Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NOVA VIZIJA D.D.
Sedež ali naslov: VREČERJEVA 8
Poštna številka: 3310
Kraj: ŽALEC
Matična številka: 1331388000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, očetovo ime, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, narodnost, stan, spol, naslov stalnega in začasnega bivališča, občina, pošta in država bivanja, relacija za prevoz, vrsta, številka, datum in ustanova izdaje osebnega dokumenta, stopnja šolske in strokovne izobrazbe, smer šolanja, dosežen poklic in poklic iz naslova del in nalog, datum pridobitve poklica in naziv ustanove, podatki o izobraževanju in študiju ob delu, datum vstopa v družbo, delovna doba prej, v družbi in skupna delovna doba, datum in razlog prekinitve delovnega razmerja, št.in datum delovnega dovoljenja, veljavnost delovnega dovoljenja, izdajatelj delovnega dovoljenja, naziv delovnega mesta, plačilni in tarifni razred, oblika delovnega razmerja, vrsta pogodbe, organizacijska enota, ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, davčna številka in trenutna starost družinskih članov, davčna olajšava za vzdrževane družinske člane, število dni odobrenega in koriščenega dopusta, opravljeni zdravstveni pregledi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod RS za zdravstveno zavarovanje, Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo RS za finance.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov je hranjena v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v finančno računovodski službi in v arhivu. Pisarna in arhiv sta izven delovnega časa zaklenjena. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci. Dostop v bazo digitalnih podatkov je zaščiten z gesli. Prostori upravljalca so varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izvirajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki delavca: šifra, ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča, občina bivanja, skupna delovna doba, organizacijska enota, številka osebnega računa in naziv banke, število dni odobrenega in koriščenega dopusta. Podatki o delovnem času:evidenca prisotnosti oz.odsotnosti, skupaj opravljene ure, ure rednega dela, ure letnega dopusta, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti iz dela za obračun nadomestil plače v breme družbe in v breme drugih, čas trajanja porodniškega in očetovskega dopusta. Podatki o plačah: osnovne bruto plače po tarifnih in plačilnih razredih, izplačane bruto in čiste plače skupaj in posebej za ure rednega dela, ure letnega dopusta, ure nadomestil v breme družbe in drugih (refundacije), osebni stimulativni del plače in plača iz naslova uspešnosti poslovanja družbe, dodatki za minulo delo in dodatki iz naslova zaposlitve pri delodajalcu, prispevki iz in od plače, akontacija dohodnine, znesek olajšave za vzdrževane družinske člane, skupno izplačilo plače in datum izplačila plače. Podatki o drugih stroških dela: izplačan bruto in čisti regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana med delom, izplačane jubilejne nagrade, odpravnine, bonitete, premija zaposlenega iz naslova dopolnilnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Podatki o obremenitvah plače: Sodne prepovedi, upravno administrativne prepovedi, prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod RS za zdravstveno zavarovanje, Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo RS za finance.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov je hranjena v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v finančno računovodski službi in v arhivu. Pisarna in arhiv sta izven delovnega časa zaklenjena. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci. Dostop v bazo digitalnih podatkov je zaščiten z gesli. Prostori upravljalca so varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o dijakih / študentih štipendistih in dijakih / študentih na obvezni praksi in študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti upravljalca in dijaki/študenti na obvezni praksi ali na občasnem delu pri upravljalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz drugih pogodbenih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum, naslov stalnega bivališča, občina in pošta bivanja, naziv izobraževalne institucije, datum začetka štipendiranja, letnik, program in leto šolanja, potrdilo o vpisu, številka osebnega računa, naziv banke. Drugi podatki: znesek štipendije; časovno obdobje in ure opravljenega občasnega dela, znesek zaslužka za občasno delo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca in drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov je hranjena v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v finančno računovodski službi in v arhivu. Pisarna in arhiv sta izven delovnega časa zaklenjena. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci. Dostop v bazo digitalnih podatkov je zaščiten z gesli. Prostori upravljalca so varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam