Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FARMADENT TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: Minarikova ulica 6, 2000 Maribor
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1461940000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime EMŠO davčna številka priimek ob rojstvu (dekliški priimek) datum rojstva kraj, država rojstva spol delavca državljanstvo naslov stalnega bivališča naslov začasnega bivališča vrsta delovnega razmerja naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi lokacija opravljanja dela datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi datum nastopa dela vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi podatki o pripravništvu razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas poklic, ki ga opravlja delavec strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi konkurenčna klavzula datum prenehanja delovnega razmerja vzrok in način prenehanja delovnega razmerja ali je delavec invalid (vrsta, skupina, kategorija invalidnosti, podlaga zavarovanja, sektor, št. odločbe ZPIZ, datum odločbe ZPIZ, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice, delovno mesto pred nastankom invalidnosti, delovno mesto po nastanku invalidnosti, čas nastanka invalidnosti, obseg opravljanja dela in omejitve ) ali je delavec delno upokojen ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu (ime ali firma ter matična številka in naslov drugega delodajalca) podatki o delovnem dovoljenju tujca (vrsta dovoljenja, datum izdaje, datum izteka, številka dovoljenja, organ, ki ga je izdal) podatki in dokazila o izobrazbi število ur tedenskega rednega delovnega časa razporeditev delovnega časa način izrabe letnega dopusta plačilni razred, količnik plače in dodatki znesek osnovne bruto plače ter morebitna druga plačila druge sestavine plače, plačilno obdobje, plačilni dan in način izplačevanja plače število dni letnega dopusta dolžina odpovednega roka prijave spremembe, odjave delavcev iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja prevoz na delo življenjepis (v primeru osebne privolitve) sklenitev življenjskega zavarovanja sklenitev nezgodnega zavarovanja sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Merkur zavarovalnica d.d. - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjenih omarah pri upravljavcu in pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v pisarni splošno kadrovske službe in sicer v osebnih mapah in v rednikih v zaklenjenih omarah in na računalnikih ter v omari v pisarni računovodstva in so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek enotna matična številka občana stroškovno mesto osnovna plača dodatki k osnovni plači bruto urna postavka številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) delovna uspešnost boleznine elementi za uveljavljanje davčne olajšave davčna olajšava davki in prispevki v zvezi z izplačanimi plačami regres za letni dopust podatki o prenehanju delovnega razmerja davčna številka članstvo v sindikatu, članarina plačila za dodatno pokojninsko zavarovanje plačila za nezgodno zavarovanje dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev delovna doba datum zaposlitve vrsta pogodbe o zaposlitvi vrsta zaposlitve št. ZPIZ bonitete povračila stroškov v zvezi z delom nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca jubilejna nagrada odpravnina ostali stroški dela stroški izobraževanja delavcev stroški službenega potovanja ali je delavec invalid kategorija invalidnosti porodniški oz. bolniški stalež očetovski dopust odtegljaji iz naslova administrativnih prepovedi in izvršb
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Davčna uprava Republike Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v zaklenjenih omarah in na računalnikih v splošni kadrovski službi upravljavca in računovodstvu ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime podatki o številu ur skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa opravljene ure v času nadurnega dela podatki o dežurstvu neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače izraba letnega dopusta podatki o izrabi z zakonom določenih dela prostih dni
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v računalniškem sistemu in pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v zaklenjenih omarah, v prostorih računovodstva in splošno kadrovske službe ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime EMŠO datum rojstva spol številka zdravstvenega zavarovanja čas, datum, vzrok in mehanizem nastanka poškodbe podatki o zavezancu za prijavo (delodajalcu) diagnoza število zaposlenih v podjetju poklic, ki ga vrši v rednem delovnem času naslov stalnega bivališča zakonski stan stopnja izobrazbe trajanje zaposlitve do časa poškodbe št. ur dela do ure poškodbe podatki o zdravniku, ki je pregledal oškodovanca trajanje delovne nesposobnosti
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno varstvo - ZZZS - Zavarovalnice - Inšpektorat RS za delo - Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v zaklenjeni omari v pisarni splošno kadrovske službe upravljavca ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca o družinskih članih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: družinski člani, ki so zdravstveno zavarovani po zaposlenem ali jih zaposleni uveljavlja kot olajšavo pri odmeri dohodnine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zagotavljanje pravic iz zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ali uveljavljanja olajšave pri odmeri dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, delovno mesto in EMŠO delavca ime in priimek, EMŠO, datum rojstva in sorodstveno razmerje družinskega člana prijave, spremembe, odjave družinskih članov iz zdravstvenega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v zaklenjeni omari v splošni kadrovski službi in v računovodstvu ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki prejemajo štipendijo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodb o štipendiranju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime prebivališče EMŠO davčna številka datum rojstva letnik in program šolanja fakulteta in študijska smer čas štipendiranja številka osebnega transakcijskega računa višina štipendije opravljeni izpiti ocene in povprečna ocena izpitov datum prvega vpisa v letnik višina in datum vračila štipendije ter zamudne obresti življenjepis (v primeru osebne privolitve) državljanstvo drugi podatki, ki ji je štipendist navedel v svoji vlogi
 • Uporabniki zbirke: - Zavod RS za zaposlovanje - pooblaščeni delavci upravljavca - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v zaklenjeni omari in na računalniku, v pisarni splošno kadrovske službe in v računovodstvu ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, ki se izobražujejo, izpopolnjujejo ali usposabljajo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz naslova izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime Datum, kraj rojstva naslov stalnega prebivališča občina stalnega prebivališča poklic šolska izobrazba delovno mesto letnik študija kraj študija ime šole davčna številka vsebina, program, vrsta, kraj, organizator usposabljanja smer študija predavatelji seznam izpitov izpitni roki šolnina (višina, plačnik, način plačila) ocene izpitov drugi podatki, ki jih posameznik navede v svoji vlogi začetek, zaključek šolanja, usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v osebnih mapah in v rednikih, v zaklenjenih omarah in na računalniku, v pisarni splošno kadrovske službe in računovodstva ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. evidenca o osebah, ki delajo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije (študenti, dijaki)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki delajo pri upravljalcu na podlagi napotnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti v zvezi z opravljanjem dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime prebivališče EMŠO davčna številka datum rojstva šola letnik, program, smer šolanja številka osebnega transakcijskega računa št. osebnega dokumenta kraj in čas opravljanja dela mentor število ur opravljanja dela št. indeksa višina plačila drugi podatki, ki jih kandidat navede v svoji vlogi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - organizacija, pooblaščena za upravljanje dejavnosti posredovanja dela dijakom in študentom - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v zaklenjeni omari in na računalniku v pisarni splošno kadrovske službe in v računovodstvu ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. evidenca o izvajanju strokovne oz. delovne prakse

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki opravljajo delovno ali strokovno prakso
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti v zvezi z opravljanjem strokovne ali delovne prakse.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime prebivališče EMŠO davčna številka datum rojstva šola letnik, program, smer šolanja številka osebnega transakcijskega računa št. osebnega dokumenta kraj in čas opravljanja dela mentor število ur opravljanja dela št. indeksa višina plačila drugi podatki, ki jih kandidat navede v svoji vlogi življenjepis (v primeru osebne privolitve)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v zaklenjeni omari in na računalniku, v pisarni splošno kadrovske službe ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poslovni partnerji, s katerimi je upravljavec sklenil pogodbe ali je v fazi sklepanja pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij s poslovnimi partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime naslov stalnega prebivališča (sedeža) naslov začasnega prebivališča davčna številka matična številka št. transakcijskega računa pogodbena določila
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so vsebovani v sklenjenih pogodbah in se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni direktorja, službe za nabavo in službe za prodajo ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. evidenca poslovnih kontaktov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavljanje kontaktov s poslovnimi partnerji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime naslov stalnega ali začasnega prebivališča telefonska številka številka telefaksa naslov elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v službi za nabavo, službi za prodajo in v pisarni direktorja, v zaklenjenih predalnikih ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o kandidatih za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se prijavijo oziroma zaprosijo za sklenitev delovnega razmerja oziroma opravljanje dela pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen izbire kandidata za sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma za opravljanje dela pri upravljavcu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek rojstni podatki naslov državljanstvo poklic šolska izobrazba strokovna izobrazba strokovna usposobljenost in druga funkcionalna znanja podatki o zaposlitvah delovni dobi telefonska številka naslov elektronske pošte življenjepis drugi podatki, ki jih posameznik navede v svoji vlogi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v zaklenjeni omari v pisarni splošno kadrovske službe ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek enotna matična številka občana (EMŠO) davčna številka naslov izobrazba poklic, vrsta oziroma vzrok zdravniškega pregleda delovno mesto delavca pomembni podatki iz ocene tveganja (opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca), vključno z napotnicami oziroma zdravniškimi spričevali o oceni delovne zmožnosti delavcev (izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto oziroma morebitne omejitve ali pa njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede datum začetka zaposlitve datum pregleda
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca – strokovni delavec v zvezi zagotavljanjem varnosti pri delu - pooblaščeni zdravnik upravljavca - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v osebnih mapah v zaklenjeni kovinski omari ter na računalniku, v splošno kadrovski službi ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime datum rojstva naziv in šifra delovnega mesta vrsta, izvajalec način datum in periodičnost usposabljanja številka potrdila datum naslednjega usposabljanja zdravniški pregled stalno ali začasno prebivališče poklic izobrazba
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - inšpektorji za varno delo in varstvo pred požarom - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v zaklenjeni omari in v računalniku v pisarni splošno kadrovske službe ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o sklenjenih kreditnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, ki so najeli kredit pri bankah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje upravno izplačilnih prepovedi pri izplačevanju plače.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek datum rojstva ali EMŠO naslov stalnega prebivališča naslov začasnega prebivališča znesek in namen kredita znesek in število kreditnih anuitet firma, sedež in transakcijski račun upnika
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v omari, v pisarni računovodstva ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. evidenca podatkov o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij s poslovnimi partnerji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, firma Naslov oz. sedež davčna številka znesek računa blago ali storitev datum
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo pri pogodbenem obdelovalcu Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor, v računovodstvu, v zaklenjenih lesenih omarah in na računalnikih ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in obiskovalci prostorov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika datum ura
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - sodišča - policija - na podlagi izrecne zahteve tudi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo ter drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se hranijo na disku računalnika v pisarni vodje skladišča odd. farmacevtike ter so zavarovani na način, kot je določen v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam