Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FINEX TRGOVINA, STORITVE, INŽENIRING, D.O.O.
Sedež ali naslov: SLANCE 004
Poštna številka: 3221
Kraj: CELJE
Matična številka: 5909643000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o zaposlencih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in tudi dijaki in študenti na počitniškem delu oziroma praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi ter pravic in obveznosti zaposlenih (smiselno dijakov in študentov na počitniškem delu oziroma praksi), ki izhajajo iz plače oz. nadomestila plače
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev posameznika za vpogled in izpis lastnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov prebivališča, številka osebnega računa, davčna številka, EMŠO, število možnih delovnih ur, število skupaj opravljenih delovnih ur, število ur letnega dopusta, število ur počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega oz. starševskega dopusta, število nadur, podatki o bruto osebnem dohodku delavca (osnovna plača), izplačanem bruto osebnem dohodku delavca (za redni delovni čas, nadure), izplačanem neto osebnem dohodku delavca, nadomestilu za čas začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, višini stimulacije, podatki o drugih prejemkih delavca (za solidarno pomoč, odpravnino, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo), podatki o povračilih stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz na delo, kilometrina, dnevnice in druga povračila), registrska številka osebnega avtomobila zaposlenega, podatki obveznostih iz kreditov in sklepov o izvršbi, podatki o drugih odtegljajih iz plače, podatki o premijah za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, o premijah za dodatno pokojninsko zavarovanje, podatki o davčnih bonitetah in višini olajšav za vzdrževane družinske člane.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe – upravljavca osebnih podatkov, Davčna uprava RS in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko (dostop zaščiten z geslom) in ročno – v mapah, ki se izven delovnega časa hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposelni, smiselno tudi dijaki in študenti na počitniškem delu oziroma praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve za lastne osebne podatke.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas, skupna delovna doba, zavarovalna doba do zaposlitve pri delodajalcu (upravljavcu osebnih podatkov), dejstvo ali je zaposlen za določen čas ali nedoločen čas, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejstvo ali je invalid dela ali upokojenec, dejstvo ali se ukvarja z dopolnilnim delom kot postransko dejavnostjo, podatek o dolžini letnega dopusta, bančni račun, telefonska številka, podatek o številu otrok
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe – upravljavca osebnih podatkov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko (dostop zaščiten z geslom) in ročno - v personalnih mapah, ki se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske in računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev in leasingojemalcev, in dobaviteljev po komisijskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci izdelkov in storitev, leasingojemalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic in obveznosti iz kupoprodajnih in leasing pogodb med kupci in FINEX d.o.o. ter za izvajanje davčne zakonodaje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do 10 po izpolnitvi pogodbenih obveznosti zaradi davčne zakonodaje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev za vpogled v lastne podatke.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega dokumenta, naziv delodajalca kupca (zaposlitev), višinina osebnih prejemkov, višina prostih prejemkov, višinia drugih dokazljivih prejemkov, številka bančnega računa in banka, ZK izpisek (kmetje), potrdilo o plačanih davkih (kmet in s.p.), dokazilu o statusu kmeta ali dejavnosti, prilivi na osebne račune (občasno), številka pogodbe, številka računa, datum računa, valuta, znesek, znesek zapadlih obveznosti, znesek vesh obveznosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe – upravljavca osebnih podatkov in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko in ročno v mapah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodske in pravne službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam