Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VALICON TRŽENJSKO SVETOVANJE IN RAZISKAVE D.O.O.
Sedež ali naslov: KOPITARJEVA 2
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5997135000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Valicon d.o.o
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje in urejanje pravic in obveznosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče, poklic, izobrazba, delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Valicon d.o.o. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Statistični urad RS drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 06.06.2017.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca prejemnikov nagrad

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki nagrad za sodelovanje v raziskavah, ki jih izvaja Valicon d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obračunavanja dohodka od nagrad in kot dokazilo o izplačilu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Kot določa zakon
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, številka osebnega računa, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Računovodja, vodje projektov in organizatorji, vodja oddelka za zbiranje podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v elektronski in papirni obliki. Podatki in dokumentacija ki so v elektronsko obliki so shranjeni na varovanem strežniku, ki se nahaja v varovanem prostoru. Dostop do podatkov je mogoč preko sistema uporabniških imen in gesel, ki varuje pred nepooblaščenim vstopom v sistem in v aplikacijo kjer se podatki shranjujejo in/ali obdelujejo. Podatki in dokumentacija, ki so v papirni obliki se hranijo v mapah v omarah, ki so pod ključem. Omare se nahajajo v poslovnih prostorih podjetja, in so fizično in tehnično varovane tudi izven delovnega časa. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe, ki so pooblastilo dobile iz internega akta o dodeljevanju pravic za dostop do zbirk podatkov oziroma jih je pooblastila oseba odgovorna za posamezno zbirko podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejela družba Valicon d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o osebnih dohodkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Valicon d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nameni obdelave in uporabe osebnih podatkov, zbranih v listinah
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, delovna doba, osnovna bruto plača, variabilni del, višina dodatka za delo v podjetju
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Valicon d.o.o. DURS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Statistični urad RS drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v elektronski in papirni obliki. Podatki in dokumentacija ki so v elektronski obliki so shranjeni na varovanem strežniku, ki se nahaja v varovanem prostoru. Dostop do podatkov je mogoč preko sistema uporabniških imen in gesel, ki varuje pred nepooblaščenim vstopom v sistem in v aplikacijo kjer se podatki shranjujejo in/ali obdelujejo. Podatki in dokumentacija, ki so v papirni obliki se hranijo v mapah v omarah, ki so pod ključem.Omare se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo v delovnem času, če se v prostoru ne nahajajo zaposleni. Omare se nahajajo v poslovnih prostorih podjetja, in so fizično in tehnično varovane tudi izven delovnega časa. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe, ki so pooblastilo dobile iz internega akta o dodeljevanju pravic za dostop do zbirk podatkov oziroma jih je pooblastila oseba odgovorna za posamezno zbirko podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejela družba Valicon d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca anketirancev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: anketiranci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje raziskav
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki (ime in priimek), naslov in tel. številka, sociodemografski podatki (npr. spol, starost, zakonski stan, velikost gospodinjstva, zaposlitev, izobrazba ipd.), vedenjske navade, interesi posameznikov, stališča, nakupne navade, uporaba izdelkov (npr. pogostost, način), mnenja in stališča o različnih izdelkih in storitvah, mnenja in stališča o družbenih pojavih, posedovanje dobrin, vrednote, življenjski stil, osebnostne lastnosti, navade, pogostost ravnanj, pretekla ravnanja, življenjski nazori, bolezenska stanja, video in avdio podatki.
 • Uporabniki zbirke: Valicon d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se shranujejo na strežniku, zaščitenem z geslom in drugimi varnostnimi ukrepi, strežnik je lociran v prostorih podatkovnega centra.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA IZPLAČIL OSEBAM KI DELAJO NA PODLAGI NAPOTNIC

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDavP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki v družbi Valicon d.o.o. opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice, bodoče kadrovske potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): za čas opravljanja dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije oz. deset let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/06)).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, davčna številka, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, identifikacijska šifra
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali v pogodbenem razmerju, vodje projektov v oddelku za zbiranje podatkov, vodja oddelka za zbiranje podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v elektronski in papirni obliki. Podatki in dokumentacija ki so v elektronsko obliki so shranjeni na varovanem strežniku, ki se nahaja v varovanem prostoru. Dostop do podatkov je mogoč preko sistema uporabniških imen in gesel, ki varuje pred nepooblaščenim vstopom v sistem in v aplikacijo kjer se podatki shranjujejo in/ali obdelujejo. Podatki in dokumentacija, ki so v papirni obliki se hranijo v mapah v omari, ki je pod ključem. Omare se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo v delovnem času, če se v prostoru ne nahajajo zaposleni. Omare se nahajajo v poslovnih prostorih podjetja in so fizično in tehnično varovane tudi izven delovnega časa. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe, ki so pooblastilo dobile iz internega akta o dodeljevanju pravic za dostop do zbirk podatkov oziroma jih je pooblastila oseba odgovorna za posamezno zbirko podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejela družba Valicon d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto in osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izbira kandidata na objavljeno
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kandidatu: ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, država, državljanstvo, dovoljenje za delo v Sloveniji, GSM številka, telefon, e-naslov, željeno področje dela. Podatki o izobrazbi: naziv, stopnja, leto zaključka, ime ustanove, dodatno izobraževanje, znanje tujih jezikov, dodatna znanja, vozniško dovoljenje. Podatki o izkušnjah: trenutni status, delovne izkušnje, reference .Željeno delo: razlog za iskanje, naziv delovnega mesta, željeni status, pričakovano plačilo.
 • Uporabniki zbirke: Vodja kadrovske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v elektronski in papirni obliki. Podatki in dokumentacija ki so v elektronsko obliki so shranjeni na varovanem strežniku, ki se nahaja v varovanem prostoru. Dostop do podatkov je mogoč preko sistema uporabniških imen in gesel, ki varuje pred nepooblaščenim vstopom v sistem in v aplikacijo kjer se podatki shranjujejo in/ali obdelujejo. Podatki in dokumentacija, ki so v papirni obliki se hranijo v mapah v omarah, ki so pod ključem. Omare se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo v delovnem času, če se v prostoru ne nahajajo zaposleni. Omare se nahajajo v poslovnih prostorih podjetja, in so fizično in tehnično varovane tudi izven delovnega časa. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe, ki so pooblastilo dobile iz internega akta o dodeljevanju pravic za dostop do zbirk podatkov oziroma jih je pooblastila oseba odgovorna za posamezno zbirko podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejela družba Valicon d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O POTENCIALNIH IN OBSTOJEČIH SPSS KUPCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kontaktne osebe pri obstoječih in potencialnih SPSS kupcih in njihove licence
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obveščanje in trženje SPSS produktov
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, organizacija, naslov, telefonska številka, telefaks številka elektronski naslov, dovoljenja za komunikacijo preko različnih poti, pošta, država, tip licence, status licence, tip podjetja, program, moduli, koda, datum priprave, datum obnove
 • Uporabniki zbirke: osebe zadolžene za PR, osebe zadolžene za prodajo SPSS izdelkov v podjetju, analitiki, vodstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v elektronski obliki. Podatki in dokumentacija ki so v elektronsko obliki so shranjeni na varovanem strežniku, ki se nahaja v varovanem prostoru. Dostop do podatkov je mogoč preko sistema uporabniških imen in gesel, ki varuje pred nepooblaščenim vstopom v sistem in v aplikacijo kjer se podatki shranjujejo in/ali obdelujejo. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe, ki so pooblastilo dobile iz internega akta o dodeljevanju pravic za dostop do zbirk podatkov oziroma jih je pooblastila oseba odgovorna za posamezno zbirko podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejela družba Valicon d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH SPLETNEGA PANELA JAZVEM®

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki so včlanjene v spletni panel JAZVEM in so se prijavile za sodelovanje v raziskavah, ki jih izvaja družba Valicon d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Statistične analize, vzorčenje članov panela za raziskave, uporaba podatkov za namene komuniciranja s člani spletnega panela JAZVEM
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Spol, leto rojstva, občina, kraj, poštna številka, regija, zaposlitveni status, družinski prihodek, osebni dohodek, delovna aktivnost, število in starost družinskih članov, izobrazba, telefonska številka, spletni naslov, število poslanih povabil k anketam, število izpolnjenih anket.
 • Uporabniki zbirke: IT oddelek, skupina zaposlenih družbe VALICON odgovorna za projekt JAZVEM, odgovorna oseba za omenjeno zbirko podatkov je določena v internem aktu o dodeljevanju pravic za dostop do zbirk podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v elektronski obliki. Podatki in dokumentacija povezana s to zbirko osebnih podatkov, so shranjeni na varovanem strežniku, ki se nahaja v varovanem prostoru. Dostop do podatkov je mogoč preko sistema uporabniških imen in gesel, ki varuje pred nepooblaščenim vstopom v sistem in v aplikacijo kjer se podatki shranjujejo in/ali obdelujejo. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe, ki so pooblastilo dobile iz internega akta o dodeljevanju pravic za dostop do zbirk podatkov oziroma jih je pooblastila oseba odgovorna za posamezno zbirko podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejela družba Valicon d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA UPORABNIKOV MOBILNE TELEFONIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi Valicon d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dodeljevanja mobilnih telefonov in spremljanja mesečne porabe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, telefonska številka, vrsta naročniškega razmerja, znesek mesečne porabe, mesečni limit posameznika
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec za vodenje evidence o uporabnikih mobilnih telefonov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v elektronski in papirni obliki. Podatki in dokumentacija ki so v elektronsko obliki so shranjeni na varovanem strežniku, ki se nahaja v varovanem prostoru. Dostop do podatkov je mogoč preko sistema uporabniških imen in gesel, ki varuje pred nepooblaščenim vstopom v sistem in v aplikacijo kjer se podatki shranjujejo in/ali obdelujejo. Podatki in dokumentacija, ki so v papirni obliki se hranijo v mapah v omari, ki je pod ključem. Omare se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo v delovnem času, če se v prostoru ne nahajajo zaposleni.Omare se nahajajo v poslovnih prostorih podjetja, in so fizično in tehnično varovane tudi izven delovnega časa. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe, ki so pooblastilo dobile iz internega akta o dodeljevanju pravic za dostop do zbirk podatkov oziroma jih je pooblastila oseba odgovorna za posamezno zbirko podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejela družba Valicon d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O POOBLAŠČENIH OSEBAH ZA OBDELAVO EVIDENC OSEBNIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, ki jim je v podjetju na podlagi sklepa skupščine dodeljeno pooblastilo in/ali odgovornost za obdelavo posamezne evidence osebnih podatkov, ki jo vodi družba Valicon d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje, spreminjanje, dodajanje, brisanje, uničevanje, vpogled osebnih podatkov v evidencah osebnih podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32 člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v elektronski in papirni obliki. Podatki in dokumentacija ki so v elektronsko obliki so shranjeni na varovanem strežniku, ki se nahaja v varovanem prostoru. Dostop do podatkov je mogoč preko sistema uporabniških imen in gesel, ki varuje pred nepooblaščenim vstopom v sistem in v aplikacijo kjer se podatki shranjujejo in/ali obdelujejo. Podatki in dokumentacija, ki so v papirni obliki se hranijo v mapah v omarah, ki so pod ključem. Omare se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo v delovnem času, če se v prostoru ne nahajajo zaposleni. Omare se nahajajo v poslovnih prostorih podjetja, in so fizično in tehnično varovane tudi izven delovnega časa. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe, ki so pooblastilo dobile iz internega akta o dodeljevanju pravic za dostop do zbirk podatkov oziroma jih je pooblastila oseba odgovorna za posamezno zbirko podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejela družba Valicon d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam