Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIAGNOSTIČNI CENTER, D.O.O. BLED
Sedež ali naslov: Pod skalo 4
Poštna številka: 4260
Kraj: Bled
Matična številka: 5690366000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št.. 40/06) - 1. in 7. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi podlagi opravljajo delo za upravljalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, analiz, poročil in za potrebe inšpekcijskega nadzora. Za namene obračuna dela in s tem povezanih izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu opravljenih ur · skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, ure državnih praznikov in dela prostih dni · neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila · neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila · podatki o dnevih dežurstev · podatki o izrabi letnega dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški in/ali papirnati obliki, v zaklenjenem prostoru, v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Računalniški podatki so dostopni z geslom, dostop ima pooblaščeni delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Medicinski podatki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS št.: 65/00 - IVZ 1). Zakon o pacientovih pravicah. Zakon o zdravstveni dejavnosti. Zakon o zdravniški službi. Privolitev pacienta.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki so v obravnavi v Diagnostičnem centru na Bledu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za nemoteno delovanje pri delu z bolniki in za izpolnjevanje zakonsko določenih analitičnih poročil, posredovanih državnim organom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznka iz 30. in 32. člena ZVOP-1 in 41. člena ZpacP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka, pod katero je bolnik voden pri vseh obravnavah · priimek in ime bolnika · datum rojstva · kategorija zavarovanja · naslov prebivališča · podatki o plačniku · podatki o dodatnem zdravstvenem zavarovanju · zaposlitev · ime in priimek svojcev · ime in priimek ter šifra zdravstvenega delavca, ki ima pravico dostopa do teh podatkov · podatki o bolnikovi obravnavi (o bolezni, zdravljenju in navodilih za zdravljenje · zbirni podatki, ki se nanašajo na delo z bolniki (statistika).
 • Uporabniki zbirke: NIJZ. Ministrstvo za zdravje, ZZZS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški in/ali papirnati obliki, v zaklenjenem prostoru, v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Računalniški podatki so dostopni z geslom, dostop ima pooblaščeni delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06) - 13. člen in delno Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št.: 43/11) - 41 in 61. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, analiz, poročil in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: priimek in ime delavca · EMŠO · državljanstvo · stalno prebivališče in naslov oz. začasno bivališče · iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (če gre za tujca) · podlaga zavarovanja · datum pričetka dela · razlog prenehanja dela · datum prenehanja dela · delovni/zavarovalni čas – v urah tedensko · zaposlitev za določen ali nedoločen čas · številka delovnega dovoljenja (če gre za tujca) · datum izteka zavarovalnih pogojev delovnega dovoljenja (če gre za tujca) · izmensko delo · šolska izobrazba · naziv poklicne/strokovne izobrazbe · stopnja šolske izobrazbe · stopnja strokovne usposobljenosti · stopnja strokovne izobrazbe · naziv delovnega mesta · opis dela · poklic, ki ga opravlja (po šifrantu standardne klasifikacije poklicev. podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi ali podjemni pogodbi: datum sklenitve pogodbe · datum nastopa dela · vrsta sklenjene pogodbe · razlog o sklenitvi pogodbe za določen čas · poklic, ki ga opravlja delavec · strokovna usposobljenost · potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi ali podjemno pogodbo · naziv delovnega mesta, oz. podatki o vrsti dela · število ur tedenskega rednega ali pogodbenega delovnega časa · razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo · podatek ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo. Drugi podatki, pomembni za delo, npr. znanje tujih jezikov · izpiti ali preizkusi strokovnega znanja · šolanje oz. druga izobraževanja. podatki o družinskih članih: priimek in ime · EMŠO · državljanstvo · vrsto dogodka · datum dogodka · podlaga zavarovanja · sorodstvo · stalno oz. začasno prebivališče · potrdilo o šolanju. podatki o študentskem delu: priimek in ime · naslov · vrsta dela · datum začetka in konca dela · študentski servis · neto znesek plačila.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za javno upravo. Ministrstvo za finance. Davčna uprava RS. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS. Zavod za zdravstveno zavarovanje RS. Inšpektorat za delo RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški in/ali papirnati obliki, v zaklenjenem prostoru, v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Računalniški podatki so dostopni z geslom, dostop ima pooblaščeni delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št.: 43/11) - 41., 42., in 43. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upoštevanje določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delodajalcu; naziv družbe, naslov, matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka, število zaposlenih; b) Podatki o delavcu; priimek in ime, spol, datum rojstva, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, število ur zaposlitve, poklic, ki ga opravlja, koliko ur je delal pred nezgodo; c) Podatke o nezgodi; datum prijave, datum nezgode, ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, vrsta poškodbe, kraj nezgode, oblika poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež, kdo je oz. bo opravil interno raziskavo; d) Podatke o prijavitelju: priimek in ime, delovno mesto, podpis odgovorne osebe delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki. Pogodbeni obdelovalec za področje varnosti in zdravja pri delu Borštnar & Co.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški in/ali papirnati obliki, v zaklenjenem prostoru, v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Računalniški podatki so dostopni z geslom, dostop ima pooblaščeni delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega usposabljanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št.: 43/11) - 61. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upoštevanje določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva ter podatke o strokovni izobrazbi delavca · opis del oz. nalog z vidika varstva pri delu · roke pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oz. nalog · podatke o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela oz. naloge ter o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu. Evidenca iz prejšnjega odstavka obsega tudi hrambo naslednje dokumentacije: · program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo z navedbo učne snovi in časa · seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja delavcev za varno delo · vodenje in nadzorovanje del oz. nalog. Seznam vsebuje; · priimek in ime, strokovno izobrazbo in funkcijo oz. dela in naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja · zapisnik o preizkusih znanja delavcev o varstvu pri delu, ki vsebuje osnovne podatke iz programa · seznam predavateljev, priimek in ime, strokovno izobrazbo z navedbo konkretnih del oz. nalog · podpise članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat za delo RS in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki. Pogodbeni obdelovalec za področje varnosti in zdravja pri delu Borštner & Co.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški in/ali papirnati obliki, v zaklenjenem prostoru, v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Računalniški podatki so dostopni z geslom, dostop ima pooblaščeni delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih in o zdravstvenem stanju delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št.: 43/11) - 61. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upoštevanje določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca se hrani s kartotečnim hranjenjem vseh napotnic oz. zdravniških spričeval o oceni delovne zmožnosti delavcev · evidenca zajema tudi podatke o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na predhodne, specialne, občasne in druge zdravstvene preglede ter naročila in korespondenco za take zdravniške preglede.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki. Pogodbeni izvajalec pregledov medicine dela Rozman Perko Dušanka, dr. med.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški in/ali papirnati obliki, v zaklenjenem prostoru, v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Računalniški podatki so dostopni z geslom, dostop ima pooblaščeni delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št: 40/06) - 6. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, analiz, poročil in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: poleg podatkov iz točke a) evidence o zaposlenih delavcih vpisuje še: ·številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom · bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega · bruto plačilo za delo preko polnega delovnega časa (dežurstva) · bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; · bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti (stimulacija) · bruto izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja · neto plača. c) podatki o drugih stroških dela; · povračila stroškov v zvezi z delom · regres za letni dopust · jubilejna nagrada · plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje · odpravnina · stroški izobraževanja delavcev · davki na izplačane plače · ostali stroški dela; d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: · plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje · plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje · plačani prispevki za starševsko varstvo · plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: ·plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje · plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje · plačani prispevki za starševsko varstvo · plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance. Davčna uprava RS. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS. Zavod za zdravstveno zavarovanje RS. Drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški in/ali papirnati obliki, v zaklenjenem prostoru, v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Računalniški podatki so dostopni z geslom, dostop ima pooblaščeni delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Davčni predpisi in predpisi iz področja obligacijskih razmerij.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, analiz in poročil. Za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas, ki je potreben za dosego namena obdelave, vendar največ 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, področje dela, lokacija opravljanja dela, veljavnost pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oz. drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški in/ali papirnati obliki, v zaklenjenem prostoru. Računalniški podatki so dostopni z geslom, dostop ima pooblaščeni delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca videoposnetkov v strežniški sobi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP 1; 77. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Informatik, vzdrževalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja in opreme s podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno): Hramba se izvaja v odvisnosti od zasedenosti pomnilniških kapacitet kar praviloma pomeni največ 30 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Računalniška oprema.
 • Uporabniki zbirke: Policija ter upravni in sodni organi, če razpolagajo s pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pregledovanje posnetkov lahko izvajata generalni direktor družbe in informatik. Dostop je mogoč s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam