. Podevidenca poročila o ZI obsega seznam vseh kandidatov, prijavljenih k izpitu in seznam kandidatov, ki so opravljali ZI, splošne podatke o izpitnih rezultatih pri posameznih predmetih in splošnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM, pooblaščeni delavci MŠŠ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Izpisi se hranijo v zaklenjeni omari v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o poklicni maturi: Zapisnik sej šolske komisije za poklicno maturo (PM), Zapisnik o PM, Poročilo o PM.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 in 108/99) ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo na EŠ NM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poklicne mature, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja, za potrebe Ekonomske šole Novo mesto in pristojnega ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podevidenca zapisnikov šolske komisije za PM je zbirka vseh zapisnikov te komisije. Podevidenca zapisnikov o poklicni maturi vsebuje: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata; podatki o poteku pisnega oziroma ustnega dela izpita, poročilo o uspehu pri seminarskih nalogah in splošnem uspehu pri PM. Podevidenca poročila o poklicni maturi obsega seznam vseh kandidatov, prijavljenih k PM in seznam kandidatov, ki so opravljali PM, splošne podatke o izpitnih rezultatih pri posameznih predmetih in splošnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM, pooblaščeni delavci MŠŠ, RICa in VPISa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni pomočnika ravnatelja. Prenos podatkov poteka po elektronskih komunikacijskih medijih s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izpitih (prijava k izpitu, potek izpita, dosežena ocena)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). Zakon o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezni dijaki EŠ NM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje izobraževanja posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka ter njegov spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in predhodno pridobljena izobrazba, podatki o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah. Vodi se za vsak izpitni rok.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM, pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zaklenjenih omarah v pisarni pomočnika ravnatelja. Trajno so arhivirani v šolski zbirki dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki to potrebujejo, za potrebe Ekonomske šole Novo mesto in pristojnega ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki, postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM (razredniki, šolska svetovalna služba, vodstvo šole), pooblaščeni delavci MŠŠ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalne službe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja: redovalnica in dnevnik

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v EŠ NM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje izobraževalnega procesa. Za potrebe EŠ NM in ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, stalno oz. začasno bivališče, prej pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju, in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja oz. do izpisa in sicer po oddelkih, letnikih oz. skupinah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM (razredniki, šolska svetovalna služba, vodstvo šole), pooblaščeni delavci MŠŠ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zbornici. Trajno so arhivirani v šolski zbirki dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju: matična knjiga in zapisniki zaključnega izpita in mature

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člen Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01) in 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 9
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki so zaključili izobraževanje na EŠ NM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje izobraževanja za potrebe EŠ NM in ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in predhodno pridobljena izobrazba ter podatki o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM Pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zaklenjenih omarah v tajništvu šole. Trajno so arhivirani v zbirki dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o starših mladoletnih otrok

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 42. člen Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01) in 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 9
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši oz. skrbniki dijakov EŠ NM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sodelovanje in obveščanje staršev o poteku izobraževanja dijakov in za potrebe Ekonomske šole Novo mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica, do polnoletnosti oziroma zaključka izobraževanja ali izpisa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka ter naslov prebivališča oziroma naslov, na katerem so dosegljivi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM, pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zbornici.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (Ur. l. RS, 73/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za vpis v šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo in ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev oseb, ki so si predhodno izobrazbo pridobili v tujini.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, spol, državljanstvo podatki o listini o izobraževanju: ime listine, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, podatki o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje, osebno ime osebe, pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM Pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v pisarni svetovalne službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o odraslih, ki se izobražujejo in evidenca odraslih, ki opravljajo izpite

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). Zakon o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki opravljajo izpite na šoli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ekonomske šole in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, predhodno pridobljena izobrazba kandidata, ki se prijavi k izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM, pooblaščeni delavci MŠŠ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zaklenjenih omarah v tajništvu šole. Trajno so arhivirani v zbirki dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). Zakon o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na EŠ NM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za uradne namene, za statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenem: ime, priimek, dekliški priimek, datum, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, domača telefonska številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, napredovanja, podatki o strokovnem spopolnjevanju, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, pogodbeno delo, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o družinskih članih, zavarovanih po zaposlenih, podatki o predhodnih zaposlitvah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM Pooblaščeni delavci MŠŠ Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zaklenjenih omarah v tajništvu šole in v elektronski obliki, zavarovani z geslom. Trajno so shranjeni v dokumentarnem gradivu šole.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o zaposlenih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. 42/2002) Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (ur.l. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/2000)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač oz. nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), - podatki o delovnem času: možno število ur ( s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme šole: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme šole, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, - podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo plače v breme šole za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila plače v breme drugih, prejemki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM Pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v tajništvu in računovodstvu šole, v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. 42/2002) Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/2000) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. 100/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač oz. nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, narava zavarovanja, - podatki o poškodbi na delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, ura, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveno ustanovo, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM Pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v tajništvu in računovodstvu šole, v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. 42/2002) Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/2000) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ur.l. 104/05) Zakon o zdravstvenem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo v šoli pravice iz preostale delovne zmožnosti. Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: Ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci EŠ NM Pooblaščeni delavci MŠŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v tajništvu in računovodstvu šole, v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 86/04, 56. člen), Pravilnik o ocenjevanju znanja in javnih listinah (Ur. l. RS 54/96, 97/05), Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje (Ur. l. RS 4/02, 1/04, 6/05), Pravilnik o javnih listin
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potreb
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do vpisa oz. do izteka pritožbenih postopkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, telefonska številka, elektronski naslov, vpisna številka, fotografija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04, 58. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v referatu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 86/04, 56. člen), Pravilnik o ocenjevanju znanja in javnih listinah (Ur. l. RS 54/96, 97/05), Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje (Ur. l. RS 4/02, 1/04, 6/05), Pravilnik o javnih listin
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, telefonska številka, elektronski naslov, vpisna številka, fotografija, geslo za dostop v študentsko bazo podatkov, podatki o priznanih izpitih in delovni praksi, naslov diplomske naloge in datum potrditve teme.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04, 58. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v referatu in arhivu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 86/04, 56. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, podatki o opravljenih izpitih, podatki o napredovanju, podatki o dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v referatu in arhivu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Zapisniki o izpitih (prijava k izpitu, potek izpita, dosežena ocena)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 86/04, 56. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, EMŠO, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, oceno, doseženo na izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v referatu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca o izdanih dokumentih o končanem izobraževanju: Knjiga diplomantov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 86/04, 56. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki so končali izobraževanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, telefonska številka, elektronski naslov, vpisna številka, podatki o priznanih izpitih in delovni praksi, naslov diplomske naloge in datum potrditve teme.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v referatu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca potrdil o vpisu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 86/04, 56. člen), Pravilni o ocenjevanju znanja in javnih listinah (Ur. l. RS 54/96, 97/05), Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje (Ur. l. RS 4/02, 1/04, 6/05), Pravilnik o javnih listina
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, telefonska številka, elektronski naslov, vpisna številka, fotografija, geslo za dostop v študentsko bazo podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04, 58. člen)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v referatu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca potrdil o nastopnem predavanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS 30/96; 22. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predavatelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti višje šole.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek predavatelja, datum in kraj rojstva, zaporedna številka, datum izdaje potrdila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni ravnateljice višje šole, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam