Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ESOTECH, D.D.
Sedež ali naslov: PRELOŠKA CESTA 001
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 5693799000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovski podatki in evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, štipendisti, upokojenci, dijaki in študentje na počitniškem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnimi razmerji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, dekliški priimek, ime očeta, ime mame, spol, zakonski stan, datum rojstva, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, občina bivanja, telefonska številka, kraj zaposlitve, vrsta delovnega razmerja, plačilni razred, delovno mesto, prejšnje podjetje, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, predhodna delovna doba (v podjetju in izven podjetja), stopnja izobrazbe, strokovna usposobljenost, delovna knjižica (številka delovne knjižice, datum izdaje, občina izdaje), številka osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list), datum izdaje osebnega dokumenta, zavarovane osebe po zaposlenih (ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, spol, zavarovanje), invalidi (številka spisa ZPIZ-a, kategorija invalidnosti, procent invalidnosti, vzrok nastanka invalidnosti, datum nastanka invalidnosti, datum nastopa in prenehanje poklicne rehabilitacije, delovne omejitve), tujci (vrsta dovoljenja za delo, številka, izdajatelj, datum veljavnosti), štipendisti (davčna številka, EMŠO, naslov, kraj rojstva, naziv šole, program in smer študija), študentsko delo in obvezna praksa (ime, priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov, ime šole, program in smer šolanja, letnik šolanja, številka transakcijskega računa, naziv banke), pogodbeni delavci (ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Esotech d.d., ZZZS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, Statistični urad RS, Inšpektorat za delo, Upravne enote.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se vodi ročno - v posebnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v ognjevarne in vodotesne omare. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal upravljalec zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca iz varnosti in zdravja pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, dobavitelji na gradbiščih in delovnih prostorih Esotech d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnih in zdravih pogojev dela v delovnem okolju v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo ter statistično obdelavo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki o delavcih: ime in priimek, EMŠO, poklic, naziv delovnega mesta, koda delovnega mesta, datum začetka zaposlitve, opis delovnega procesa, spol, datum rojstva, državljanstvo, zakonski stan, šolska izobrazba; podatki o zdravstvenih pregledih: datum zadnjega preventivnega pregleda, podatki o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev; podatki o poškodbi pri delu: datum in ura poškodbe, datum prijave poškodbe inšpekciji dela, opis nezgode, izguba delovnih dni zaradi poškodbe, identifikacijska številka, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, število ur zaposlitve, stalno prebivališče in naslov, delo, ki ga opravlja v rednem delovnem času, koliko časa poškodovanec opravlja delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal tistega dne, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je bila poškodba smrtna, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, ura poškodbe, kraj nezgode, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče, oblika poškodbe, poškodovani deli telesa, specifična aktivnost v času nezgode, oblika-zunanji vzrok poškodbe, vzrok-materialni povzročitelj poškodbe, nastanek poškodbe-kratek opis, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovan bolniški stalež, podatki o neposredni vodji, prijavitelju: ime in priimek, stalno prebivališče in naslov, podatki o očividcu: ime in priimek, stalno prebivališče in naslov, mnenje inšpektorja dela oz. vodje službe VPD.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Esotech d.d., Inšpektorat RS za delo, ZZZS, pooblaščeni izbrani zdravnik poškodovanca, v določenih primerih odgovorne osebe naročnikov, zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se vodi ročno - v posebnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal upravljalec zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), št. transakcijskega računa, zavarovalna doba, možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, plačilni razred, osnovna plača, skupna delovna doba, delovna doba v podjetju, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ur počitka ob praznikih, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih: neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, povračila stroškov v zvezi z delom: prehrana, prevoz, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji.
 • Uporabniki zbirke: Uprava družbe, pooblaščeni delavci v računovodstvu družbe, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodski službi družbe. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal upravljalec zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca video posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Tehnično varovanje premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika- brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Esotech d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se hranijo v zaklenjeni sobi. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal upravljalec zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam