Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Gfk Slovenija d.o.o.
Sedež ali naslov: Verovškova ulica 55 a
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1196154000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. GfK Orange baza naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bralci naših novic. Vsak posameznik sam opravi prijavo na naročanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ne obdelujemo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v GfK Slovenija d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2017 izdala družba GfK Slovenija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZUNANJI SODELAVCI/ANKETARJI/ŠTUDENTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki v družbi GfK Slovenija d.o.o. opravljajo delo na podlagi pogodbe o sodelovanju,napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi pogodbe o sodelovanju/napotnice, bodoče kadrovske potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas opravljanja dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije oz. deset let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/06)).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv oziroma ime agencije/podjetja (d.o.o., s.p.) z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, identifikacijska šifra.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v GfK Slovenija ter pooblaščeni zunanji sodelavci, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2017 izdala družba GfK Slovenija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. GfK Zaposleni

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v družbi GfK d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno Prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, vrsta zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o plači,transakcijski račun, razna potrdila (zdravniška, varstvo pri delu, administrativne prepovedi, odločbe,...).
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni zaposleni GfK Slovenija d.o.o., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2017 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. GfK Naročniki

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki ter potencialni naročniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe prodaje tržnih raziskav.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kontaktne osebe, tel. številka, e-naslov, delovno mesto, finančna odgovornost v podjetju.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v GfK Skupini.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje doloceni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2017 izdala družba GfK Slovenija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o osebnih dohodkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v GfK Slovenija
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za interne potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Znesek osebnega dohodka, nadomestila plač (prehrana, prevoz, boleznine), regres, odpravnine, administrativne prepovedi, ure prisotnosti, vzrdževani družinski člani.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v GfK Skupini.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2017 izdala družba GfK Slovenija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): E-davki, SPIZ, ZZZS, FURS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Spletni panel AskGfK

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v internetnih anketah, ki se za sodelovanja v internetnih raziskavah prijavijo preko spletnega portala AskGfK
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelovanje v tržnih raziskavah
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, Tel. Številka, e-naslov
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v družbi GfK Slovenija d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje doloceni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2017 izdala družba GfK Slovenija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami..
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca zdravnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Baza kontaktov za potrebe tržnih raziskav
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, naslov ustanove kjer dela, ime ustanove, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v GfK Slovenija d.o.o., ter pooblaščeni zunanji sodelavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2017 izdala družba GfK Slovenija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca anketirancev

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Anketiranci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe tržnih raziskav.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zaključka raziskave
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov in tel. številka, sociodemografski podatki (npr. spol, starost, zakonski stan, velikost gospodinjstva, zaposlitev, izobrazba ipd.), vedenjske navade, interesi posameznikov, stališča, nakupne navade, uporaba izdelkov (npr. pogostost, način), mnenja in stališča o različnih izdelkih in storitvah, mnenja in stališča o družbenih pojavih, posedovanje dobrin, vrednote, življenjski stil, osebnostne lastnosti, navade, pogostost ravnanj, pretekla ravnanja, življenjski nazori, bolezenska stanja, video in avdio podatki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v GfK Slovenija d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2017 izdala družba GfK Slovenija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o nagradah

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki nagrad za sodelovanje v raziskavah, ki jih izvaja GfK Slovenija d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obračunavanja dohodka nagrad.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, datum prejema nagrade, številka osebnega računa, banka, znesek nagrade.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v GfK Slovenija d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.3.2017 izdala družba GfK Slovenija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): FURS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam