Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEN-I, D.O.O.
Sedež ali naslov: VRBINA 17
Poštna številka: 8270
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 1587714000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca sodelujočih v oglaševalskih aktivnostih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki sodelujejo v oglaševalskih aktivnostih upravljalca osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba oglaševalskih aktivnosti v raznih medijih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas, ki je določen v pisni privolitvi posameznika, oziroma do preklica posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naslov prebivališča, fotografija posameznika, osebna izjava posameznika, poklic, področje dela, status.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v službi za marketing in službi za stike z odjemalci, ki objavijo podatke v medijih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov o sodelujočih v oglaševalskih aktivnosti se izvaja v skladu s določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN-I, d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca avtorskih in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno avtorsko in podjemno pogodbo z upravljalcem osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi ponovnega kontaktiranja izvajalcev, sledljivosti ter statistične raziskave in obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno oz. začasno prebivališče, davča številka, datum sklenitve avtorske/podjemne pogodbe, predmet pogodbe, TRR račun, banka
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmernju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljalca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljalec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih, stroških dela in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi in uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče, vrsta in kraj šolanja, stopnja in smer izobrazbe, delovna doba, evidenca opravljenih izobraževanj, delovno razmerje (določen/nedoločen čas), datum zaposlitve, delovno mesto, delovne naloge, delovni čas (v urah na teden), TRR in banka, vrsta plačila, vrednost delovne ure,datum nakazila, olajšava za dohodnino (vzdrževani člani)
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivenje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno/hkrati tudi na elektronskem mediju, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari/tudi elektronski medij. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o poslovni skrivnosti in varovanju osebnih podatkov..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca oseb, ki jim je prenehalo delovno razmerje pri upravljavcu osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pri upravljalcu zaposlene osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uradne namene, uveljavjanja pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo in statistične raziskave obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče, vrsta in kraj šolanja, stopnja in smer izobrazbe, evidenca opravljenih izobraževanj, delovna doba, datum zaposlitve, delovno mesto, delovne naloge, delovni čas (v urah na teden), TRR in banka, datum prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posamznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se varujejo v skladu s splošnim aktom upravljalca zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljalec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca odjemalcev in prodajalcev energije

 • Pravna podlaga (neobvezno): •Energetski zakon (Ur.l. RS, št. 79/1999 s spremembami) •Zakon o trošarinah (Ur.l. RS, št. 84/1998 s spremembami) •Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, št. 126/2007) • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, ki so jih izdali geografsko pristojni sistemski operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina za zadevno geografsko distribucijsko omrežje (ti splošni pogoji so objavljeni v naslednjih Ur.l. RS: št. 25/08, 42/08, 97/08, 99/08, 103/08, 106/08, 6/09, 9/09, 10/09, 57/09, 68/09, 71/09, 94/09, 40/10, 42/10, 48/10, 49/10, 52/10, 8/11, z morebitnimi sprem. in dop.) •Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (Ur. l. RS, št. 89/05) •Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Ur. l. RS, št. 8/07) •Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS, št. 95/07) •Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 s spremembami) • Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012) • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur.l. RS, št. 59/2010 s spremembami) •Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 59/10 s sprem. in dop.) •Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 61/12 s sprem. in dop.) •Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina ( Ur. l. RS, št. 61/12, s sprem. in dop.) •Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Ur. list RS, št. 61/12, sprem. in dop.) ter morebitni novi predpisi, ki bodo urejali zadevno področje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: •Osebe, ki imajo (oz. so imele) sklenjeno pogodbo o dobavi energije, na podlagi katere upravljavec dobavlja energijo tej osebi (odjemalcu) ali pogodbo o odkupu energije, na podlagi katere upravljavec odkupuje energijo od te osebe (prodajalca) •Osebe, ki so povpraševale o možnosti sklenitve prej navedene pogodbe o dobavi energije ali pogodbe o odkupu energije z upravljavcem (to je, so podale pobudo za sklenitev pogodbe o dobavi ali odkupu energije z upravljavcem) • uporabniki spletne aplikacije Moj GEN-I
 • Namen obdelave osebnih podatkov: •Sklenitev pogodbe o dobavi energije ali pogodbe o odkupu energije •Obračun dobavljene oziroma odkupljene energije •Izstavitev ali poravnava računov •Spremljanje in izterjava plačil •Reševanje reklamacij •Informativni izračun stroškov porabe energije za potencialne odjemalce• Zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah •Optimizacija komunikacije z odjemalci in prodajalci energije •Zagotavljanje sledljivosti posredovanja fizične pošte •Omejitveni pogoji, ki jih zahtevajo odjemalci
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Za posamezne podatke ni omejitev pravic posameznikov iz 36 člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Podatki za obračun dobavljene energije•Podatki o različnih spremembah na merilnem oz. odjemnem mestu odjemalca in prodajalca •Podatki za pripravo ponudbe o dobavi energije ter pogodbe o odkupu energije •Podatki za odvajanje dohodnine pri obračunu normiranih odhodkov •Podatki prejeti preko storitev elektronske pošte, faksov, web portala, ponudnikov mobilne telefonije, ki jih uporabljajo odjemalci in potencialni odjemalci za pripravo pogodbe o dobavi energije ali pogodbe o odkupu energije •Podatki prejeti preko pooblaščenih posrednikov (takoimenovanih akviziterjev) za potrebe priprave pogodbe o dobavi energije ali pogodbe o odkupu energije •Podatki o odjemalcih in prodajalcih energije, ki ne želijo prejemati marketinških materialov upravljavca •Podatki o izpeljanih marketinških raziskavah •Podatki o prejetih reklamacijah odjemalcev •Podatki o posnetih telefonskih klicih• Podatki o uporabnikih spletne aplikacije MOJ GEN-I •fotokopija bančne kartice odjemalca energije-plačnika ter prodajalca energije •fotokopija osebne izkaznice odjemalca energije. V odvisnosti od zgoraj naštetih področij govorimo o naslednjih osebnih podatkih in sicer: -ime, priimek, spol, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, faks številka, elektronska pošta, trajni piškotki, ki vsebujejo enolično uporabniško identifikacijsko kodo, davčni zavezanec - davčna številka – EMŠO -imetnik soglasja za priključitev na distribucijsko oz. prenosno omrežje, pooblaščenec imetnika soglasja za priključitev na distribucijsko oz. prenosno omrežje -številka TRR -podatki o merilnem oz. odjemnem mestu (številka merilnega oz. odjemnega mesta, naslov merilnega oz. odjemnega mesta, odjemna skupina, obračunska moč, priključna moč,...) – podatki o proizvodni napravi (naziv, nazivna moč,…), -števčna stanja in količinska poraba po obračunskih obdobjih -koda ugodnosti v primeru izvajanja aktivnosti za pospeševanje prodaje energije
 • Uporabniki zbirke: •Pri upravljavcu so to osebe pristojne za izstavljanje računov, reševanje reklamacij, izterjavo in spremljanje plačil, za pripravo ponudbe o dobavi energije, pogodbe o odkupu energije, marketinške pristope, storitve klicnega centra, informacijsko podporo (to so osebe, ki dejansko opravljajo delovne naloge, ki so vsebinsko povezane s posamezno omenjeno pristojnostjo; ni nujno, da je ta pristojnost izrecno specificirana v pogodbi o zaposlitvi oziroma v sistemizaciji delovnih mest) •Banke – v obsegu plačilnega prometa preko trajnikov •Davčna uprava RS, pri izvajanju nadzora •Zunanji izvajalci, ki zagotavljajo naslednje storitve, dogovorjene z medsebojnimi pogodbami: informacijsko podporo; storitev tiskanja in odpošiljanja izhodnih dokumentov, vezanih na komunikacijo z odjemalci in prodajalci; civilno izterjavo dolgov; pooblaščeni posredniki, ki si na terenu prizadevajo najti in spraviti v stik z naročnikom nove potencialne odjemalce in prodajalce energije… . •Revizijska hiša (podatki, ki se uporabljajo v postopku revidiranja)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se izvaja v skladu s določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN-I, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pravic in obveznosti iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po poteku leta v katerem so bili uporabljeni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki se nahajajo v zbirki: - ime in priimek osebe - EMŠO - davčna številka - številka transakcijskega računa in naziv banke - prebivališče (naslov, pošta država) - telefonska številka, mobilna telefonska številka, e-naslov - vrsta in številka osebnega dokumenta, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta - obdobje napotitve, datum pričetka dela, št. opravljenih ur - urna postavka za delo - znesek za plačilo opravljenega dela - potrdilo o opravljenem prizkusu usposobljenosti za varno in zdravo delo in varstvo pred požarom - datum opravljanja prizkusa usposobljenosti za varno in zdravo delo in varstvo pred požarom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pri upravljavcu. Pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija in računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Pisni arhiv se nahaja v zaklenjeni omari, elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto. Posamezniki, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaposlitev pri upravljalcu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, in do izpolnitve zakonske obveznosti obveščanja neizbranih kandidatov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz zbirke: - ime in priimek posameznika - rojstni datum, kraj rojstva - prebivališče (naslov, pošta, kraj, država) - telefonska številka, mobilna telefonska številka, e-naslov - podatki o zaključeni izobrazbi (ustanova, pridobljen naziv, trajanje, datum zaključka) - podatki o dosedanjih zaposlitvah (delodajalec, trajanje zaposlitve, delovne naloge) - podatki o dodatnem izobraževanju in usposabljanju (ustanova, naziv oz. vsebina, trajanje, datum zaključka) - osebnostna predstavitev posameznika - podatki o pridobljenih znanjih in kompetencah - fotokopije potrdil, spričeval, dokazil, ki jih posazemnik na lastno željo posreduje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pri upravljavcu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija in računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Pisni arhiv se nahaja v zaklenjeni omari. Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic med zavarovanci in zavarovalnico v imenu in na račun zaposlenih zavarovancev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki v zbirki: - ime in priimek - EMŠO - spol - davčna številka - naslov prebivališča - številka kartice zdravstvenega zavarovanja - izjava o pristopu k zavarovalni pogodbi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pri upravljavcu, Zavrovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov je zaščitena z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o izobraževanju in izpopolnjevanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpis dosežene izobrazbe v evidenco zaposlenih, uveljavljanje študijskega dopusta, statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki v zbirki: - ime in priimek posameznik, - datum rojstva, - EMŠO - davčna številka - prebivališlče (naslov, pošta, država) - naziv izobraževalne ustanove - smer oz. področje izobraževanja - trajanje izobraževanja, datum pričetka oz. konca izobraževanja - potrdilo o opravljenih obveznostih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pri upravljavcu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija in računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Pisni arhiv se nahaja v zaklenjeni jekleni omari. Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z urdanimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo oz. so imele sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu in pri njegovih pravnih predhodnikih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač in nadomestil za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu. Akontacija dohodnine, plačilo prispevkov, zavarovanj. Statistične analize in poročila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki: - osebni podatki (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) - podatki iz bolniškega lista ( vrsta odsotnosti –bolezen, nega, nesreča pri delu…., ) - odločbe o invalidnosti (kategorija invalidnosti) - podatki o delovni dobi. Podatki o delovnem času (podatki iz delovnih izkazov in drugih dokumentov, ki se mesečno dostavljajo računovodski službi za namen obračuna plač): - dejansko opravljene ure - neopravljene ure z nadomestilom plače - neopravljene ure brez nadomestila plače - ure dežurstva. Podatki o dodatkih in odstotkih dodatkov v skladu s kolektivno pogodbo, podatki o osebni in kolektivni uspešnosti. Bonitete po ZDOH-1 in listine v zvezi z bonitetami ( pogodba o uporabi službenega osebnega vozila, seznam uporabnikov parkirišč, račun za mangerske zdravstvene preglede, seznam zaposlenih katerim je bilo plačano zavarovanje na službenih poteh, seznam zaposlenih za obračun bonitete za uporabo mobitela, ......). Prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Podatki o dolgovih delavca (npr. kredit, preživninska obveznost,…): - upnik, višina dolga, znesek dolga, ki je bil že odplačan, znesek dolga, ki ga je še potrebno odplačati, višina mesečnega obroka, številka partije in naziv banke, leto in mesec začetka odplačevanja dolga. - izvršitev sklepa o izvršbi na plačo na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju in na podlagi Zakona o davčnem postopku - pisni sklep banke o odobritvi kredita (skupaj z obvestili o spremembah anuitet) - listine delodajalca – za odtegljaje pri plači ( računi, pogodbe, izjave). Podatki o olajšavah: - o vzdrževanih družinskih članih (otroci, otroci ki potrebujejo posebno nego, - druge vzdrževane osebe. Podatki o plačah: - izplačane bruto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, - nadomestilo neto plače v breme delodajalca: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila - nadomestila neto plače v breme drugih - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, božičnice, nagrade za uspešnost, drugo Podatki za nakazilo plač, nadomestil in drugih nakazil: - za neto plačo in prejemke : ime banke in številka transakcijskega računa delavca; - za odtegljaje: imena bank in drugih kreditodajalcev in njihovi računi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pri upravljavcu, posamezniki, na katerega se podatki nanašajo, ZZZS, DURS, ZPIZ, banke za nakazila, izvajalci za sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, izvajalci za sklenjeno dodatno pokojninsko zavarovanje, revizijska hiša (podatki, ki se uporabljao v postopku revidiranja).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih. Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posameznik, ki ima sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu. Vzdrževani družinski člani, ki jih posameznik, ki ima sklenjeno delovno razmerje, prijavi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravice iz delovnega razmerja. Posredovanje podatkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS, Zavodu za pokojninsko zavarovanje RS, Davčni upravi RS. Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, dodatnega pokojninskega zavarovanja. Za statistične analize, interno spletno stran upravljavca in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki: - ime in priimek - spol - datum rojstva, kraj rojstva - enotna matična številka občana (EMŠO) - davčna številka, davčni urad - država rojstva - naslov stalnega in začasnega prebivališča - državljanstvo - telefonska številka, mobilna telefonska številka, naslov e-pošte - številka transakcijskega računa, naziv banke, kraj banke - status invalidnosti - zavarovalna doba, delovna doba, kupljena delovna doba do sklenitve delovnega razmerja z upravljavcem - stopnja oz raven izobrazbe, pridobljeni naziv, šola oz. fakulteta, kraj šolanja, država šolanja, datum zaključka šolanja - kopija potrdila o dodatnem izobraževanju in usposabljanju do sklenitve delovnega razmerja z upravljavcem - delovna knjižica - potrdilo o nekaznovanosti (v primerih, ko je zakonsko zahtevano) - izjava o prihodu na delovno mesto - predhodne zaposlitve (podjetje, trajanje zaposlitve) - šolanje ob delu (naziv, naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, smer, letnik šolanja, podatki o uspehu, pridobljeni naziv) - osebna fotografija. Podatki vezani na delovno mesto: - datum sklenitve delovnega razmerja - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi na drugem delovnem mestu pri upravljavcu - zgodovina zaposlitve pri upravljavcu - delovni čas (ur tedensko) - kraj opravljanja dela - oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas) - naziv delovnega mesta - dopust, regres - ocenjevanje uspešnosti zaposlenega - prijava/odjava v socialno zavarovanje - osnovna plača, tarifni količnik - konkurenčna klavzula - funkcija ter čas imenovanja oz. mandat - podatek o bonitetah - odsotnost (bolniška, starševski dopust) - datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja. Podatki o vzdrževanih družinskih članih in otrocih: - ime, priimek - EMŠO - spol - davčna številka - sorodstveno razmerje - kopija potrdila o posebni negi in varovanju otroka - datum prijave/odjave v socialno zavarovanje. Podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev - napotnica za zdravniški pregled - zdravniško spričevalo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pri upravljavcu, Zavod za zdravstvo zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprave RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zbirka osebnih odatkov, ostala dokumentacija in računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Pisni arhiv se nahaja v zaklenjeni jekleni omari. Elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o udeležencih nagradne igre

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki sodelujejo v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelovanje v nagradni igri.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Za posamezne podatke ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj ter telefon.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v službi za marketing in službi za stike z odjemalci ter službi za operativo prodaje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v družbi GEN-I, d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca sodelujočih na javnih razpisih za podelitev nepovratnih finančnih spodbud

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki kot prijavitelji sodelujejo na javnih razpisih za podelitev nepovratnih finančnih spodbud oziroma sredstev za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost ter solastniki nepremičnin, kjer se bo vršila investicija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba javnega razpisa in podalitev finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek prijavitelja, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, davčni zavezanec, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, EMŠO, številka TRR , ime in priimek solastnika nepremičnine, na kateri se bo vršila investicija, naslov solastnika nepremičnine, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v službah, ki so pristojne za izvedbo posameznih aktivnosti za izvedbo javnega razpisa ter drugi pogodbeni sodelavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se izvaja v skladu z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN-I, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo s z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Katalog zbirke osebnih podatkov o videonadzoru (KZOP-V)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ustava RS, Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, 94/2007, uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se gibajo na območju videonadzora.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varovanja premoženja in varnosti ljudi. Zagotavljanje varovanja premičnin ter opreme. Zagotavljanje varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa in izstopa v objekte.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do največ enega (1) leta. Dlje, če tako določa zakon, na zahtevo pristojnega državnega organa ali zaradi zaščite zakonitih interesov podjetja GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., če so ti podatki predmet pravdnega, kazenskega ali upravnega postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - slikovne vsebine - datum in čas vstopa/izstopa v prostor.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Pristojni državni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov ter uporabi IT opreme in Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v družbi GEN-I, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam