Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MAS TECH D.O.O.
Sedež ali naslov: Ferrarska ulica 7
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 1974173000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zzaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni primerjave
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas zaposlitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: priimek in ime; datum in kraj rojstva; občina rojstva; spol; priimek ob rojstvu; ime očeta; EMŠO; davčna številka; naslov začasnega in stalnega bivališča; narodnost; državljanstvo; številka delovne knjižice; datum zaposlitve; vrsta pogodbe (določen/nedoločen čas); število ur na teden; datum prekinitve in razlog prekinitve delovnega razmerja; delovno mesto - šifra in naziv delovnega mesta; plačilni razred delovnega mesta; tarifni razred delovnega mesta; zahtevana stopnja in smer izobrazbe za delovno mesto; delavčeva stopnja izobrazbe; izobrazba - stopnja in smer dokončanega izobraževanja; delovna doba pred vstopom; tekoča delovna doba; skupna delovna doba; dodatna delovna doba; opravljena usposobljenost za varno delo; zdravstveni pregled; številka TRR na banki; družinski člani - ime in priimek, datum rojstva, zavarovanje po delavcu; invalidi - datum nastanka in kategorija invalidnosti; telesna okvara - datum nastanka okvare
 • Uporabniki zbirke: ZZZS; ZPIZ; ZRSZ; sodišča; pooblaščeni delavci družbe; drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni kovinski omari v pisarni kadrovske službe. Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca najemnikov in kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni primerjave
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi kupci in najemniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni primerjave
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča , tel. številka, GSM številka, e-pošta, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Ni primerjave
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v mapah v prostorih podjetja. Mape so shranjene v omari pod ključem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam