Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDEX, ŽIVILSKA INDUSTRIJA, D.D., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: LINHARTOVA CESTA 049
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5573114000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo plač in drugih prejemnikov iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, šifra delavca, rezident, davčna številka, delovna doba, transakcijski račun in naziv banke tega TRR, stroškovno mesto, šifra občine, šifra davčne uprave, članarine, prevoz, registrska številka podjetja, datum začetka zaposlitve v podjetju, status zaposlenega, staž, spol, invalidnost, tarifni razred, točke, prejšnja delovna doba, pogoji dela, osnova za refundacijo, leto osnove refundacije, osnova preteklega meseca, osnova za nadomestilo, datum odhoda iz podjetja, številka police prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, datum začetka PPZ, datum konca PPZ, davčne olajšave, krediti, bonitete zaposlenih. Zaradi izračuna boleznine se obrazec R28 izroči firmi, v katero se delavec prezaposli.
 • Uporabniki zbirke: Posamezni delavec, predsednica uprave, revizorji za potrebe revizijskega pregleda, DURS in banke v skladu z zakonskimi določili, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Medex d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov o izplačilih izven delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, poslovni partnerji, prejemniki honorarjev, prejemniki sejnin, delničarji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačila: honorarji, sejnine, podjemne pogodbe, darila. Seznam delničarjev za pravico glasovanja na skupščini in izplačilo devidend.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra prejemnika, pooblastila, rezident, ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, transakcijski račun in naziv banke tega TRR, šifra občine, šifra DURS prejemnika, številka odločbe DURS o registraciji in vrsta registracije.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica uprave, DURS in banke v skladu z zakonom, revizorji pri revizijskem pregledu, prejemniki nakazila, nadzorni svet.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Medex d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Register naših delničarjev pri KDD.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov o delovnem času

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje prisotnosti na delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in čas prihoda, datum in čas odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni za obračun plač, predsednica uprave.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Medex.d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka osebnih podatkov o dobaviteljih čebeljih pridelkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji čebeljih pridelkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo za odkup čebeljih pridelkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, država, transakcijski račun in naziv banke tega TRR, občina in šifra DURS prejemnika, številka odločbe DURS o registraciji in vrsta registracije, datum izdaje odločbe, šifra in oznaka za poročanje statistike finančnih računov, šifra partnerja/čebelarja, vrsta partnerja.
 • Uporabniki zbirke: Posamezni prejemniki nakazila, predsednica uprave, revizorji za potrebe revizijskega pregleda, DURS in banke v skladu z zakonskimi določili.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Medex d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka osebnih podatkov o nagrajencih nagradih iger

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nagrajenci nagradnih iger
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Statistična obdelava in pošiljanje promocijskega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, občina bivanja, poštna številka, kraj.
 • Uporabniki zbirke: Posamezni prejemniki nagrade in oddelek marketinga (odgovorni vodja marketinga in pooblaščeni samostojni referent marketinga).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Medex d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka osebnih podatkov opravljenih telefonskih razgovorov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki pri svojem delu uporabljajo službeni stacionarni telefon in službeni mobilni telefon.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled mesečne porabe in nadzor nad stroški, razdeljevanje stroškov telefonije po najemnikih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: telefonska številka osebe ki kliče, datum in ura ter čas trajanja razgovora, telefonska številka klicane osebe.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica uprave, finančno računovodski sektor, vodja informatike.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Medex d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Medex d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delavca, naziv osebe, ime, priimek, rezident, status, naslov, kraj, pošta, EMŠO, ID št. za DDV, datum rojstva, starost, spol, zavarovanje M-1, telefon doma, šifra KS, šifra občine, država, narodnost, očetovo ime, rojstni priimek, stan, kraj rojstva, občina rojstva, država porekla, naslov začasnega bivališča, kraj začasnega bivališča, občina začasnega bivališča, število otrok, zavarovani člani, število prijavljenih družinskih članov za dohodnino, dop.otroci, banka 1, banka 2, TR1, odstotek2, TR2, trans.račun, trans.račun, davčna uprava, staž, pogoji dela, tarifni razred, plačilni razred, točke, norma, ocena, osnova, olajšava, otr.dod., član 1, član 2, član 3, kolektiovna pogodba, opomba, registrska štev., šola, stopnja izobrazbe, poklic, poklic po ISCO, dodatna znanja, jeziki akt., jeziki pas., vozniški izpit, prejšnja zaposlitev, prejšnja delovna doba, stalnost %, funkcija, način prenehanja delovnega razmerja, prejšnja doba v firmi, del.doba v podjetju, OI-reg.št., OI-ser.št., OI-občina izdaje, OI-datum, DK-reg.št., DK-ser.št., DK-občina izdaje, DK-datum, ZD-reg.št., ZD-ser.št., zadnji preg. 1, rok veljavnosti pregleda, iztek 1, št. potnega lista, PL izdal, PL velja od, PL velja do, št.del.dovoljenja, DD izdal, DD velja od, DD velja do, vizum izdal, vizum od, vizum do, stroškovno mesto, delovno mesto, vstop, izstop, delovni čas, del.razmerje, preboz km, vrsta prevoza, invalidnost, delovna doba, opombe, datum podaljšanja DR, državljanstvo, tel.služba, prekinitev DR, leto osnove, oznaka, graje, pohvale, podpis, usposabljanje in izobraževanje, priimek in ime otroka, spol otroka, EMŠO otroka, Obr.M-3, Obr.MDČ, potrdilo o nekaznovanosti, zapisnik o deponiranju podpisa, izpisek iz rojstne matične knjige, izpisek iz poročne matične knjige, predhodna pisna informacija o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, letni razgovor, zdravniško potrdilo, invalidnost.
 • Uporabniki zbirke: zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Pokojninska družba A, Triglav zdravstvena zavarovalnica, A banka, Odvetniška družba Đuragić Sotlar. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Medex d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka osebnih podatkov video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, obiskovalci, najmeniki poslovnih prostorov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum, ura, slikovni posnetek posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica uprave in od nje pooblaščeni delavec ter pooblaščeni delavec upravjlalca v pogodbeno določenem času.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Medex d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka osebni podatkov vstopov in izstopov iz poslovnih prostorov podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in najemniki poslovni prostorov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka kartice.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica uprave in od nje pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Medex d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka osebnih podatkov uporabe interneta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki pri svojem delu uporabljajo službeni računalnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled mesečne uporabe interneta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IP številka računalnika, število obiskov internetnih strani iz posameznega računalnika.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica uprave, oddelek poslovnega razvoja, vodja informatike.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Medex d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka osebnih podatkov iskalcev zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki se javljajo na razpise prostih delovnih mest podjetja Medex, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbor kandidata za razpisano delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, naslov, poštna številka, kraj, telefonska številka, elektronski naslov, izobrazba, delovne izkušnje.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica uprave in od nje pooblaščeni delavci (tajnica predsednice uprave in vodja področja, za katerega se išče delavec).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov družbe Medex d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam