Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PLAMA-PUR, PROIZVODNJA IN PREDELAVA PLASTIČNIH MAS, D.D.
Sedež ali naslov: Podgrad 17
Poštna številka: 6244
Kraj: PODGRAD
Matična številka: 5042348000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra); podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure,ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije in drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, povračila v zvezi z delom, drugo; delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ, davčna uprava RS, AJPES, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l..RS, št 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni pooblaščenega delavca družbe, vstop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev in zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu in pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki iz napotnice: ime in priimek osebe - delavca, enotna matična številka, kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, čas zaposlitve, ocena tveganja za delovno mesto. Podatki iz zdravniškega spričevala: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, datum pregleda, ugotovitve zdravstvenega pregleda, delovne omejitve, datumska evidenca zdravniških pregledov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov po zakonu ali privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari vodje službe za varnost in zdravje pri delu. Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu in pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek delavca, enotna matična številka, kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, tečaji, delovno mesto. Podatki o usposabljanju: program in vrsta usposabljanja, datum in čas usposabljanja, testi, zapisniki o izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov po zakonu ali privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari vodje službe za varnost in zdravje pri delu. Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani zavarovani po zaposlenemu delavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, dela po podjemnih, avtorskih pogodbah, dela preko študentskega servisa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; enotna matična številka občana; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); telefonska številka; izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja; datum izdaje delovnega dovoljenja; datum izteka delovnega dovoljenja; številka delovnega dovoljenja; organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec; strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; način prenehanja pogodbe o zaposlitvi e) podatki o družinskih članih, ki so zavarovani po zaposlenem delavcu, ali uveljavlja pravico do dodatnega letnega dopusta (priimek in ime, spol, datum rojstva, EMŠO, naslov, status dijaka oz. študenta). f) Evidenca o delu po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, delu preko študentskega servisa: ime in priimek, matična številka, davčna številka, banka in številka osebnega računa, stalno, in če je začasno bivališče, število ur dela, podatki o vrsti dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni pooblaščenega delavca družbe, vstop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o vstopih in izstopih oseb in vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, obiskovalci, stranke in poslovni partnerji podjetij Plame Podgrad.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu, pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in predpisov o varovanju oseb in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika, voznika in sovoznika, registrska številka motornega vozila, čas prihoda in odhoda, razlog prihoda-odhoda, ime podjetja iz katerega prihaja stranka- voznik tovornega vozila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov po zakonu ali privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v vratarnici. Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali na delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz poškodb pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delo, ki ga je opravljal v času nesreče, datum in ura nesreče, resnost poškodbe, vzrok nesreče, trajanje bolniške odsotnosti – dni, ur ter vsi podatki iz obrazca ER-8 "PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU".
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščenega delavca družbe, vstop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti, delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, naslov bivanja( občina), poklic, šolska izobrazba, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur..RS, št 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščenega delavca družbe, vstop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam