Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ECONO PROJEKTIRANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: KOROŠKA 58
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 2185253000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, ulica,kraj, pošta,občina ,država rojstva, državljanstvo,stalno in začasno prebivališče,zakonski stan,pridobitev šolske izobrazbe, poklic,datum pridobitve poklica, šolski naziv, datum podelitve, datum veljavnosti, znanje tujih jezikov, znanja, izobraževanja,smer poklica,šolska izobrazba, stopnja šolske izobrazbe,strokovna izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe,stopnja strokovne usposobljenosti,status delovnega mesta,vrsta dela,vpliv na poslovanje,delovno mesto s posebnimi pooblastili, metoda dela,periodičen zdravstveni pregled,periodično preverjanje znanja,zahtevane delovne izkušnje,strokovna usposobljenost, delovna knjižica,osebna izkaznica,potni list,zdravstvena izkaznica,banka,številka tekočega računa,način nakazila,delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas),status delavca,službeni telefon,GSM, občina firme,izplačilno mesto,organ.enota,datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, ,št pogodbe, razlog za delovno razmerje,odpovedni rok,način prekinitve delov.razmerja, strškovno mesto, dejavnost delodajalca (šifra), tarifni razred,izhod.pl.razred,končni pl.razred,oddaljenost od kraja zaposlitve,način prihoda na delo,odločba o dopustu,izračun dopusta,letni,celotni,izkoriščen,trenutni dopust,izračun delovnedobe,delovna doba-predhodne zaposlitve,kupljena del.doba,dejanska,pokojninska delovna doba,prostovoljno dodatno zav.,nezgodno pokojninsko zavarovanje,invalidnost,soc.status,podatki o vzdrževanih družinskih članih zaposlenih delavcev (EMŠO,datum rojstva,spol,kraj rojstva,država rojstva,državljanstvo, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, starost ,razmerje do zaposlenega)
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci , Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija ter računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci , podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH IN IZPLAČILIH DRUGIH PREJEMKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in bivši zaposleni ter druge fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač ter izplačil drugih prejemkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a.) osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) b.) podatki o delovnem času: • možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) • skupaj dejansko opravljene ure • skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme družbe, • neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih (sodišča, vojske, drugih), • skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje; • neopravljene ure brez nadomestila plače • ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa c.) podatki o plačah: • izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo • plače iz dobička • neto in bruto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo • nadomestilo neto in bruto plače v breme družbe: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila • nadomestila neto in bruto plače v breme drugih • neto in bruto plače iz dobička • prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, povračilo stroškov, drugo d.) podatki o izplačilih drugih prejemkov fizičnim osebam
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja dokum. ter rač.oprema, se izven del.časa zaklepajo.Prostori so varovani s protipožarnim alarmom, kodiran je dostop v bazo podatkov vodenih v rač.Podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vnos izstavljenih oz.prejetih računov ter obveščanju posl.partnerja v zvezi z nakupom oz.prodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Št.partnerja, Ime, naziv, naslov, pošta, država, območje, jezik, telefon, fax, GSM, e-mail, TRR, mat.št., davčna, identifikacijska številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.I RS,št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija in računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori so varovani s protipožarnim alarmom, kodiran je dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.Podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun ur za plače.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, evid.št., enota, oddelek, pododdelek, naslov, kraj, država, fax., telefon, e-pošta, rojstni datum, datum in čas: prihoda, odhoda, službeni izhod, prihod, bolniški izhod, malica, privatni izhod, prihod, redni dopust, izredni dopust, plačana odsotnost, neplačan dopust, nadure, bol.odsotnost, porodniška odsotnost, koriščenje nadur, včerajšnje nadure, saldo nadur, preostali dnevi dopusta, plan.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.I RS,št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja dokumentacija ter rač.oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori so varovani s protipožarnim alarmom, kodiran je dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam