Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o.
Sedež ali naslov: Cesta prvih borcev 18
Poštna številka: 8280
Kraj: Brestanica
Matična številka: 5033772000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o delavcih, upokojenih in pogodbenih delavcih, štipendistih, študentih oz. dijakih (praktikantih in ostalih)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, upokojeni, pogodbeni delavci, štipendisti, študentje oz. dijaki (praktikanti in ostali)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izvajanja pogodbe (o zaposlitvi, o izobraževanju, o avtorskem delu, o delu), zaradi različnih evidenc in statističnih raziskovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za delavce in upokojene: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, plača – RR, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; d) družinski člani: ime in priimek, spol, EMŠO (samo za zavarovane oz. vzdrževane po zaposlenemu). Za pogodbene delavce (podjemna, avtorska pogodba…): osebno ime, EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča in ostali podatki, navedeni v pogodbi. Za štipendiste: osebno ime, EMŠO, davčna, naslov prebivališča, kraj rojstva, smer in stopnja izobrazbe, TRR in ostali podatki, navedeni v pogodbi. Za praktikante (študente in dijake): osebno ime, EMŠO, davčna, naslov prebivališča, kraj rojstva, TRR in ostali podatki, navedeni v pogodbi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Termoelektrarne Brestanica d.o.o., - zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - študentski servisi, - institucije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop imajo le pooblaščene osebe v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Evidenca o delavcih, upokojenih in pogodbenih delavcih, štipendistih, študentih oz. dijakih (praktikantih in ostalih) v elektronski obliki je varovana z geslom za dostop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca najemnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki stanovanj, ki so v lasti Termoelektrarne Brestanica d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje najemne pogodbe in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, število oseb, ki živijo z najemnikom, višina najemnine in drugi podatki iz najemne pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Termoelektrarne Brestanica d.o.o., - upravljavec stanovanj - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Prav tako se zaklepa tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (registratorji), se zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebni podatkov. Evidenca najemnikov v elektronski obliki je varovana z geslom za dostop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev nepremičnin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci nepremičnin, ki so bila v lasti TEB d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka, višina kupnine in drugi podatki iz kupoprodajne pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Termoelektrarne Brestanica d.o.o., - upravljavec stanovanj - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Prav tako se zaklepa tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (registratorji), se zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebni podatkov. Evidenca kupcev nepremičnin TE Brestanica v elektronski obliki je varovana z geslom za dostop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela in drugih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, upokojeni, pogodbeni delavci, štipendisti, študentje oz. dijaki (praktikanti in ostali).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izvajanja pogodbe (o zaposlitvi, o izobraževanju, o avtorskem delu, o delu), ter urejanja pravic delavcev in ostalih, ki izhajajo iz plač in drugih izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za zaposlene: a) podatke o delavcu: poleg podatkov iz točke a) 13. člena vpisuje še: številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje. Za pogodbene delavce (podjemna, avtorska pogodba…): osebno ime, datum rojstva, davčna številka, naslov prebivališča, TRR, višina izplačila, plačani obvezni prispevki, dohodnina in ostali podatki, navedeni v pogodbi. Za štipendiste: osebno ime, EMŠO, davčna, naslov prebivališča, kraj rojstva, smer in stopnja izobrazbe, TRR, višina izplačil. Za praktikante (študente in dijake): osebno ime, EMŠO, davčna, naslov prebivališča, kraj rojstva, TRR, višina izplačil in plačani obvezni prispevki.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Termoelektrarne Brestanica d.o.o., - zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Finančna uprava RS, - Statistični urad RS, - študentski servisi, - institucije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop imajo le pooblaščeni delavci kadrovske in pravne službe. Evidenca o plačah delavcev, upokojenih in pogodbenih delavcih, štipendistih, študentih oz. dijakih (praktikantih in ostalih) v elektronski obliki je varovana z geslom za dostop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca slikovnih podatkov in zapis delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Termoelektrarni Brestanica in ostale osebe (obiskovalci in delavci zunanjih izvajalcev).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi pregleda mesečne prisotnosti na delovnem mestu, za obračun plač, za pregled prehodov skozi varovana območja (območja z večjo nevarnostjo za zdravje in življenje), za pregled nad trenutno prisotnimi obiskovalci in delavci zunanjih izvajalcev ter druge namene zagotavljanja varnosti ljudi, varovanja premoženja in poslovne slrivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - posnetek na varnostni kameri, - zapis prihoda in odhoda iz delovnega mesta, čas prehodov skozi varovane prostore, - ime in priimek, čas prihoda, čas odhoda, čas prehodov v varovane prostore, - ime in priimek obiskovalca, čas prihoda, čas odhoda, registrska številka avtomobila (pri vstopu v območje TEB).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Termoelektrarne Brestanica d.o.o., - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo baze podatkov so varovane z elektronskim varovalnim sistemom, do katerih imajo dostop za to pooblaščene osebe. Podatki na računalniških sistemih so varovani s sistemom gesel, tako za dostop v računalnik kot tudi za pregled podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o varnosti in zdravju pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in upokojenci Termoelektrarne Brestanica d.o.o., študenti in dijaki (obvezno praktično usposabljanje) ter osebe, katerim je delovno razmerje prenehalo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Evidence s področja VZD in PV (podatki za zdravstvene napotitve, opravljeni izpiti in usposabljanja iz VZD in PV) - obrazec ER-8 prijava nezgode – poškodbe pri delu (izvajalec medicine dela in osebni zdravnik), - ZPIZ, - obrazec s katerim se prijavlja poškodbe pri delu na Inšpektorat Republike Slovenije za delo, - raziskava nezgode pri delu, - napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled, - napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjevalni preventivni zdravstveni pregled.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: priimek in ime, spol, naslov (stalni ali začasni), kraj in pošta, datum rojstva, državljanstvo, zakonski stan, EMŠO, - poklic, izobrazba, delovno mesto, zaposlitev za določen oz. nedoločen čas, datum zaposlitve, datum nastopa na trenutno delovno mesto, zaposlitveni status, bolniški stalež, poslovna enota.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Termoelektrarne Brestanica d.o.o., - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Inšpektorat Republike Slovenije za delo, - Zdravstveni dom Krško – dispanzer medicine dela, prometa in športa (pooblaščeni zdravnik), - osebni zdravnik, - ZPIZ, - inštitucije, ki izvajajo specialna usposabljanja, kjer se zahteva zdravstveno potrdilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenca o varnosti in zdravju pri delu v elektronski obliki je varovana z geslom za dostop. Dostop imajo le pooblaščene osebe v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o članih nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta TEB d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz opravljanja funkcije člana nadzornega sveta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa (TRR).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Termoelektrarne Brestanica d.o.o., - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Prav tako se zaklepa tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (registratorji), se zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Evidenca o članih nadzornega sveta v elektronski obliki je varovana z geslom za dostop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca ponudnikov in zunanjih izvajalcev (dobavitelji blaga ter izvajalci storitev in gradenj)

 • Pravna podlaga (neobvezno): 76. člen ZJN-3 ter 10. člen zakona o varstvu osebnih podatkov (pogodbeno razmerje).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - fizične osebe, ki oddajo ponudbo in/ali s Termoelektrarno Brestanica d.o.o. sklenejo pogodbe o dobavi blaga, izvedbi storitev in/ali gradenj; - fizične osebe – zaposleni pri pravnih osebah kot ponudnikih in pogodbenih izvajalcih predmeta naročanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvedbo postopka naročanja blaga/storitev/gradenj (interni postopek in postopek po ZJN-3) ter za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, davčna številka, datum rojstva, vrsta in stopnja izobrazbe, delovna doba in ostali podatki, ki jih fizične ali pravne osebe navedejo v ponudbi in pogodbi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Termoelektrarne Brestanica d.o.o., - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Prav tako se zaklepa tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (mape), se zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Evidenca dobaviteljev blaga ter izvajalcev storitev in gradenj. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca prehodov v in iz prostorov družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): 10. člen zakona o varstvu osebnih podatkov. (osebna privolitev).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in zunanjih izvajalcev .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja in oseb, ki se nahajajo v poslovnih prostorih družbe, izdaja kartice za evidentiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, delodajalec, registrska številka vozila.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Termoelektrarne Brestanica d.o.o., - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (registratorji), se zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Evidenca prehodov v in iz prostorov družbe v elektronski obliki je varovana z geslom za dostop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvo osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o varnosti in zdravju pri delu delavcev zunanjih izvajalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci drugega delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Evidenca o izobraževanju s področja VZD in PV, - raziskava nezgode pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: priimek in ime, spol, naslov (stalni ali začasni), kraj in pošta, datum rojstva, državljanstvo, zakonski stan, EMŠO, - poklic, izobrazba, delovno mesto, zaposlitev za določen oz. nedoločen čas, datum zaposlitve, datum nastopa na trenutno delovno mesto, zaposlitveni status, bolniški stalež, delovna sposobnost, poslovna enota.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Termoelektrarne Brestanica d.o.o., - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Inšpektorat Republike Slovenije za delo, - inštitucije, ki izvajajo specialna usposabljanja, kjer se zahteva zdravstveno potrdilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenca o varnosti in zdravju pri delu delavcev zunanjih izvajalcev v elektronski obliki je varovana z geslom za dostop. Dostop imajo le pooblaščene osebe v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca koristnikov počitniških kapacitet

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Termoelektrarne Brestanica d.o.o. in zunanji koristniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razporeditev koriščenja počitniških kapacitet.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, število otrok, šoloobvezni otroci, delovna doba, kolektivni dopust zakonca, želeni termini koriščenja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Termoelektrarne Brestanica d.o.o., - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Prav tako se zaklepa tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (registratorji), se zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Evidenca koristnikov počitniških kapacitet v elektronski obliki je varovana z geslom za dostop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam