Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LABOD, ČISTILNICA IN PRALNICA D.O.O.
Sedež ali naslov: Koprska ulica 66
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5072549000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca imetnikov klubske kartice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev čiščenja in pranja ter storitev šivanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Stranke s podpisom dovolijo, da jim sporočamo akcije, ugodnosti, skratka neposredno trženje. Lahko se odločijo samo za kartico ugodnosti in odklonijo, da se jim pošilja obvestila.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, številka pošte in pošta, podpis stranke, številke kartice, datum pristopa.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo naprej.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristopne izjave hranimo v zaklenjeni omari v delovnem in izven delovnega časa. Postopki in ukrepio so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni Labod čistilnica in pralnica d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) -podatki o delovnem času: - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke - skupaj neopravljene ure - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plače - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa -podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo plače iz dobička neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila nadomestila neto plače v breme drugih prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo -delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Poslovna referentka in računovodja ter direktor družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l RS 84/2006).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari finančno računovodskega sektorja, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanbju osebnih podatkov, sprejetem dne 28.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu, VPD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu. Predhodno ugotavljanje zdravstvene sposobnosti delavca za opravljanje svojega dela. Ugotavljanje usposobljenosti delavcev iz varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden dejavnost organizacije (šifra) -podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nezgodi koliko ur je delal tistega dne narava poškodbe poškodovani del telesa ali je bila poškodba smrtna -podatki o poškodbi pri delu kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo koliko oseb se je skupaj poškodovalo koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu vzrok nesreče ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu -datum opravljenega zdravniškega pregleda -rezultat o opravljenem zdravniškem pregledu (zdravniško spričevalo z mnenjem zdravnika) -datum preizkusa znanja iz VPD -uspešnost opravljenega testa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Labod čistilnica in pralnica d.o.o., pooblaščeni zdravnik medicine dela, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS 86/2004), inšpektorat RS za varnost in zdravje pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari pri poslovni referentki. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28.6.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca poslovnih partnerejv (dobavitelji in kupci)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji (dobavitelji in kupci)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontaktiranje z dobavitelji in kupci glede prodaje in nabave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime - ime podjetja - delovno mesto - e-mail - telefonska številka - gsm številka - številka faksa
 • Uporabniki zbirke: Nabvniki, prodajniki, direktorji in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran vstop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 28.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v Labod, čistilnica in pralnica d.o.o., Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in obdelave, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, rojstni podatki (kraj, občina in država rojstva), stalno ali začasno prebivališče, kraj dela, dosežena šolska in strokovna izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (zaposlitev za določen ali nedoločen čas), delovne izkušnje, datum sklenitve delovnega razmerja, datum podpisa pogodbe o zaposlitvi, prenehanje delovnega razmerja, način prenehanja delovnega razmerja, podatki o družinskih članih delavca : sorodstveno razmerje do delavca, rojstni podatki, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, Zavod RS za zaposlovanje, Sodišča, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, v matičnih knjigah in v personalnih mapah, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare v arhivu družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor družbe in kadrovik. Organizacijski, tehnični podatki in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovnaju osebnih podatkov družbe, ki ga je potrdil direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam