Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZIP CENTER PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE, USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O.
Sedež ali naslov: KOROŠKA CESTA 14
Poštna številka: 2390
Kraj: RAVNA NA KOROŠKEM
Matična številka: 5925142000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zaposleni

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja - za nadzor vstopov in izstopov v poslovne prostore podjetja - za statistično uporabo - za druge namene določene v zakonih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu ( ime in priimek, datum rojstva, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, fotografija, telefonska številka); - podatki o delovnem dovoljenju delavca - tujca ( vrsta delovnega dovoljenja,datum izdaje, datum izteka, številka, - podatki o zdravstveni zmožnosti za delo (opravljeni zdravniški pregledi – datum in vrsta pregleda ) - podatki o zaposlitvi (datum vstopa v družbo, podatek o zavarovalni, pokojninski ter posebnih dobah); - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih, preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti); - podatki iz vsebine pogodbe o zaposlitvi – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta pogodbe (določen, nedoločen čas), razlog sklenitve, delovno mesto, trajanje poskusnega dela za novozaposlene, plača, delovni čas, kraj opravljanja dela, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum, vzrok prenehanja); - podatki o letnem dopustu za tekoče in pretekla leta (skupni, izkoriščeni); - drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center , d.o.o. - Biro za varstvo pri delu - Eurest - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: dostop do računalniške aplikacije Kadrovska evidenca je varovan s sistemom identifikacije uporabnika - personalne mape so shranjene v posebnih varovanih in zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci v družbi, ki se usposabljajo in izobražujejo ob delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Vodenje usposobljenosti zaposlenih - Planiranje izobraževanja - Plačevanje stroškov izobraževanja - Pregled obveznosti delavca iz naslova izobraževanja - za statistično uporabo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (matična številka, ime in priimek, naslov stalnega prebivališča); - podatki o strokovnih usposabljanjih in izobraževanjih (program izobraževanja, naziv usposabljanja, trajanje izobraževanja, opravljeni preizkus znanja, uspeh, dokazilo o zaključenem izobraževanju); - podatki o izvajalcu izobraževanja (naziv, naslov, davčna številka, poslovni račun), - podatki iz vsebine pogodbe o izobraževanju (družba, obveznosti iz pogodbe);
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o. - izobraževalne organizacije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - dostop do računalniške kadrovska evidenca je varovan s sistemom identifikacije uporabnika - personalne mape z dokazili o zaključenih usposabljanjih in izobraževanjih so shranjene v posebnih varovanih in zaklenjenih omarah;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Družinski člani zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - 46. člen Zakona o delovnih razmerjih - Zakon o varstvu osebnih podatkov - Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, - Zakon o dohodnini - Kolektivna pogodba delodajalca - Zakon o starševskem varstvu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za odmero dopusta delavca - za obračun dohodnine - za odmero starševskega dopusta in nego - zdravstveno zavarovanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o vzdrževanih družinskih članih, ki so zavarovani po delavcu oz. za potrebe odmere letnega dopusta in davčnih olajšav pri plači (ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, sorodstveno razmerje, bivališče, )
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o. - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - dostop do računalniške aplikacije Kadrovska evidenca je varovan s sistemom identifikacije uporabnika - personalne mape so shranjene v varovanih in zaklenjenih omarah v tajništvu družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Iskalci zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - osebe, ki se prijavljajo na razpise prostih delovnih mest - osebe, ki iščejo zaposlitev in oddajo prošnjo za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja - za kadrovsko selekcijo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, kraj, občina, državljanstvo, naslov, telefonska številka) - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti - podatki o dosedanjih zaposlitvah, - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vloge so v zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Invalidi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposlene osebe s priznanim statusom invalida
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja in zakona o delovnih razmerjih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, številka odločbe, pravice iz naslova invalidnosti, šolska izobrazba, datum nastanka invalidnosti, vzrok invalidnosti, skupna delovna doba, stopnja telesne okvare
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe ZIP center, d.o.o., - pooblaščeni zdravnik družbe ZIP center, d.o.o., - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari pisarne socialne delavke družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Plače zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izračun in izplačilo plač in drugih prejemkov, - za druge namene določene v zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, matična številka, EMŠO, davčna številka); - osebni podatki ( datum in kraj rojstva, bivališče, družinski člani, davčne olajšave, delovno mesto, izobrazba, strokovna usposobljenost, ocenitev in razporeditev, delovna doba, številka osebnega računa, delovni čas);. - mesečni obračun plače – ure in vrednosti (redno delo, dodatki, nadomestila v breme podjetja, nadomestila v breme drugih izplačevalcev, neplačane ure starševskega varstva, podaljšan delovni čas);. - višina drugih prejemkov iz delovnega razmerja in povračil stroškov v zvezi z delom; - zneski odtegljajev.
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o., - pravne in fizične osebe, za katere daje soglasje oz. vlogo delavec, - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - dostop do računalniške aplikacije Evidenca o plačah je varovan s sistemom identifikacijske šifre uporabnika; - prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih; - preko sistema evidentiranja delovnega časa imajo dostop do poslovnih prostorov družbe izven delovnega časa samo pooblaščene osebe; - dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva, ki delajo na področju obračuna plač;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Delovni čas zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za obračun plače - za pregled prisotnosti na delu - za statistično uporabo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki o delavcih (ime in priimek, matična številka, urnik dela); - vrsta delovnega časa, obvezni delovni čas, predčasni odhod z dela v obveznem delovnem času, trajanje dela - podatki o letnem dopustu (skupni, izkoriščeni);
 • Uporabniki zbirke: - ZIP center d.o.o. (vodje organizacijskih enot, tajništvo družbe, računovodstvo)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - shranjene v zaklenjenih omarah v tajništvu družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - usposobljenost zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu - vodenje evidence o opravljenem preizkusu iz varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, datum rojstva) delovno mesto, vrsta usposabljanja, datum zadnjega usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o. - BVD RAVNE d.o.o. - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - varovano območje ZGO, ki ga varuje varnostna služba G-7 - dostop možen samo pooblaščenim zaposlenim delavcem BVD RAVNE d.o.o. - dostop do računalniške aplikacije Evidence usposobljenosti za varno opravljanje dela v podjetju BVD RAVNE d.o.o. je varovan s sistemom identifikacije uporabnika; - podatki so shranjeni v posebnih varovanih in zaklenjenih omarah v podjetju BVD RAVNE d.o.o. in v družbi ZIP center, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Poškodbe pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci v družbi, ki so se na delu poškodovali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - prijava poškodbe pri delu na IVZ, IRSD in Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije - za statistično uporabo - analiza vzrokov poškodb pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zakonski stan, fotografija); - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti (zdravstvene omejitve za delo, kategorija invalidnosti, začetek, opravljeni zdravniški pregledi – datum in vrsta pregleda); - podatki o zaposlitvi (datum vstopa v družbo, podatek o zavarovalni, pokojninski, podatki o delovnem mestu); - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o funkcionalnem in specialnem znanju); - podatki iz vsebine pogodbe o zaposlitvi (družba, vrsta pogodbe- določen/nedoločen čas, trajanje poskusnega dela za novo zaposlene); - podatki o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju (začetek)
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o. - BVD RAVNE d.o.o. - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - varovano območje ZGO, ki ga varuje varnostna služba G-7 - dostop možen samo pooblaščenim zaposlenim delavcem BVD RAVNE d.o.o. - dostop do računalniške aplikacije Evidence poškodb v podjetju BVD RAVNE d.o.o. je varovan s sistemom identifikacije uporabnika; - obrazci ER8 in prijave nezgod na IRSD na so shranjeni v posebnih varovanih in zaklenjenih omarah v podjetju BVD RAVNE d.o.o
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zdravstveni pregledi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Zdravstveno stanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, spol, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, štev. zdravstvenega zavarovanja,…..); - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti (zdravstvene omejitve za delo, kategorija invalidnosti, začetek, opravljeni zdravniški pregledi – datum in vrsta pregleda); - podatki o zaposlitvi (datum vstopa v družbo, zahteve delovnega mesta); - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o funkcionalnem in specialnem znanju); - podatki iz vsebine pogodbe o zaposlitvi (vrsta pogodbe- določen/nedoločen čas, trajanje poskusnega dela za novozaposlene)
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o. - zdravstveni dom – medicina dela - BVD RAVNE d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - varovano območje ZGO, ki ga varuje varnostna služba G-7 - dostop možen samo pooblaščenim zaposlenim delavcem BVD RAVNE d.o.o. - dostop do računalniške aplikacije Evidence zdr. pregledov v podjetju BVD RAVNE d.o.o. je varovan s sistemom identifikacije uporabnika; - zdravniška spričevala so shranjena v posebnih varovanih in zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Katalog evidenc o osebah na zaposlitveni rehabilitaciji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Brezposelne osebe s pravico do zaposlitvene rehabilitacije - Delavci v postopku ugotavljanja delovnih rezultatov - Osebe v invalidskem postopku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, poklic, smer in stopnja strokovne izobrazbe, evidenčna številka, socialni status, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: - strokovni delavci Centra za rehabilitacijo invalidov (tim), - delodajalci, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Zavod RS za zaposlovanje - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v pisarni centra za rehabilitacijo invalidov, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Katalog evidence dijakov in študentov na obvezni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - dijaki in študenti na praktičnem izobraževanju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za programiranje in izvajanje obvezne prakse - za izplačilo nagrade
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, številka TRR, banka TRR); - podatki o zdravstvenem stanju: predhodni zdravstveni pregled, - podatki iz vsebine pogodbe o praktičnem izobraževanju (datum sklenitve pogodbe, program izobraževanja, šola, letnik, datum začetka praktičnega izobraževanja, datum zaključka praktičnega izobraževanja);
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o. - šola, na kateri se praktikant izobražuje - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Biro za varnost in zdravje pri delu Ravne, d.o.o. - Banke po osebnih računih dijakov in študentov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - dostop do računalniške aplikacije Kadrovska evidenca je varovan s sistemom identifikacije uporabnika - podatki v posebnih varovanih in zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Delo prek študentskih servisov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - študenti, dijaki na počitniškem delu in delu preko študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za spremljanje in obračun dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, kraj, občina državljanstvo, naslov stalnega prebivališča,telefonska številka); - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti (zdravstvene omejitve za delo oz. zmožnost za delo, opravljeni zdravniški pregled – datum); - podatki o trajanju razmerja (datum začetka dela); - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti, usposobitev za varno delo);
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o. - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - dostop do računalniške aplikacije Kadrovska evidenca je varovan s sistemom identifikacije uporabnika - napotnice in obračunski listi so shranjene v zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Izvajalci avtorskega dela in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zunanji sodelavci, izvajalci storitev, s katerimi prihajamo v pogodbeno razmerje in kontaktne osebe po pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - dogovor o naročanju in izvajanju dela, storitev, dobave in prodaji izdelkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča, poklic, delo, ki ga opravlja); - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (podatki o strokovni usposobljenosti); - podatki iz vsebine pogodbe: plačilo za opravljeno storitev
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o. - zavod za zaposlovanje, - davčni urad - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - dostop do računalniške aplikacije evidence o pogodbah je varovan s sistemom identifikacije uporabnika - pogodbe so shranjene v posebni varovanih in zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Kupci, dobavitelji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - kupci in dobavitelji ZIP centra, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za vzpostavljanje stikov s kupcem in dobaviteljem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek predstavnika kupca oz. dobavitelja, izobrazba oz. naziv, zaposlitev) - drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o. - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - dostop do računalniške aplikacije je varovan s sistemom identifikacije uporabnika - pogodbe so shranjene v posebnih varovanih in zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Osebni avtomobili

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obračun parkirnine - vstop v ZGO - za posredovanje podatkov upravnim enotam (policija,…).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, matična številka), - registrska številka vozila.
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o., - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - dostop za vodenje evidence podatkov imajo za to pooblaščene osebe, - pogodbe in podatki o delovnih sredstvih ter ostala dokumentacija z osebnimi podatki je shranjena v zaklenjenih omarah pri pooblaščene osebe družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Službeni telefoni

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za vodenje evidence uporabnikov delovnih sredstev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, matična številka), - telefonska številka, mobitel, fax ali druga oznaka delovnega sredstva.
 • Uporabniki zbirke: - družba ZIP center, d.o.o., - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - dostop za vodenje evidence podatkov imajo za to pooblaščene osebe, - pogodbe in podatki o delovnih sredstvih ter ostala dokumentacija z osebnimi podatki je shranjena v zaklenjenih omarah družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam