Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ljubljanska cesta 38
Naziv ali firma: HYDROVOD D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1330
Kraj: Kočevje
Matična številka: 5073251000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 48. člen Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Trenutni in nekdanji zaposleni v družbi Hydrovod d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki v zbirki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek delavca, - spol, - rojstni datum, - EMŠO, - davčna številka, - kraj, občina in država rojstva, - državljanstvo, - stalno in začasno prebivališče, - šolska in strokovna izobrazba, - pridobljena znanja (vrsta, datum potrdila), - opravljeni izpiti (vrsta, datum opravljanja, veljavnost), - datum začetka dela za delodajalca, - naziv delovnega mesta z opisom del ter šifra poklica, - datum pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, - oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), - razlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - kraj dela, - delovni čas (h/dan, h/teden), - razporeditev delovnega časa, - tarifni razred, - plačilni razred, - organizacijska enota, - delovna doba pred zaposlitvijo v družbi, - delovna doba v družbi, - podatki o vozniškem dovoljenju - za uporabnike službenih vozil (kategorija vozil, morebitni odvzemi), - podatki o delovnem dovoljenju – za tujce (vrsta, številka, datum izdaje, veljavnost), - podatki o dovoljenju za bivanje – za tujce (vrsta, številka, datum izdaje, veljavnost), - podatki o invalidnosti - da / ne (za invalide: vrsta in kategorija invalidnosti, datum nastanka invalidnosti, številka in datum odločbe), - podatki o delni upokojitvi - da / ne, - podatki o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu – da / ne (podatek o drugem delodajalcu; naziv in sedež, matična številka), - podatki o vključitvi v PDPZ (datum pristopa, šifra in številka pristopne izjave, prvi obračun, zadnji obračun, znesek /prve/ premije delodajalca, znesek /prve/ premije delavca), - podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski /odškodninski odgovornosti, - podatki o drugem delodajalcu (ime, matična številka, sedež), - podatki o poskusnem delu, - podatki o št. dni letnega dopusta, - podatki o vzdrževanih družinskih članih - olajšave, - podatki o otrocih do 15. leta – pravica do dopusta, - oprostitve in povečana plačila prispevkov za socialna zavarovanja, - osnove za obračun nadomestil (tudi podatki o bruto plači in urni obveznosti pri prejšnjem delodajalcu), - podatki o kreditih in odtegljajih, - drugi podatki, potrebni za obračun prejemkov iz delovnega razmerja, - drugi podatki, potrebni za priznanje pravice do dopusta, - datum prenehanja delovnega razmerja, - razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS - ZPIZ - Finančna uprava RS - izvajalec prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, - drugi pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – ustrezno se varujejo podatki v papirni in elektronski obliki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podlage za imenovanje zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in 61. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni družbe Hydrovod d.o.o., ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za namen prijave dogodkov pristojnim inšpekcijskim službam, analiz v smislu zagotavljanja varnih delovnih pogojev, statističnih analiz, druge z zakonom določene namene ter uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek delavca, - spol, - enotna matična številka, - datum rojstva, - državljanstvo, - naslov bivališča, - zaposlitveni status in vrsta zaposlitve, - delovni čas (poln, skrajšan), - poklic, ki ga opravlja, - datum in ura nezgode, - delo, ki ga je delavec opravljal v času, ko se je poškodoval, - koliko ur je delavec delal pred nezgodo, - podatki o kraju poškodbe (opisno in naslov), - podatki o uporabi osebnih zaščitnih sredstev (da / ne), - vrsta poškodbe in narava poškodbe, - poškodovani del telesa, - opis nezgode (delovno okolje in proces, aktivnost v času nezgode oz. pojava, vzrok, povzročitelj, način poškodbe) - podatki o nudenju prve pomoči (da / ne) - bolniški stalež (da - izguba delovnih dni zaradi poškodbe / ne), - podatki o očividcu (ime, priimek, naslov in občina stalnega bivališča), - podatki o izvajalcu interne raziskave (ime in priimek), - datum prijave, - drugi podatki, potrebni za raziskavo nezgode
 • Uporabniki zbirke: - pristojne inšpekcijske službe - pristojni zdravstveni delavci - pogodbena služba varstva pri delu - drugi pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – ustrezno se varujejo podatki v papirni in elektronski obliki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podlage za imenovanje zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in 61. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Hydrovod d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za namen izvajanja pogodbe o zaposlitvi, zaradi varovanja zdravja, življenja in delovne zmožnosti delavca
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek delavca, - enotna matična številka, - naslov, - izobrazba, - poklic, ki ga opravlja po SKP s šifro poklica, - naziv delovnega mesta, - datum prve zaposlitve v družbi, - datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, - vrsta in rok, v katerem je potrebno opraviti periodični pregled, - datum pregleda, - vrsta pregleda, - datum naslednjega pregleda, - opis delovnega procesa (faze dela, delovna oprema, predmeti dela, osebna varovalna oprema), - opis nevarnosti na delovnem mestu (izvleček ocene tveganja), - posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora delavec izpolnjevati, - podatek o izvajalcu pregleda, - podatki o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev (da / ne, omejitve, potreben ponovni pregled in rok za izvedbo, drugi predlagani ukrepi)
 • Uporabniki zbirke: - pristojni delavci pogodbenega izvajalca medicine dela - drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov – napotnice z zdravniškimi spričevali ter elektronski podatki o izvajanju zdravniških pregledov – so zavarovani v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podlage za imenovanje zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in obiskovalci poslovnih prostorov družbe Hydrovod d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi varnosti ljudi in premoženja ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v objekt ter gibanja oseb pred vhodom v objekt
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni / v primeru incidenčnega postopka: do zaključka incidenčnega postopka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika, datum in čas posnetka
 • Uporabniki zbirke: - zakonsko pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podlage za imenovanje zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanjih za varno delo in preizkusih usposobljenosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in 61. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Hydrovod d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za namen izvajanja pogodbe o zaposlitvi in druge z zakonom določene namene
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek delavca, - datum in kraj rojstva, - delovno mesto, - strokovna izobrazba, - vrsta usposabljanja / preizkusa znanja, - datum usposabljanja in datum preizkusa znanja (teoretični / praktični preizkus), - kraj izvajanja usposabljanja, - podatki o izvajalcu usposabljanja in preizkusa znanja (organizacija, pooblaščena(e) oseba(e), - podatki o uspešnosti preizkusa (teoretični / praktični preizkus), - datum izdaje potrdila, - številka potrdila, - veljavnost potrdila
 • Uporabniki zbirke: - zunanji izvajalec usposabljanja - drugi pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – ustrezno se varujejo podatki v papirni in elektronski obliki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podlage za imenovanje zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): tretji odstavek devetega člena Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1, 48. člen Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za prosta delovna mesta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvedbe izbirnega postopka in uveljavljanje pravic neizbranega kandidata
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek kandidata, - rojstni datum, - državljanstvo, - podatki o prebivališču, - življenjepis kandidata z delovnimi izkušnjami, - kontaktna telefonska številka / elektronski naslov, - šolska in strokovna izobrazba, - pridobljena znanja, - kategorija vozniškega dovoljenja, - dokazila o izpolnjevanju pogojev, - rezultati testiranja, - napoten s strani Zavoda za zaposlovanje (da – rezultat napotitve / ne)
 • Uporabniki zbirke: v primeru vloženega pravnega sredstva – z zakonom pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – ustrezno se varujejo podatki v papirni in elektronski obliki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podlage za imenovanje zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca prosilcev za izdajo soglasij

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21.a člen in 50.b člen Zakona o lokalni samoupravi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so zaprosili za izdajo pogojev in soglasij za posege v prostor ter dovoljen za priključitev na javno vodovodno omrežje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe vodenja upravnih postopkov za posege v prostor in izvajana javne službe
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek investitorja / investitorjev, - podatki o vlagatelju – naziv in naslov (če to ni investitor), - naslov investitorja, - objekt – opis nameravanega posega, - lokacija nameravanega posega (občina, kraj, katastrska občina, št. parcele), - gradbeno dovoljenje (ne / da – številka in datum izdaje), - datum vložitve vloge in vrsta vloge, - odločitev po vrsti, št. in datumu (projektni pogoji, soglasje, pogodba za priključitev), - neto uporabna površina objekta, - podatki za obračun materialnih stroškov
 • Uporabniki zbirke: - lokalne skupnosti na območju delovanja Hydrovoda
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – ustrezno se varujejo podatki v papirni in elektronski obliki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podlage za imenovanje zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o usposabljanjih za varstvo pred požarom in preizkusih usposobljenosti ter seznanitvi s požarnim redom

 • Pravna podlaga (neobvezno): 33. člena Zakona o varstvu pred požarom in 5. člen Pravilnika o požarnem redu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Hydrovod d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za namen izvajanja pogodbe o zaposlitvi, druge z zakonom določene namene
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek delavca, - datum in kraj rojstva, - podatki o prebivališču, - delovno mesto, - strokovna izobrazba, - vrsta usposabljanja - programa / preizkusa znanja, - datum in trajanje usposabljanja in datum preizkusa znanja, - kraj izvajanja usposabljanja, - podatki o izvajalcu usposabljanja in preizkusa znanja (organizacija, pooblaščena(e) oseba(e), - podatki o uspešnosti preizkusa znanja, - datum izdaje potrdila, - številka potrdila, - veljavnost potrdila, - datum in podpis seznanitve delavca z določbami požarnega reda
 • Uporabniki zbirke: - zunanji izvajalec usposabljanja - drugi pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – ustrezno se varujejo podatki v papirni in elektronski obliki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podlage za imenovanje zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o matični datoteki uporabnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 s spremembami in dopolnitvami) in Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun opravljenih storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - številka odjemnega mesta, - priimek in ime / naziv uporabnika, - podatki o lokaciji odjemnega mesta, - podatki o plačniku (priimek in ime, šifra plačnika, naslov in kraj plačnika), - podatki o vrsti plačila in po potrebi številki transakcijskega računa (direktne obremenitve), - finančni podatki, - število družinskih članov, - podatki o odjemnem mestu (tip odjemnega mesta, podatki o vodomeru, odčitki vodomera, datum montaže, številka vodomera, dimenzija vodomera, povprečna poraba, število stanovanj v večstanovanjskih objektih, ključi delitve za večstanovanjske objekte)
 • Uporabniki zbirke: - lokalne skupnosti na območju delovanja Hydrovoda - izvajalci službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju delovanja Hydrovoda (komunalna podjetja) - pristojne inšpekcijske službe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – ustrezno se varujejo podatki v papirni in elektronski obliki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podlage za imenovanje zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 48. člen Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v družbi Hydrovod d.o.o. ter posamezniki, ki v družbi opravljajo prakso ali pogodbeno delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega oz. drugega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki iz evidence o zaposlenih delavcih, - številka transakcijskega računa zaposlenega za izplačilo, - za druge posameznike: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa za izplačilo, - podatki o olajšavah, - podatki o plačah in nadomestilih plač, - podatki o drugih stroških dela, - prispevki za socialno varnost delavca, - bruto nadomestila v breme drugih.
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS - ZPIZ - Finančna uprava RS - drugi pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – ustrezno se varujejo podatki v papirni in elektronski obliki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podlage za imenovanje zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 48. člen Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v družbi Hydrovod d.o.o. ter posamezniki, ki v družbi opravljajo prakso ali pogodbeno delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega oz. drugega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki v zbirki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - podatek o času prihoda na delo za posamezen dan, - podatek o času odhoda iz dela za posamezen dan, - podatek o izhodu, - vrsta odsotnosti za posamezne dni, - mesečni fond ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), - opravljene delovne ure z oznako vrste opravljenega delovnega časa (s polnim ali krajšim delovnim časom), - opravljene delovne ure v času nadurnega dela, - ure pripravljenosti, - ure na katere se obračunavajo razni dodatki v skladu s kolektivno pogodbo in internimi akti, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS - ZPIZ - Finančna uprava RS - drugi pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – ustrezno se varujejo podatki v papirni in elektronski obliki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podlage za imenovanje zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam