Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PZ MEGA M PROIZVODNJA ZVARJENCEV D.O.O.
Sedež ali naslov: OB ŽELEZNICI 005
Poštna številka: 2342
Kraj: RUŠE
Matična številka: 1683250000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajao iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba oz. strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče, uporaba zaščitnih sredstev
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci MO RUŠE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v kadrovski službi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime,EMŠO,davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče, kraj dela, poklic, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, (v urah na teden), zaposlitev za določen in nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, podatki iz delovne knjižice, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovskega delavca.Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o kupcih in dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji (pravne osebe)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidence v računovodstvu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv pravne osebe, naslov, poštna številka, kraj, občina, država, številka transakcijskega oz. deviznega računa, davčna številka, davčni zavezanec, status, vrsta kupca ali dobavitelja, tel. št.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci PZ MEGA M
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v računovodstvu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, številka transakcijskega računa, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), podatki o delovnem času: možno število ur, skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, prazniki, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah a) izplačne plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) neto plača: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo c) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila č) nadomestila neto plače v breme drugih d) prejemki delavca: za odpravnino, jubilejne nagrade, regres
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci PZ MEGA M
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v računovodstvu, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o vzdrževanih druž. članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, občina in država rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, podatki o vzdrževanih druž.članih (ime in priimek osebe, EMŠO, rojstni datum in kraj rojstva, stalno oz. začasno prebivališče osebe, potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vzdrževane druž.člane)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci PZ MEGA M
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v računovodstvu, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o upokojencih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci PZ MEGA M
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v kadrovski službi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam