Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: L.K.F. D.O.O.
Sedež ali naslov: Rogozniška cesta 33
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 5757851000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCNI L.K.F.d.o.o. Ptuj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki iz evidenc o poškodbah pri delu se uporabljajo za analizo podatkov v RS, odškodninske zahtevke, obveščanje pristojnih inšpekcijskih služb in o morebitnih pomanjkljivostih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O POŠKODOVANCU-delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je poškodba pri delu zgodila, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je poškodba smrtna, podlaga zavarovanja: ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče zavarovanca, zakonski stan, poklic, izobrazba, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto na katerem je bil poškodovan, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med elom, ali je bil poškodovan na delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl. PODATKI O POŠKODBI PRI DELU- Kdaj se je zgodila nesreča, datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je zgodila nesreča, na kraju opravljanja del in nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, , na službeni poti, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi skupaj s smrtno ponesrečenimi, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oz. koliko na poti do zdravstvene organizacije, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu uporabljal osebna varovalna sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni vsi ukrepi za varstvo pri delu. PODATKI O NEPOSREDNEM VODJI- priimek in ime, stalno prebivališče, PODATKI O OČIVIDCU. ime in priimek , naslov stalnega prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Javni zavod zdravstveni dom Ptuj, Inšpektor za delo, Policija, Statistični urad RS, Zavarovalnice, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o zdravju pri delu (Ur.l. RS št.56/99), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu podatkov (Ur.l.RS št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja (del) omenjene zbirke osebnih podatkov pri upravljalcu ter ostala dokumentacija, so izven delovnega časa zaklenjeni (objekt je tehnično varovan). Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci podjetja. Zbirka podatkov se vodi ročno, zaklenjena. V primeru odškodninskih zahtevkov do podatkov lahkopridejo na pristojnem sedežu tožeče in tožene stranke, izvedenci varnostne in zdravstvene stroke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju L.K.F.d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plače, urejanje pravic delavcev, statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališče, država zaposlitve Zavoda za zdravstveno zavarovanja, datum rojstva, enotna matična številka, davčna številka, delovno mesto, delovni čas (ure/teden), zavarovalna doba, organizacijska enota zaposlitve, tarifni razred, plačilni razred, status dela, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba do vstopa v podjetje, naziv banke, številka transakcijskega rčauna, višina uveljavljanja davčnih olajšav, kategorije invalidnosti, podatki o plačah- (redne ure, nadomestila plač), višina dodatkov, višina kreditov in drugih odtegljajev, stumulacije, bolniški listi, regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, refundacijski zahtevki, podatki o napovedi dohodnine, M4/M8 obrazci.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Ministrstvo za finance, Davčna uprava, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, bančne organizacije, sodišče, Center za socialno delo, AJPES, Statistični urad in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se hrani v registrih v zaklenjeni omari upravljalca. Prostori v katerih se nahajajo ti podatki so nadzorovani. tehnično, Podatki so dostopni tudi na računalniku le pooblaščenim osebam za obračun plača.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki uveljavljajo pravice iz ZPIZ, ZZRZI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, spol, kraj rojstva, državljanstvo, narodsnost, stan, davčna številka, poklic, izobrazba, delovno mesto, datum vstopa - zaposlitve, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, ZPIZ, Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so vodeni na računalniku, osebni podatki se vodijo v mapah, ki so hranjene v zaklenjenih omarah. Prostori v katerih se hranijo ti podatki so tehnično nadzorovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.čl. o varstu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, kraj rojstva, državljanstvo, matična številka, kraj, občina in država stalnega ali začasnega prebivališča, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, zavarovalna doba, delovno mesto, osnovna plača zaposlenega, delovno razmerje (oblika za določen ali za nedoločen čas), datum skelnitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, izračun delovne dobe, prijave odjave v obvezno zdravstveno zavarovanje članov zaposlenega,dodatno zdravstveno zavarovanje zaposlenega.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdarvstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenega in njegovih družinskih članov ter delovne knjige zaposlenega se hranijo v kadrovski službi upravljalca- v personalnih mapah v zaklenjenih ognjevarnih omaraha in v bazi podatkov vodenih na računalniku. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci v kadrovski službi upravljalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam