Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: S.OLIVER SLO D.O.O.
Sedež ali naslov: STRITARJEVA ULICA 7
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5298512000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kandidatov za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika - s tem, ko je kandidat poslal prošnjo oziroma vlogo za zaposlitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe postopka odločanja o izbiri kandidata prijavljenega na prosto delovno mesto oziroma vrsto dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, spol, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, mobilna telefonska številka, podatek o izobrazbi - poklic, strokovna usposobljenost, naslov e pošte, podpis.
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz te zbirke se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v obliki papirne zbirke. Zbirka se hrani v zaklenjeni kovinski ognjavarni omari, podprobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o usposabljanju za varno delo in o usposabljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje programov usposabljanja varnega dela ter varstva pred požarom, obdelava veljavnosti potrdil o opravljenem usposabljanju ter omogočanje novih usposabljanj delavcem.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo za dobo trajanja delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega ter navedba delovnega mesta zaposlenega
 • Uporabniki zbirke: EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica, 2000 Maribor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno, v ognjavarni in zaklenjeni omari v prostorih kadrovske službe.......postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel direktor družbe z dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izplačanih plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, okvirno planiranje mesečnih odhodkov družbe za plače zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, podatek v kateri poslovni enoti je delavec zaposlen, EMŠO, podatek o dolžini delovne dobe, številka transakcijskega računa zaposlenega, davčna številka, podatek o višini izplačane plače, kopije izplačilnih list.
 • Uporabniki zbirke: Firama d.o.o., Glavni trg 19 B, 2000 Maribor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v prostorih kadrovske službe v kovinski in ognjavarni zaklenjeni omari, prostori se izven delovnega časa zaklepajo, vstop v te prostore izven delovnega časa dovoli le direktor družbe, zbirka se vodi računalniško, dostop do zbirke je varovan , saj lahko program odpre le pooblaščena oseba z geslom.........podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel direktor družbe dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, evidentiranje časa, prtebitega na delu ter evidenca bolniškega staleža in letnih dopustov zaposlenih v družbi.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, poslovna enota, kjer zaposleni dela
 • Uporabniki zbirke: Firama d.o.o., Glavni trg 19 B, 2000 Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v prostorih kadrovske službe v kovinski in ognjavarni zaklenjeni omari, prostori se izven delovnega časa zaklepajo, vstop v te prostore izven delovnega časa dovoli le direktor družbe, zbirka se vodi računalniško, dostop do zbirke je varovan , saj lahko program odpre le pooblaščena oseba z geslom.........podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel direktor družbe dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje predhodnih zdravstvenih pregledov pred prvo zaposlitvijo ter omogočanje kontrole pooblaščeni osebi o veljavnosti zdravniških potrdil zaposlenih ter napotitev na zdravniške preglede zaposlenih, ki jim je veljavnost potrdila potekla.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo za dobo trajanja delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, EMŠO, stalno ali začasno prebivališče, delovno mesto zaposlenega v družbi, stopnja izobrazbe, končana šolska izobrazba, podatki o polnem ali polovičnem delovnem času, podatki o izmenskem delu, podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega oz. o tem, ali zaposleni izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: dr. Mira Nikl Kravos, Partizanska cesta 59, 2000 Maribor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v prostorih kadrovske službe v kovinski in ognjavarni zaklenjeni omari, prostori se izven delovnega časa zaklepajo, vstop v te prostore izven delovnega časa dovoli le direktor družbe, zbirka se vodi računalniško, dostop do zbirke je varovan , saj lahko program odpre le pooblaščena oseba z geslom.........podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel direktor družbe dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca študentov, ki delajo preko študentskega servisa v poslovnih enotah družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti, ki delajo preko študentskega servisa v poslovnih enotah družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: opravljanje izplačil študentom preko študentskih napotnic.
 • Rok hrambe (neobvezno): do končanega dela.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek študenta, študentska napotnica.
 • Uporabniki zbirke: študentski servisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno, v ognjavarni in zaklenjeni omari v prostorih kadrovske službe.......postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel direktor družbe z dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca videonadzora dostopa v službene oziroma poslovne prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varnost ljudi in premoženja, zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v službene prostore, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ponetek zaposlenega - slika
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videonadzor se izvaja v posebej za to določenem prostoru, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe, ta prostor je vedno zaklenjen, tako da je dostop zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb. Zbirka se vodi računalniško. Postopki in drugi ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, ki se nanašajo na videonadzor, so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 01.09.2006 sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o izvajanju videonadzora znotraj delovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: predvsem zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatek nanaša.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek osebe - slika
 • Uporabniki zbirke: ATIM d.o.o., Titova cesta 8, 2000 Maribor ; ALTOR d.o.o., Gosposka ulica 8, 2000 Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videonadzor se izvaja v posebej za to določenem prostoru, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe, ta prostor je vedno zaklenjen, tako da je dostop zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb. Zbirka se vodi računalniško. Postopki in drugi ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, ki se nanašajo na videonadzor, so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 01.09.2006 sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: predvsem obveščanje strank o posebnih ponudbah družbe oziroma akcijah družbe, ter posredovanja darilnih bonov strankam na dom.
 • Rok hrambe (neobvezno): dokler se stranka ne izpiše oziroma ne želi več prejemati obvestil.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, spol, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov e pošte, podpis
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka se vodi računalniško, dostop do zbirke je varovan , saj lahko program odpre le pooblaščena oseba z geslom.........podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel direktor družbe dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca članov marketinških akcij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do obvestila stranke - kupca o izpisu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, spol, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, mobilna telefonska številka, naslov e pošte, podpis.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi v papirni n računalniški obliki. Papirna zbirka se hrani v zaklenjeni kovinski ognjavarni omari, do računalniške zbirke lahko dostopa le pooblaščena oseba z geslom, ....podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel direktor družbe septembra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam