Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SBERBANK BANKA D.D.
Sedež ali naslov: DUNAJSKA CESTA 128 a
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5496527000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca stanovanjskih kreditov- točke stanovanjskega sklada / ročna evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Krediti stanovanjskega sklada.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Knjigovodske evidence, interna kontrola
 • Rok hrambe (neobvezno): Interni pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ključ komitenta, znesek , pogodbena določila, način odplačila.
 • Uporabniki zbirke: Poslovanje s podjetji, Poslovanje s prebivalstvom, Upravljanje s kreditnimi tveganji, Spremljava poslovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah in drugih prejemkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - ZEPDSV (Ur.l. RS št. 40/2006) Zakon o dohodnini - Zdoh-2 (Ur.l. RS št.117/2006), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB4 (Ur.l
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki imajo in so imeli v preteklem obdobju sklenjeno delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitvi, na podlagi česar se jim obračunava plača in drugi prejemki iz delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pod
 • Rok hrambe (neobvezno): Od sklenitve pogodbe o zaposlitvi do prenehanja pogodbe o zaposlitvi, po prenehanju vodenje evidence, se podatki hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge; delovni čas; zavarovalna doba do zaposlitve pri delodajalcu; zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ime druge organizacije ali delodajalca, pri katerem je zaposlen, ali se ukvarja z dopolnilnim delom; datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi (možno število delovnih ur s polnim ali nepopolnim delovnim časom, skupaj opravljene ure s polnim ali nepolnim delovnim časom, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure, za katere prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev delovne organizacije, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo osebnega dohodka, ure na delu, daljšem od delovnega časa); podatki o bruto plači delavca, neto plači, plačanih davkih in prispevkih, davčnih olajšavah, podatki o nagradah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja (odpravnine, jubilejne nagrade..), stimulacije in bonitete, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, nadomestilo za prehrano, premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kreditne obveznosti, ki se odtegujejo od plače, druge obveznosti, ki se odtegujejo zaposlenim na osnovi odločb in sklepov pristojnih organov, sindikalna članarina, podatki o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba (število ur pri delih na del. mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa, odstotek povečanja).
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščene osebe v Kadrovski službi v zvezi z zaposlenimi, • uprava in določene kategorije notranjih uporabnikov, ki podatke uporabljajo za potrebe odločanja v skladu s pooblastili, • zunanja institucija za obdelavo plač in drugih prejemkov -(SRC.SI d.o.o. Ljubljana, Tržaška 116, Ljubljana, Ident.št.: 8120453957, Matična številka: 1447190), • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (npr. ZZZS, ZPIZ, DURS).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki na lokalnem računalniku v kadrovski službi. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi in računovodstvu, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (plačilne liste, mesečni izpisi, letni izpisi, izvodi obrazcov M4/M8, obvestila o letnih prejemkih za DURS idr.) se hrani v zaklenjeni železni ognjevarni omari v kadrovski službi. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Izmenjava podatkov s pogodbenim obdelovalcem podatkov o plačah je šifrirana, obveznost varovanja osebnih podatkov je definirana v pogodbi o opravljanju teh storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca opominov - TRR

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o transakcijskem računu, Pogodba sklenjena z zavarovalnico.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Interna uporaba, kontrola
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in Ime, naslov, TRR, limit, stanje na računu.
 • Uporabniki zbirke: • Oddelek podpore prebivalstvu, • Področje poslovanja s prebivalstvom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca sprejetih menic na vnovčenje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnem prometu (UL 110/06), Zakon o menici (UL FLRJ 104/46, s spremembami in dopolnitvami), Navodilo za unovčevanje menic pri bankah (UL 35/03).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe, • zasebniki .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava in izplačilo menice, knjigovodske evidence, interna uporaba in kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, naslov, kraj, šifra komitenta, št. TRR.
 • Uporabniki zbirke: • spremljava poslovanja, • poslovanje s podjetji, • poslovanje s prebivalstvom, • računovodstvo in kontroling, • notranja in zunanja revizija, • državni organi, • Banka Slovenije, • upnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca konzorcijskih kreditov /ročna evidenca/

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena določila, interna navodila.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Knjigovodske evidence, interna evidenca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ključ komitenta, naziv, številka pogodbe, znesek.
 • Uporabniki zbirke: • poslovanje s podjetji, • upravljanje s kreditnimi tveganji, • spremljava poslovanja, • računovodstvo in kontroling, • preprečevanje pranja denarja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca čekov v tujih valutah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o čeku (UL FLRJ 105/1946, SFRJ 12/1965,50/1971, 52/1973, RS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe, • zasebniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava in izplačilo čeka, knjigovodske evidence, interna uporaba in kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): Še 1 leto po prenehanju aktivnosti (Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in Ime, naziv, naslov, kraj, šifra komitenta.
 • Uporabniki zbirke: • spremljava poslovanja, • poslovanje s podjetji, • poslovanje s prebivalstvom, • računovodstvo in kontroling, • notranja in zunanja revizija, • državni organi, • Banka Slovenije, • predložitelj čeka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca odlivov/ izplačil

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena določila, interni pravilniki.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pravne osebe, • fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Knjigovodske evidence, interna kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ključ komitenta, pogodbena določila , podatki iz plačilnega naloga.
 • Uporabniki zbirke: • poslovanje s podjetji, • poslovanje s prebivalstvom, • upravljanje s kreditnimi tveganji, • problematični krediti in pravne zadeve, • spremljava poslovanja, • računovodstvo in kontroling, • preprečevanje pranja denarja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca prilivov / odplačil

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena določila, interni pravilnik.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pravne osebe, • fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Knjigovodske evidence, interna kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ključ komitenta, pogodbena določila , podatki iz plačilnega naloga.
 • Uporabniki zbirke: • poslovanje s podjetji, • poslovanje s prebivalstvom, • upravljanje s kreditnimi tveganji, • problematični krediti in pravne zadeve, • spremljava poslovanja, • računovodstvo in kontroling, • preprečevanje pranja denarja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca dokumentarnih poslov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o deviznem poslovanju (UL 23/99, 35/01 in 76/03 – prečiščeno besedilo UL 110/03), EPO 600 - Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pravne osebe, • zasebniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vnos in obdelava dokumentarnih poslov, knjigovodske evidence, interna uporaba in kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let (Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, naslov, kraj, šifra komitenta, št. TRR oz. IBAN, matična številka (za nalogodajalca in prejemnika).
 • Uporabniki zbirke: • spremljava poslovanja, • poslovanje s podjetji, • poslovanje s prebivalstvom, • računovodstvo in kontroling, • notranja in zunanja revizija, • državni organi, • Banka Slovenije, • nalogodajalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca odkupa terjatev / ročna evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena določila, interna navodila.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Knjigovodske evidence, interna kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ključ komitenta, naziv, št.pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: • poslovanje s podjetji, • upravljanje s kreditnimi tveganji, • spremljava poslovanja, • problematični krediti in pravne zadeve, • računovodstvo in kontroling, • preprečevanje pranje denarja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podjetij in kreditnih predlogov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in lastna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pravne osebe, • lastniki, • pooblaščenci pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odobritev posojila oz. Garancije, otvoritev TRR.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do poplačila vseh obveznosti iz predmetnega posla oz. Do zaprtja TRR-ja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kontaktne osebe, pogoji poslovanja podjetja, pogoji odobritve, ...
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni na področju poslovanja s podjetji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca odškodninskih zahtevkov TRR

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o transakcijskem računu, Pogodba sklenjena z Zavarovalnico.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Interna uporaba in kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s spravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naslov, TRR.
 • Uporabniki zbirke: • oddelek podpore prebivalstvu, • področje poslovanja s prebivalstvom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca opominov - Krediti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena določila, interni pravilnik.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pravne osebe, • fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti dolžnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Partija posla, ključ komitenta, ime, priimek , znesek.
 • Uporabniki zbirke: • poslovanje s podjetji, • poslovanje s prebivalstvom , • upravljanje s kreditnimi tveganji, • spremljava poslovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca prejetih odlivnih nalogov v papirni obliki od pravnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnem prometu (UL 110/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe, • zasebniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vnos in obdelava naloga, knjigovodske evidence, interna uporaba in kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let (Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, naslov, kraj, šifra komitenta, št. TRR (za nalogodajalca in prejemnika).
 • Uporabniki zbirke: • spremljava poslovanja, • poslovanje s podjetji, • poslovanje s prebivalstvom, • računovodstvo in kontroling, • notranja in zunanja revizija, • državni organi, • Banka Slovenije, • nalogodajalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o podatkih zahtevanih z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon ZPPDFT.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe komitenti banke in druge fizične osebe, kot določa Zakon ZPPDFT.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poročanje Uradu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let po prenehanju veljavnosti pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Nihče razen pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma in njegovih namestnikov nima pravice v vpogled podatkov poslanih na Urad za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (strogo zaupno).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna št.delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna št.fizične osebe, ki odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - razlogi za odpiranje računa ali vzpostavitev trajnega poslovnega razmerja; - datum izvedbe transakcije; - čas izvedbe transakcije; - znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; - namen transakcije in ime, priimek in prebivališče oz.firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; - način izvedbe transakcije; - ime in priimek oziroma firma in sedež nalogodajalca pri nakazilih iz tujine; - podatke o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet transakcije; - razlogi za sum pranja denarja. - ime, priimek, prebivališče in rojstni podatki fizične osebe, ki je posredno ali neposredno imetnik najmanj 20% poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležen v kapitalu pravne osebe z najmanj 20% deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi pravne osebe.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in njegov namestnik, skladno z ZPPDFT. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V PRIMERIH, KO GRE ZA EVIDENCE LE V ELEKTRONSKI OBLIKI: Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom. V PRIMERIH, KO GRE ZA EVIDENCE V ELEKTRONSKI IN FIZIČNI OBLIKI: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o pooblaščencih na medbančnem trgu drugih bank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev, identifikacija v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni v drugih bankah, ki so pooblaščeni za sklepanje poslov na medbančnem trgu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija oseb, izpeljava posla.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva, trajno oz. do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, emšo, naslov, datum in kraj ter država rojstva, davčna številka, vrsta in številka ter naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, položaj osebe v banki.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci v oddelkih Trga denarja in vrednostnih papirjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o poblaščencih na medbančnem trgu naše banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev, identifikacija v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni v banki, ki so pooblaščeni za sklepanje poslov na medbančnem trgu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija oseb, izpeljava posla.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva, trajno oz. do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime,priimek, datum in kraj rojstva, davčna številka, stalno bivališče, kraj bivanja, št, osebnega dokumenta, vrsta osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, naziv delovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci v oddelkih Trga denarja in vrednostnih papirjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o sodnih postopkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca števila obravnavanih primerov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: • služba za upravljanje s slabimi naložbami.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: EVIDENCA V ELEKTRONSKI IN FIZIČNI OBLIKI: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca zahtevkov naročil kartic

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o transakcijskem računu, lastna privolitev stranke z zahtevkom za kartico.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja, obdelava, interna uporaba in kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z internim pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naslov, EMŠO, davčna številka, TRR, podatki o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: • oddelek podpore prebivalstvu, • področje poslovanja s prebivalstvom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca naročenih kartic

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o transakcijskem računu, lastna privolitev stranke z zahtevkom za kartico.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava, Interna uporaba in kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naslov, TRR, številka kartice, status, veljavnost, limit, parametri.
 • Uporabniki zbirke: • oddelek podpore prebivalstvu, • področje poslovanja s prebivalstvom, • pogodbeni izdelovalec kartic.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca transakcijskih računov fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnem prometu, Zakon o bančništvu, Pogodba o vodenju transakcijskega računa.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo pri Volksbank-Ljudski banki odprt transakcijski račun.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odprtje in vodenje transkacijskega računa, namen določen v zakonih in razviden iz podpisanih pogodb za vodenje računov in vlog.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalni naslov (ulica, PTT številka, kraj, država),EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, vrsta osebnega dokumenta,številka osebnega dokumenta,datum izdaje osebnega dokumenta, kraj izdaje osebnega dokumenta, začasni naslov, telefonska številka, elektronski naslov, status komitenta, zaposlitev – naziv podjetja, namen odprtja računa.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni bančni delavci področja poslovanja s prebivalstvom, • oddelka podpora poslovanju in servisnega centra.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami in sicer z centralnim registrom TRR pri Banki Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca centralnega registra računov pravnih in fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnem prometu, Zakon o bančništvu, Pogodba o vodenju transakcijskega računa.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prenos datoteke v centralni register pri Banki Slovenije ter prejem datoteke v centralni register pri Volksbank-Ljudski banki d.d..
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • pravne osebe: Naziv in naslov podjetja, davčna številka, matična številka, • fizične osebe: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • Trg denarja in vrednostnih papirjev, • Poslovanje s prebivalstvom, • Zaposleni v zalednih službah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V PRIMERIH, KO GRE ZA EVIDENCE LE V ELEKTRONSKI OBLIKI: Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami in sicer z CENTRALNIM REGISTROM TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca skupne baze komitentov pravnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja, interni akti, lastna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odprtje ključa komitenta, odprtje računa, vnos pooblaščencev za razpolago s sredstvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pravne osebe: Izpis iz sodnega registra, obvestilo o vpisu v poslovni register, potrdilo o registraciji – davčna številka, akt o ustanovitvi podjetja, notarski zapis ustanovitve podjetja, priglasitveni list, potrdilo pristojne zbornice/organizacije, ki vodi register oz. evidenco (npr. notar, zdravnik..) Fizične osebe: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčna številka, EMŠO, datum in kraj rojstva.
 • Uporabniki zbirke: • Zaposleni na področju poslovanja s podjetji, • Notranja revizija, • Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V PRIMERIH, KO GRE ZA EVIDENCE V ELEKTRONSKI IN FIZIČNI OBLIKI: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami in sicer z CENTRALNIM REGISTROM TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca skupne baze sodnih, davčnih in carinskih sklepov in poizvedb o imetniku računa za pravne in fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davčnem postopku, Zakon o izvršbi in zavarovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvrševanje sod
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od zaključka postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pravne osebe:naziv in naslov podjetja, davčna številka,matična številka, ime in priimek/EMŠO/davčna št. ustanoviteljev/zastopnikov podjetja. Fizične osebe: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, EMŠO, datum in kraj rojstva.
 • Uporabniki zbirke: • Zaposleni na področju poslovanja s podjetji, • Notranja revizija, • Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja, • Poslovanje s prebivalstvom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V PRIMERIH, KO GRE ZA EVIDENCE V ELEKTRONSKI IN FIZIČNI OBLIKI: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami in sicer s CENTRALNIM REGISTROM TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca odškodninskih zahtevkov Krediti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena določila, interna navodila.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Interna uporaba in kontrola,uveljavljenje pogodbenih določil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naslov, TRR, št.pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: • Spremljava poslovanja, • Področje poslovanja s prebivalstvom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - ZEPDSV (Ur.l. RS št. 40/2006). Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Ur.l.RS št.86/2004). Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Ur.l.RS št.42/2002).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za interno uporabo za urejanje delovnih razmerjih in pripravo poročil zunanjim institucijam.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od sklenitve pogodbe o zaposlitvi do prenehanja pogodbe o zaposlitvi, potem se podatki hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • V elektronski obliki:  podatki o delavcu: osebno ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, če oseba nima EMŠO: država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen,  podatki o delovnem dovoljenju (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje,  podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjenega delovnega razmerja, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo,  podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi . • V papirni obliki: Personalna mapa, v kateri so zbrani vsi dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se vodi evidenca, in izvirne listine, na podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco.
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v kadrovski službi, • uprava, • direktorji / vodje OE samo za njihove podrejene (le podatki, ki se nanašajo na opravljanje dela zaposlenih), • zunanji pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov-(SRC.SI d.o.o. Ljubljana, Tržaška 116, Ljubljana, Ident.št.: 8120453957, Matična številka: 1447190), • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki lokalno na osebnem računalniku v službi za kadre in izobraževanje. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo v ognjevarne omare, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca o študentih in praktikantih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - ZEPDSV (Ur.l. RS št. 40/2006) Za
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študenti in praktikanti v banki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izpolnjevanja pogodb, za izvajanje izplačil, za pripravo raznih statističnih poročil za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Uporaba podatkov v času dela v banki, hranjenje max 3 leta po prenehanju dela.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum; stroškovno mesto, začetka dela, datum prenehanja dela, napotnica o študentskem delu, izjava o dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti.
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v kadrovski službi, • direktorji/vodje OE samo za njihove podrejene , • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v papirni obliki, podatki o prisotnosti na delu pa tudi v elektronski obliki (sistem evidentiranja prisotnosti). Podatki se hranijo na centralnem strežniku, dostop do podatkov v elektronski obliki je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v fasciklih, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca o izobraževanju zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v RS (Ur.list RS št. 81/04), Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, ki na kakršnikoli podlagi opravljajo delo v banki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz naslova izobraževanja v skladu z zakonski
 • Rok hrambe (neobvezno): Uporaba evidence v času trajanja dela delavca v banki, hranjenje podatkov v skladu s Pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naziv izobraževanja, klasifikacija, tip izobraževanja, vrsta izobraževanja, kraj izvedbe, izvajalec, pozicija, OE, stroškovno mesto, trajanje izobraževanja, cena izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v kadrovski službi, • uprava, • direktorji/vodje OE samo za njihove podrejene, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se delno hrani v elektronski obliki na centralnem strežniku banke, delno v papirni v kadrovski službi. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori kadrovske službe se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca o prisotnosti/odsotnosti z dela in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - ZEPDSV (Ur.l. RS št. 40/2006) Zakon o dohodnini - Zdoh-2 (Ur.l. RS št.117/2006), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB4 (Ur.l.RS, št. 109/2006), Zakon o
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, ki na kakršnikoli podlagi opravljajo delo v banki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izpolnjevanja pogodb, za izvajanje izplačil, za pripravo raznih statističnih poročil za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Uporaba podatkov v času dela zaposlenega v banki, hranjenje max 3 leta po vpisu podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu ime in priimek, številka brezkontaktne kartice za vstop in evidentiranje, OE, b) Registracija dogodkov prihod, odhod, malica, službeni izhod/prihod, bolniški izhod/prihod, privatni izhod/prihod, odsotnosti (dopust, bolezni, poškodbe, službena pot, seminar itd.), c) Podatki o izrabi delovnega časa podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število dni letnega dopusta, d) Dovolilnice (dopust,obisk zdravnika, privatni izhod ) – se hranijo v papirni obliki;
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v kadrovski službi, • direktorji/vodje OE samo za njihove podrejene , • uprava , • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca (točke a, b, c) se hrani v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi in tajništvu uprave, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja papirna dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo; zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca prijav na objavljena prosta delovna mesta in splošnih prijav oz. ponudb za delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Ur.l. RS št. 42/2002).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kandidati za zaposlitev v banki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov potrebna v izbirnem postopku (za a
 • Rok hrambe (neobvezno): Uporaba podatkov – čas trajanja izbirnega postopka, hranjenje do zaključka izbirnega postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, št. pošte, kraj, izobrazba, rojstni datum, telefon, mail, prijava na razpis, življenjepis, dokazila o izobrazbi (podatki so lahko v elektronski ali papirni obliki).
 • Uporabniki zbirke: • osebe zaposlene v kadrovski službi, pooblaščene s strani vodje kadrovske službe, • uprava, • direktorji/vodje OE, kjer je razpisano prosto delovno mesto ali za katero je potencialen kandidat primeren.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v papirni ali elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov v elektronski obliki je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja, člani uprave in direktorji/vodje OE, kjer je prosto delovno mesto. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Zbirka osebnih podatkov v papirni obliki ni dostopna pooblaščenim osebam. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe in drugi uporabniki zbirke. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - ZEPDSV (Ur.l. RS št. 40/2006) Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD (Ur.l. RS št. 56/1999, 64/2001)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, ki na kakršnikoli podlagi opravljajo delo v banki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, ugotavljanje sposobnosti za delo, prijave nezgod pri delu zunanjim institucijam, obračun plač in nadomestil pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Uporaba podatkov za čas dela delavca v banki, hranjenje podatkov kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebno ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, izobrazba, delovno mesto, • opravljeno usposabljanje za varno delo in požarno varnost in preizkusi praktičnega znanja (kraj in datum preizkusa); • preventivni zdravstveni pregledi delavcev; • poškodbe pri delu (datum, kraj, vzrok, vrsta poškodbe, posledice).
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščene osebe v Kadrovski službi v zvezi z zaposlenimi, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v fasciklih in se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Evidenca kreditnih posrednikov banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep Banke Slovenije o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pravne osebe, ki imajo z Volksbank-
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen določen v zakonih in razviden iz podpisanih pogodb o poslovnem sodelovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z internim pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja oziroma priimek in ime, naslov (ulica, PTT številka, kraj, država),matična številka oziroma EMŠO, davčna številka, datum veljavnosti pogodbe, datum prenehanja veljavnosti pogodbe, TRR.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni bančni delavci področja poslovanja s prebivalstvom in področja poslovanja s podjetji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Evidenca posredovanih poslov na področju vzajemnih skladov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija stranke, vodenje stanj skladov posamezne stranke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev, skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka posla, ime in priimek vlagatelja, številka pristopne izjave, datum podpisa pristopne izjave, znesek vpisa, svetovalec, število točk iz vprašalnika, ustreznost.
 • Uporabniki zbirke: • Področja Poslovanje s prebivalstvom, • Področje Trg denarja in vrednostnih papirjev, • Področje Spremljava trga denarja in vrednostnih papirjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Evidenca odobrenih limitov na transakcijskih računih fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o odobritvi limita, Pogodba o vodenju transakcijskega računa, lastna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so oddale vlogo za odobritev limita.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca in obravnava predlogov za odobritev limita.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z internim pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek imetnika transakcijskega računa, številka računa, višina limita, obdobje trajanja limita, nakazovalec prilivov, višina povprečnega priliva v zadnjih treh mesecih, višina stroška odobritve, strošek zavarovanja, višina nedovoljenih prekoračitev v zadnjem obdobju, znesek kreditov in višine limita na plačilnih karticah, podatki o opominjanju v zadnjem letu pred predlogom, kraj in datum odobritve, predlog pripravil, predlog odobril, predlog ažuriral.
 • Uporabniki zbirke: • Zaposleni v okviru področja poslovanja s prebivalstvom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Evidenca posredovanih ponudb za nakup in prodajo vrednostnih papirjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe, • zasebniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava internih poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s Pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, datum posredovanja, organizacijska enota banke, ime in priimek stranke, oznaka vrednostnega papirja, število lotov.
 • Uporabniki zbirke: • Področje Poslovanje s prebivalstvom, • Področje Trg denarja in vrednostnih papirjev, • Področje Spremljava trga denarja in vrednostnih papirjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidneca v papirni obliki se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Evidenca posredovanih ponudb zavarovalniških poslov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo namen skleniti zavarovalno polico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava internih poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z internim pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, številka police, zavarovanec, način plačila premije, zavarovalna vsota, trajanje zavarovanja, datum ponudbe, višina premije, posrednik, vinkulacija.
 • Uporabniki zbirke: • Zaposleni v okviru področja poslovanja s prebivalstvom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Evidenca kreditnih map kreditojemalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Priprava posojilnih pogodb. Sklep Banke Slovenije o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe, • osebe javnega prava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija, sklepanje kreditnih poslov, izterjava posojil.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po odplačilu posojila.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, naziv delodajalca, višina osebnega dohodka, podatki o premičninah oz. nepremičninah, ki so v lasti kreditojemalca (ZK izpisek, prodajna pogodba)in so zastavljene v zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: • Poslovanje s prebivalstvom, • Poslovanje s podjetji, • Izdelava pogodb in nadziranje • Spremljava poslovanja, • Pravna pisarna, • Bilančne analize in odločitve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Evidenca članov nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani nadzornega sveta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca o članih nadzornega sveta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, funkcija, službeni naslov, domači naslov, številka telefona, številka prenosnega telefona, telefaks številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Evidenca o delničarjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe, • občine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje lastniške strukture banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, stalno ali začasno prebivališče, EMŠO oz. matična številka, podatki o nakupu in prodaji delnic.
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v pravni službi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. Evidenca pogodbenih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Interni pravilnik.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pravne osebe, • fizične osebe, • osebe javnega prava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled celotnega področja pogodbenega sodelovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z internimi akti o arhiviranju.V skladu z internimi akti o arhiviranju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naziv, naslov, EMŠO ali matična številka, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v pravni službi, • zaposleni v OE na katero se pogodba nanaša.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Evidenca odobrenih poslov za pravne osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena določila, interna navodila.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Interna evidenca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Partija posla, ključ komitenta,pogodbena določila.
 • Uporabniki zbirke: • poslovanje s podjetji, • upravljanje s kreditnimi tveganji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Evidenca realiziranih prilivov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o deviznem poslovanju (UL 23/99, 35/01 in 76/03 – prečiščeno besedilo v UL 110/03).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe, • zasebniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Knjiženje prilivov na trr, knjigovodske evidence, interna uporaba in kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let (Skladno z Internim pravilnikom o arhiviranju).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, naslov, kraj, šifra komitenta, št. TRR oz. IBAN, matična številka (za nalogodajalca in prejemnika).
 • Uporabniki zbirke: • spremljava poslovanja, • poslovanje s podjetji, • poslovanje s prebivalstvom, • računovodstvo in kontroling, • notranja in zunanja revizija, • državni organi, • Banka Slovenije, • nalogodajalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. Evidenca realiziranih odlivov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o deviznem poslovanju (UL 23/99, 35/01 in 76/03 – prečiščeno besedilo v UL 110/03).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe, • zasebniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava in realizacija odliva, knjigovodske evidence, interna uporaba in kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let (Skladno z Internim pravilnikom o arhiviranju).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, naslov, kraj, šifra komitenta, št. TRR oz. IBAN, matična številka (za nalogodajalca in prejemnika).
 • Uporabniki zbirke: • spremljava poslovanja, • poslovanje s podjetji, • poslovanje s prebivalstvom, • računovodstvo in kontroling, • notranja in zunanja revizija, • državni organi, • Banka Slovenije, • nalogodajalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. Evidenca prenosov prilivov na DSB (DS)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o deviznem poslovanju (UL 23/99, 35/01 in 76/03 – prečiščeno besedilo v UL 110/03).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe, • zasebniki .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdela in posredovanje nalogov drugi slovenski banki, knjigovodske evidence, interna uporaba in kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let (Skladno z Internim pravilnikom o arhiviranju).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, naslov, kraj, šifra komitenta, št. TRR oz. IBAN, matična številka.
 • Uporabniki zbirke: • spremljava poslovanja, • poslovanje s podjetji, • poslovanje s prebivalstvom, • računovodstvo in kontroling, • notranja in zunanja revizija, • državni organi • Banka Slovenije • nalogodajalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

45. Evidenca investitorjev v sklade Volksbank invest Kapitalanlagegeselschaft m.b.H.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe, • zasebniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija stranke, vodenje stanj skladov posamezne stranke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev, skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in Priimek/ naziv, Naslov/Sedež, Davčna št., EMŠO/Matična številka, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: • Področje Poslovanje s prebivalstvom, • Področje Trg denarja in vrednostnih papirjev, • Področje Spremljava trga denarja in vrednostnih papirjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

46. Evidenca vlagateljev vzajemnih skladov ter pooblaščencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev, identifikacija v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja; Zakon o investicijskih družbah in družbah za upravljanje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • vlagatelji vzajemnih skladov ter pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija oseb, izpeljava posla.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naslov, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, osebni dokument, št. in datum izdaje osebnega dokumenta, Izdajatelj osebnega dokumenta, telefonska številka, TRR.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci v spremljavi trga denarja in vrednostnih papirjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

47. Evidenca oseb pooblaščenih za sklepanje terminskih poslov in za podpisovanje potrditev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev, identifikacija v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja; Zakon o trgu finančnih inštrumentov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Pooblaščenci za sklepanje terminskih poslov in za podpisovanje potrditev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija oseb, izpeljava posla.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju, trajno oz. do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci v spremljavi trga denarja in vrednostnih papirjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

48. Evidenca o podpisnikih konfirmacij ter pogodb na medbančnem trgu drugih bank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev, identifikacija v skladu z Zakonom o pranju denarja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni v drugih bankah, ki so pooblaščeni za podpisovanje konfirmacij in pogodb na medbančnem trgu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija oseb, izpeljava posla.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju, trajno oz. do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci v spremljavi trga denarja in vrednostnih papirjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidancami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

49. Evidenca o podpisnikih konfirmacij ter pogodb na medbančnem trgu naše banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev, identifikacija v skladu z Zakonom o pranju denarja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni v banki, ki so pooblaščeni za podpisovanje konfirmacij in pogodb na medbančnem trgu .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija oseb, izpeljava posla.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju, trajno oz. do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci v spremljavi trga denarja in vrednostnih papirjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

50. Evidenca naložbenih certifikatov – strukturirani produkti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja, ZTVP-1B.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, • pravne osebe, • zasebniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za identifikacijo stranke, za izpeljavo posla, ki je vezan na posamezno stranko, za izplačilo donosov strank, za poročanje posameznim strankam o vrednosti njihovih naložb.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju poslovanja s stranko na področju vrednostnih papirjev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in Priimek/ naziv, Naslov/Sedež, Davčna št., EMŠO/Matična številka, številka TRR, vrsta in št. osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: • Trg denarja in vrednostnih papirjev, • Poslovanje s prebivalstvom, • Poslovanje s podjetji, • Podpora trga denarja in vrednostnih papirjev, • Notranja revizija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

51. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Stranke banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca obiskovalcev, varovanje zaposlenih in premoženja banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do 6. mesecev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, številka in vrsta osebnega dokumenta, zaposlen, datum in ura vstopa, razlog / namen vstopa.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci oddelka risk kontroling, • Uprave hiše, • Receptor varnostne službe Sintal d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Register obiskovalcev se nahaja v recepciji poslovne stavbe. Izven delovnega časa je zaklenjen v omari prav tako pa je takrat zaprta tudi poslovna zgradba. Zgradba je varovana z videonadzornim sistemom in sistemom za javljanje požara in protivlomnin sistemom vezanim na nadzorni center varnostne službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

52. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev (obvestilo,da je objekt varovan z videonadzornim sistemom).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • stranke banke, • obiskovalci, • zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanja zaposlenih ter premoženja banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec, nato se presname.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci oddelka risk kontroling, • IT. • Varnostni službi Sintal d.d. in Prosignal d.o.o. • Policija na osnovi pisnega zahtevka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videoposnetki se nahajajo na video nadzornem računalniku, ki je nameščen v varnostni coni in varovan s tehničnimi sredstvi varovanja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

53. Evidenca naročenih zlatih Mastercard kartic

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o transakcijskem računu, lastna privolitev stranke z zahtevkom za kartico.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava, Interna uporaba in kontrola.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z internim pravilnikom o arhiviranju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naslov, TRR, številka kartice, status, veljavnost, limit, parametri, slika.
 • Uporabniki zbirke: • oddelek podpore prebivalstvu, • področje poslovanja s prebivalstvom, • zunanji pogodbeni izvajalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

54. Evidenca imetnikov računov vrednostnih papirjev ter pooblaščencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev, identifikacija v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja; Zakon o trgu finančnih inštrumentov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • imetniki računov vrednostnih papirjev ter pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija oseb, izpeljava posla.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju, trajno oz. do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, naslov, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, osebni dokument, št. in datum izdaje osebnega dokumenta, Izdajatelj osebnega dokumenta, telefonska številka, TRR.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci v spremljavi trga denarja in vrednostnih papirjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

55. Evidenca SISBON

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o bančništvu (Zban-2), • Zakon o varstvu osebnih podatkov, uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1), • Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1), • Pogodba o uporabi SISBON sklenjena med Banko Slovenije in Sberbank banka d.d.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odobravanje poslov banke –kreditiranje. Skladno z ZBan-1, so banke in hranilnice vzpostavile sistem izmenjave informacij o boniteti komitentov, in sicer od 1.1. 2008 dalje. Skladno s spremembami z ZBan so nadgradile sistem, v katerega so se vključile še druge finančne institucije. Sistem je namenjen upravljanju kreditnega tveganja in sicer zaradi učinkovitejšega določanja kreditne sposobnosti komitentov ter zaradi zagotovitve odgovornega kreditiranja in preprečevanja primerov prezadolženosti oziroma neizterljivosti zapadlih terjatev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o komitentu: 4 leta po prenehanju obveznosti, za osebni stečaj 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja Matični podatki o poslih: 4 leta po prenehanju obveznosti Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla - pozitivni poslovni dogodki: 4 leta po prenehanju obveznosti Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo - negativni poslovni dogodki: 4 leta po prenehanju obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu: • osebno ime, • datum in kraj rojstva, • naslov stalnega in začasnega prebivališča, • davčna številka, • podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, • o začetku postopka za odpust obveznosti, • o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti), • podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka). Matični podatki o poslih: • vrsta posla (kredit, poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam), • datum sklenitve posla, • oznaka valute, • znesek ob odobritvi, • znesek neodplačanega dela obveznosti, • znesek anuitete oz. obroka, • vrsta anuitete oz. obroka, • odplačilna doba v mesecih, • datum zapadlosti. Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla (pozitivni): • datum plačila obveznosti, • predčasno plačilo, • sprememba odplačilnega obdobja, • sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz. obroka. Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo (negativni): • datum nastanka zamude, • znesek obveznosti, • s plačilom katere je oseba v zamudi, • izterjave, • izvršbe, • odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti, • obdobje in vrsta moratorija.
 • Uporabniki zbirke: Podpisnice Pogodbe o uporabi informacijskega sistema SISBON (banke in hranilnice ter druge finančne institucije, ki se morajo glede na določila Zban-2 vključiti v sistem). Podatke iz SISBON lahko pridobijo tudi drugi dajalci kreditov na podlagi določil ZPotK-1. Vpogled v podatke o komitentih v SISBON lahko opravijo le pooblaščene osebe podpisnic, in sicer v naslednjih primerih: • sklepanje novega posla s komitentom, • izterjava zapadlih obveznosti, • reklamacija komitenta, • posodabljanje njegovih matičnih podatkov in • revizija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: • varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, • vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, ...) so zaklenjeni v omarah, • dostop do osebnih podatkov v elektronski obliki je dovoljen le pooblaščenim delavcem preko sistema dostopnih gesel, skladno z internimi akti banke, • sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Poslovnem določilu – Varnostna politika in Poslovnem določilu - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o osebnem stečaju (Povezava s Centrom za informatiko na Vrhovnem sodišču RS, ki v SISBON polni podatke o osebnem stečaju komitenta)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1-UPB1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

56. SMS Nagradna igra

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika v zbiranje podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci (fizične osebe) v SMS nagradni igri
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nagradna igra, tržna raziskava in trženje produktov Banke Volksbank d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, Priimek, leto rojstva, telefonska številka, Ob žrebanju še naslov in davčna številka (samo nagrajenci).
 • Uporabniki zbirke: Banka Volksbank d.d. (Marketing in Komunikacije) Sedem d.o.o. (pogodbeni partner)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se zbirajo v aplikaciji IMS Navigator. Varovani so z uporabniškim imenom in geslom. Dostop je mogoče le v podjetju SEDEM in Banki Volksbank d.d. in se nahaja na posebni internet povezavi, ki ni javno dostopna.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

57. Evidenca udeležencev nagradnih iger Sberbank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, komitenti in nekomiteni Sberbank, ki sodelujejo v nagradnih igrah Sberbank
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nagradna igra, tržne raziskave in trženje produktov Sberbank banke d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, leto rojstva, telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopov do teh podatkov (oddelek Marketing, oddelek Digitalno bančništvo, oddelek Kontaktni center).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je zavarovan preko pravic za dostop, ki jih imajo bančni delavci v skladu s pooblastili in preko izdelanih programskih rešitev. Izpolnjeni kuponi v papirni obliki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

58. Evidenca prepisov zvočnih zapisov sej nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lastna privolitev, smernice EBA, sklep Banke Slovenije.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani nadzornega sveta, člani uprave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklep Banke Slovenije o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z internimi akti o arhiviranju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, funkcija, službeni naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke in skupine SBE AG, Banka Slovenije in pooblaščeni zunanji revizorji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam