Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.
Sedež ali naslov: Ljubljana, Stolpniška 10
Poštna številka: 1112
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5076790000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. INTERNI SEZNAM KATALOGOV ZBIRK OSEBNIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EVIDENCA ZAPOSLENEGA DELAVCA Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, davčna števillka, kraj in država rojstva, državljanstvo, narodnost, naslov stalnega in začasnega prebivališča z občino in KS, izobrazba, zakonski stan, invalidnost, status upokojenca, telefonska številka, številka in banka transakcijskega računa, registrska številka osebne izkaznice oz. potne listine, zdravstvenega kartončka, delovne knjižice, morebitno dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, naziv drugega delodajalca, njegova matična številka in naslov. Podatki o družinskih članih: priimek in ime družinskih članov, njihova EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, čas zavarovanja, datum veljavnosti dovoljenja za bivanje, program in smer študija. Podatki o delovnem dovoljenju: vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje in izteka, številka in organ, ki je delovno dovoljenje izdal. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve, datum nastopa dela, vrsta pogodbe, razlog za sklenitev za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, število ur tedenskega dela, razporeditev delovnega časa, kraj dela, podatki o bruto plači in dodatkih, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z dostopnimi gesli zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, dokumenti shranjeni v osebni mapi v zaklenjeni pisarni kadrovskega delavca družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: priimek in ime delavca, datum in kraj rojstva, EMŠO, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in naslov drugega delodajalca, številka transakcijskega računa na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim oz. za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, za ostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, bruto za ostala izplačila in ostala nadomestila plač, izredno izplačilo, bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila. Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavca, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, odpravnina, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca - plačani prispevki za pokojninsko in invalidstko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje in za poškodbe pri delu; prispevki v breme zavarovanca - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Interni pravilni o zavarovanju osebnih podatkov. Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v pisarni vodja obračuna plač, z dostopnimi gesli zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: priimek in ime, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij, delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, z dostopnimi gesli zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu, na poti na delo ali iz dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovanem delavcu: Ime in priimek, spol, zakonski stan, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, šolska izobrazba, vrsta zaposlitve, število ur zaposlitve, poklic, ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, koliko časa je opravljal to delo na katerem je bil poškodovan, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev. Podatki o poškodbi pri delu: datum prijave, datum, ura in kraj nezgode, vrsta, oblika in način poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje in delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, število poškodovanih (ali / in umrlih) na kraju dogodka, vzrok nezgode, materialni povzročitelj, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov. Hranjeno v mapi z dostopnimi gesli zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O OPRAVLJANJU USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: priimek in ime, datum in kraj rojstva, delovno mesto. Kontrolni list pravilnih odgovorov preizkusa znanja o varnosti pri delu in požarni varnosti. Evidenčni list o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom: priimek in ime, datum usposabljanja, (ne) opravljen teoretični in praktični del, številka potrdila, podpis izpolnjevalca. Zapisnik o teoretični in praktični usposobljenosti za varno delo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Hranjeno v omari v pisarni varnostnega inženirja, z dostopnimi gesli zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zdravja zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kartotečno hranjenje vseh napotnic oz. zdravniških spričeval o oceni delovne zmožnosti delavcev: Priimek in ime, kraj rojstva, EMŠO, kraj, ulica, številka in naziv pošte stalnega prebivališča, stopnja strokovne izobrazbe, poklic delavca, vzrok napotitve na pregled, delovno mesto z izpostavljenostjo tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, ocena izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, hranjeno v omari v pisarni varnostnega inženirja, z dostopnimi gesli zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA IZVAJALCEV NA PODLAGI AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci storitev avtorskih in podjemnih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic izvajalcev in naročnikov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o izvajalcih: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, številka in banka transakcijskega računa. Podatki o prejemkih po avtorskih in podjemnih pogodbah: bruto prejemki, neto prejemki, davki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, hranjeno v pisarni vodje kadrovske službe, z dostopnimi gesli zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti štipendistov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatkih o štipendistih: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, številka in banka transakcijskega računa, program in smer študija, letnik študija in predviden zaključek študija. Podatki o štipendijah: višina štipendije in morebitna povrnitev prevoznih stroškov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, hranjeno v registratorju v zaklenjeni omari v pisarni delavca kadrovske službe, z dostopnimi gesli zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV NA DELOVNI PRASKI IN OPRAVLJANJU ŠTUDENTSKEGA DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti na delovni praksi in študentskem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic dijakov in študentov na delovni praksi in študentskem delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijakih in študentih: priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, številka osebnega dokumenta, vpisna številka študenta, številka in banka transakcijskega računa na katerega se izplačujejo nagrade, program in smer študija, letnik, dolžina trajanja obvezne prakse oz. študentskega dela, telefonska številka, e-mail. Podatki o prejemkih: višina plačila na podlagi opravljenega dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zakljenjeni omari v pisarni kadrovske službe, z dostopnimi gesli zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam